Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Hasilat sənayesi

  yerin təkindən, sudan və meşədən müxtəlif növ xamal və yanacaq hasil edən istehsal sahəsi. «Hasilatın pay bölgüsü» (HPB) – hazırda bazar iqtisadiyatın

  Tam oxu »
 • Hava qazı

  yanacağın qazlaşdırılmasından alınan məhsul. Qaz generatorlarında bərk qızdırılmış yanacağın hava ilə qarşılıqlı təsirindən yaranır

  Tam oxu »
 • Hidrafon, seysmik qəbuledici

  dənizdə seysmik kəşfiyat zamanı su qatlarından keçən və əks olunan səs dalğalarını tutmaq üçün akustik cihaz

  Tam oxu »
 • Hidravlik yarılma, layın hidravlik yarılması

  süxura özlü maye ( mineral yağlar, çox vaxt özlü neft, emulsiya və s.) vurmaq nəticəsində quyudibində yaranan təzyiq hesabına qazıma quyusu ətrafındak

  Tam oxu »
 • Hidravlik zərbə

  boruda maye axını sürətinin birdən-birə kəskin dəyişməsi. Boruda siyirtmənin tez bağlanması, turbin və ya nasosun işinin birdən-birə saxlanması nəticə

  Tam oxu »
 • Hidroforminq

  neft məhsularının emalı üsularından biri. Bax: Riforminq. «Holand sindromu» – bu terminin meydana gəlməsi ötən əsrin 50-ci ilərinin sonu, 60-cı ilərin

  Tam oxu »
 • Hidromonitor balta

  qazma baltası; neft, daş kömür və digər filizçıxarma mədənlərində süxuru dağıtmaq, yaxud bu prosesi sürətləndirmək üçün işlədilir

  Tam oxu »
 • Xam neft

  karbohidrogenlərin bəzi naftenlərin, həmçinin müxtəlif oksigenli, kükürdlü və azotlu birləşmələrin mürəkəb qarışığı

  Tam oxu »
 • Xamalın bölünməsi

  bax: «Hasilatın pay bölgüsü».

  Tam oxu »
 • Xəlilov açarı

  neft və qaz quyularının yeraltı təmirində nasos- kompresor borularını (diametri 20-dən 132m-dək) bağlamaq və açmaq üçün alət

  Tam oxu »
 • İkilüləli qazma

  bir buruq quruluşunda bir qazma alətləri komplekti ilə eyni zamanda iki maili quyunun qazılması üsulu

  Tam oxu »
 • İnjeksiya quyusu

  neft yatağında lay təzyiqini lazımi səviyədə saxlamaq, neft yataqlarından təkrar istifadə zamanı neft hasilatını intensivləşdirmək məqsədilə konturarx

  Tam oxu »
 • İnklinometr

  qazıma quyusu oxunun şaquli vəziyətdən meylinin bucaq və azimutunu ölçən cihaz. Quyunun faza vəziyətinə nəzarət məqsədilə işlədilir

  Tam oxu »
 • İstismar boruları

  maye-qaz qarışığını quyu dibindən yer səthinə qaldırmaq üçün quyuya buraxılan borular. İ.b. D, K, E, L, M markalı yüksək mexaniki xasəli poladan, qayn

  Tam oxu »
 • İştirak müqaviləsi, asosiasiya müqaviləsi

  mili neft şirkəti ilə xarici neft şirkəti arasında konkret yataqların işlənməsi üçün hüquqi şəxsin yaradılmasını nəzərdə tutan müqavilə (bu, əslində b

  Tam oxu »
 • Kaberna ölçən

  qazma quyusuna elektrik kabeli ilə salınaraq quyunun diametrini ölçən dərinlik cihazı. Mexaniki və ultrasəs K

  Tam oxu »
 • Kaptaj

  su, neft və qazın daha çox miqdarda itkisiz alınması məqsədi ilə onların yer altında, yaxud yerin səthindəki çıxış yerlərində qarşısını kəsib toplayan

  Tam oxu »
 • Karbohidrogenlər

  molekuları yalnız karbon və hidrogen atomlarından ibarət olan üzvi birləşmələr sinfi.

  Tam oxu »
 • Karotaj

  geoloji kəsilişi öyrənmək və faydalı qazıntıları aşkar etmək üçün quyuların geofiziki tədqiqi. Quyularda ilk geofiziki tədqiqatları (quyularda tempera

  Tam oxu »
 • Katalizatorlar

  kimyəvi reaksiyaların asanlaşmasına və ya tezləşdirilməsinə təsir göstərən kimyəvi birləşmələr.

  Tam oxu »
 • Katlavan

  tikinti üçün qazılmış xəndək.

  Tam oxu »
 • Kern

  quyuları sütuncuqlu balta ilə qazıyan zaman götürülmüş süxur sütunu. Layların fiziki xasələrini və neft-qazla doyma dərəcəsini, həmçinin, ayrı-ayrı qu

  Tam oxu »
 • Kerosin, ağ neft

  əsasən 140-3000C temperaturda qaynayan neft fraksiyası; maye karbohidrogen qarışığından ibarətdir. Neftin distiləsində və ya ağır neft məhsularının kr

  Tam oxu »
 • Kəşfiyat

  geologiyada təzə neft və qaz yataqlarını aşkar etmək üçün istifadə olunan metodlar məcmusu.

