Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Magistral qaz kəməri

  yanar qazları çıxarılan yerdən işlədici məntəqələrə nəql etmək üçün boru kəmərləri və köməkçi qurğular kompleksi

  Tam oxu »
 • Magistral neft kəməri

  nefti çıxarıldığı yerdən uzaq məsafədə yerləşən emal yerlərinə nəql etmək üçün kompleks qurğu. M.N.k

  Tam oxu »
 • Maili qazma

  neft və qaz quyularının şaqula nisbətən müəyən bucaq altında qazılması. M.Q.- dən sahənin relyefi şaquli qazma üçün əlverişli olmadıqda, yəni neft və

  Tam oxu »
 • Maqnit tutucu

  qazılan quyunun dibində qazma nəticəsində qalan metal əlavələrin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş qurğu

  Tam oxu »
 • Mancanaq dəzgahı

  ştanqlı neft nasosunun intiqalı; mühərik valının fırlanma hərəkətini neft nasosu plunjerinin şaquli irəli-geri xəti hərəkətinə çevirmək, neft nasosunu

  Tam oxu »
 • Manifold, şaxələnmiş boru kəməri, bölüşdürmə magistralı

  filtirat və neft məhsuları axarını bir neçə kanala bölüşdürməyə imkan verən klapan boru sistemi.

  Tam oxu »
 • Manometr

  maye və qazların təzyiqini ölçmək üçün cihaz.

  Tam oxu »
 • Mazut

  neftdən distilə yolu ilə benzin, liqroin, kerosin və dizel yanacağı fraksiyaları çıxarıldıqdan sonra qalan qalıq

  Tam oxu »
 • Merkaptan

  tərkibində kükürd atomları olan az çəkili molekul birləşmələri.

  Tam oxu »
 • Metan, bataqlıq qazı və ya mədən qazı

  rəngsiz və iysiz qazdır. –164,50C-də mayeləşir, -18-2,50C-də donur. M. neftlə birlikdə yerdən çıxan qazların (34- 40%) əsas komponentidir

  Tam oxu »
 • Mədən

  yer altından kimyəvi xamal, filiz və s. faydalı qazıntı çıxaran sənaye müəsisəsi.

  Tam oxu »
 • Mədən işləri

  Yer təkindən faydalı qazıntıların çıxarılması proseslərini əhatə edən elm və texnika sahəsi. XIX əsrin 2-ci yarısından neft, XX əsrin əvəlindən isə tə

  Tam oxu »
 • Mədən qazmaları

  faydalı qazıntıları çıxarmaq üçün mədən işləri nəticəsində Yer qabığında yaradılmış süni qurğular.

  Tam oxu »
 • Mədən vergisi

  daha geniş yayılmış ödəniş formasıdır, istehsalçının ümumi gəlirindən müəyən faizlə ödənilir. Bu zaman təbi ehtiyatların mülkiyətçisi olan dövlət mədə

  Tam oxu »
 • Məhlul

  iki və ya daha çox madənin komponentin termodinamiki tarazlıqda olan mikroskopik bircinsli qarışığı. Neft müxtəlif üzvi komponentlərin M

  Tam oxu »
 • Məhsuldar qat

  Azərbaycan Respublikasında əsas neftli-qazlı çöküntü kompleksi; orta Pliosenə müvafiqdir. Qalınlığı, əsasən, Abşeron yarımadasında, Kür düzənliyində v

  Tam oxu »
 • Məşəl, çıxarış borusu

  işlədilməyən (səmt) qazların çıxarılması və yandırılması üçün qurğu.

  Tam oxu »
 • Mineral xamal

  bax: Faydalı qazıntı.

  Tam oxu »
 • Mineral yağlar

  neft, yanar şist və qazıntı kömürünün emalının maye məhsularından hazırlanan sürtkü yağları.

  Tam oxu »
 • Mühəndis

  ali texniki təhsil almış mütəxəsis.

  Tam oxu »
 • Mühərik, motor

  hər hansı bir enerji növünü mexaniki işə çevirən enerji güc maşını.

  Tam oxu »
 • Mühərik yağları

  daxiliyanma mühəriklərini (porşenli və reaktiv) yağlamaq üçün işlədilən sürtkü yağları. Əsasən neftdən alınır, lakin bəzi sintetik yağlardan və ya onl

  Tam oxu »
 • Mühərik yanacaqları

  daxiliyanma mühəriklərində işlədilən maye və ya qaz yanacaqları iki qrupa ayrılır: karbürator yanacaqları, o cümlədən aviasiya və avtomobil benzini: m

  Tam oxu »
 • Müqavilə

  fiziki və hüququ şəxslər, dövlətlər arasında imzalanan və razılaşmanı bildirən hüquqi sənəd. Məsələn, neft müqavilələri

  Tam oxu »
 • Mümkün ehtiyatlar

  mütəxəsislərin fikrincə öyrənilməmiş süxurlarda mümkün olan neft və qaz ehtiyatları.