  Tam oxu »
 • Kəşfiyat quyusu

  faydalı qazıntıların kəşfi, həmçinin süxurların xüsusiyətlərini və yataq laylarının xarakterini öyrənmək üçün qazılan quyu

  Tam oxu »
 • Kimya və neft maşınqayırması

  kimya, neft kimyası, neft və qaz sənayesi üçün texnoloji avadanlıq, texnoloji xət kompleksi və qurğular hazırlayan maşınqayırma sahəsi

  Tam oxu »
 • Klapan

  maşın və boru kəmərlərində qaz, buxar və ya maye sərfini tənzimləmək məqsədi ilə axın kəsiyinin sahəsini dəyişən detal, yaxud quruluş

  Tam oxu »
 • Koks

  neftayırma zamanı əmələ gələn kömürə bənzər bərk (sərt) madə. Kokslama –kokslama aparatında karbohidratlar 8000C-yə qədər qızdırılır, bu vaxt bütün yü

  Tam oxu »
 • Koks qazı

  bərk yanacağın kokslaşdırılması zamanı alınır;

  Tam oxu »
 • Kolektor

  geologiyada məsamə boşluq və çatlarında neft, qaz, su saxlayan məsaməli və çatlı süxurlar.

  Tam oxu »
 • Kompensatorlar

  üzən qazma qurğusunun və ya qazma gəmisinin qazma zamanı yuxarı və aşağı hərəkətini tənzim etmək üçün hidravlik ötürücüsü olan qurğular

  Tam oxu »
 • Kompresor quyusu

  sıxılmış qaz (hava) enerjisi hesabına nefti (onunla birlikdə qaz və lay suyu) yer səthinə çıxarılan quyu

  Tam oxu »
 • Kompresor yağı

  neftdən alınan sürtkü yağı; kompersor və hava vuran aparatları yağlamaq üçün işlədilir. Sənaye yağları qrupuna mənsubdur

  Tam oxu »
 • Kondensator

  buxar şəklində olan madəni maye şəklinə gətirən qurğu. Konsesiya müqaviləsi (yaxud lisenziya müqaviləsi) – bizneslə dövlət arasında dövlət mülkiyəti o

  Tam oxu »
 • Konsistent sürtkü yağları, plastik sürtkü yağları

  üzərinə düşən yükün qiymətindən asılı olaraq, maye və ya bərk madəyə məxsus xasələr göstərən sürtkü materiaları K

  Tam oxu »
 • Konsorsium

  umumi razılıq və qarşılıqlı mənfət əsasında birgə fəaliyət ğöstərən müəsisələr birliyi, Məsələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyat Şirkəti (AƏBŞ)

  Tam oxu »
 • Kontinental şelf

  beynəlxalq qanunlara əsasən hər hansı bir dövlətin sahil sularından kənarda suüstü və sualtı yerləşən dəniz sahələrinin yerləşdiyi ərazi

  Tam oxu »
 • Koroziya

  (metalda) xarici mühitin kimyəvi və ya elektrokimyəvi təsiri nəticəsində metalın dağılması. K.-dan hər il bəşəriyətin istehsal etdiyi metalın 1–1,5 %-

  Tam oxu »
 • Köpüklə yanğınsöndürmə

  yanğının (xüsusilə yanan maye neft məhsularının) köpüklə söndürülməsi. Köpük yanan mayenin səthini örtərək istiliyin alovdan mayeyə ötürülməsinə, habe

  Tam oxu »
 • Krekinq

  mühərik yanacağı və kimya sənayesi üçün xamal almaq məqsədi ilə neft və onun fraksiyalarının destruktiv emalı

  Tam oxu »
 • Krekinq benzini

  ağır neft fraksiyalarının termik və katalitik krekinqi prosesində əmələ gəlib 2000C-yə qədər qaynayan fraksiya

  Tam oxu »
 • Kükürdlü neft

  tərkibində yüksək miqdarda kükürd olan xam neft.

  Tam oxu »
 • Qama

  karotaj - radioaktiv karotaj metodlarından biri. Quyu divarı boyunca yerləşən süxur laylarında qama şüalanmanın intensivliyinə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Qapalı istismar

  quyudan çıxan neft və qazın tam qermetik boru kəmərləri ilə istehlakçıya çatdırılması üsulu. Q.i. sxemində quyu məhsulu (neft və qaz) 0,5-0,1 MH/m2 tə

  Tam oxu »
 • Qaz

  kondensat yatağı – yüksək lay təzyiqi və temperaturunda karbohidrogenləri qaz halında olan yataq.

  Tam oxu »
 • Qaz amili

  hasil edilən neftlə bərabər çıxan qazın miqdarının (m3-lə) neftin miqdarına (m. və ya m3) olan nisbəti

  Tam oxu »
 • Qaz analizatoru

  qaz qarışığının tərkibini təyin edən cihaz. Növləri: əl ilə işləyən Q.a. və avtomat Q.a. Əl ilə işləyənlərdən ən çox yayılanı absorbsiyaedici analizat

  Tam oxu »
 • Qaz analizi

  qaz qarışığının tərkibini təyin etmək üçün tətbiq olunan kimyəvi, fiziki-kimyəvi və fiziki analiz üsuları

  Tam oxu »
 • Qaz anbarı

  qazın saxlanması üçün təbi, yaxud süni rezervuar. Yerüstü (bax: Qazholder) və yeraltı olur. Yeraltı Q

  Tam oxu »
 • Qaz benzini

  bax: Qazolin.

  Tam oxu »