  Tam oxu »
 • Naftalan

  müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən yeganə neft növü. Bir sıra fiziki- kimyəvi xasələrinə və karbohidrogen tərkibinə görə başqa neft n

  Tam oxu »
 • Naften turşuları

  neftin oksigenli komponentlərin 0,5-3%-ini təşkil edən və çoxu birəsaslı karbon turşuları. Özlü, rəngsiz mayelərdir

  Tam oxu »
 • Naftenlər

  əsasən, neftlərdə olan donmuş alisikl karbohidrogenlər. Mühərik yanacaqları və sürtkü yağlarında N. arzu edilən komponentlərdir

  Tam oxu »
 • Nasos

  mayeyə kənardan enerji (potensial və kinetik) verməklə onu təzyiq altında bir yerdən başqa yerə vurmaq üçün aparat və cihaz

  Tam oxu »
 • Neft

  yanar maye, faydalı qazıntıdır. Yer səthinə yaxın laylarda və ya qatlarda yerləşərkən oksidləşərək qatı maptaya, yarım bərk asfalta və başqa eninafild

  Tam oxu »
 • Neft anbarı

  nefti və onun emal məhsularını saxlamaq üçün rezervuar və ya rezervuar sistem. Yerüstü, yarıyeraltı və yeraltı növləri var

  Tam oxu »
 • Neft bazası

  nefti və neft məhsularını qəbul etmək, yığıb saxlamaq, bir nəqliyat növündən digərinə yükləmək, yaxud istehlakçıya buraxmaq üçün bina və qurğular komp

  Tam oxu »
 • Neft daşları

  Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonunda şəhər tipli qəsəbə (1952-ci ildən), Abşeron yarımadasından 42 km cənub-şərqdə, açıq dənizdə, polad dirəklər üzərind

  Tam oxu »
 • Neft emalı

  neftin mexaniki qatışıqlardan təmizlənib distilə vasitəsilə lazımi fraksiyalara ayrılması prosesi (neftin distiləsi)

  Tam oxu »
 • Neft emalı qazları

  neftayırma qurğularında və ya neft məhsularının termik və katalitik emalı proseslərində əmələ gələrək, əsasən kiçik molekulu karbohidrogenlərdən ibarə

  Tam oxu »
 • Neft emalı qazları

  neftin və ya neft məhsularının termik və termokatalitik emalı zamanı alınır; Kömür yataqlarının yeraltı qazlaşdırılması yolu ilə də Y

  Tam oxu »
 • Neft Fondu

  neftin satışından, nəqlindən və emalından toplanan və müəyən təyinatlar üçün sərf olunması nəzərdə tutulan kapital toplusu

  Tam oxu »
 • Neft fontanı

  quyudibi təzyiqin təsiri ilə neft və qazın quyudan çıxması. Qapalı və açıq növlərə ayrılır. Açıq n.f

  Tam oxu »
 • Neft kəməri

  neft və neft məhsularının hasilat və ya işlənmə yerindən istifadə, həmçinin digər işlənmə yerinə və ya nəqliyat vasitəsinə yükləmək məqsədilə göndərmə

  Tam oxu »
 • Neft kimyası

  üzvi kimyanın bir bölməsi. Neftin və neft fraksiyalarının tərkibini, fiziki-kimyəvi xasələrini və kimyəvi emal üsularını öyrənir

  Tam oxu »
 • Neft kimyası sənayesi

  ağır sənaye sahəsi; başlıca olaraq neft və təbi yanar qaz emalı məhsuları əsasında sintetik material və məmulat istehsalını əhatə edir

  Tam oxu »
 • Neft qazları

  neftlə birlikdə yerdən çıxan müxtəlif karbohidrogen qazlarının qarışığı. Seperasiya vasitəsilə neftdən ayrılır

  Tam oxu »
 • Neft quyularının istismarı

  neftin quyudan fontanla və ya mexanikləşdirilmiş üsula çıxarılması. Hazırda dünyada nasosla N.q.i. daha geniş yayılıb

  Tam oxu »
 • Neft quyusu

  bax: Quyu.

  Tam oxu »
 • Neft ləkəsi

  su akvatoriyasının neft və neft məhsuları ilə çirklənməsi. Neft ləkələri su hövzəsinin ekoloji balansını pozur, madələr mübadiləsinə mane olur və buna

  Tam oxu »
 • Neft markaları

  neftin keyfiyətini xarakterizə edən klasifikasiya dərəcəsi. Dünya birjalarında keyfiyət nişanına görə neftin markası «layt» və «brent» adı ilə fərqlən

  Tam oxu »
 • Neft maşınqayırması

  bax: Kimya və neft maşınqayırması.

  Tam oxu »
 • Neft mədəni

  neftin və onunla birgə olan qazların Yerin dərin qatlarından çıxarılması üçün quyu, boru kəmərləri və müvafiq avadanlıqlardan ibarət texnoloji komplek

  Tam oxu »
 • Neft mədənlərinin avtomatlaşdırılması

  mədən texnoloji qurğuları və nəzarət-uçot proseslərinin informasiya-ölçü cihazlarının istifadəsi ilə və müasir riyazi üsular, kibernetik hesablama-ölç

  Tam oxu »
 • Neft məhsuları

  neftin emalından alınan karbohidrogenlərlə onların bəzi törəmələrinin qarışığı və ya fərdi kimyəvi birləşmələr

  Tam oxu »