Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Yanacaq

  yandıqda istilik verən madələr. Y. kimi əsas tərkib hisəsi karbon olan boz kömür, yanar qazlar, yanar şistlər, daş kömür, neft, torf kimi üzvi mənşəli

  Tam oxu »
 • Yanacaq kalonkası, benzin kalonkası

  nəqliyat maşınları və başqa motorlu maşınların bakına, həmçinin istehsalçının qabına ölçməklə duru yanacaq tökən mexanikləşdirilmiş qurğu

  Tam oxu »
 • Yanacaq sənayesi

  müxtəlif yanacaq növlərinin çıxarılması və emalı ilə məşğul olan sənaye sahələrinin məcmusu. Y.s.-nə neft çıxarmaq, neftayırma, qaz, kömür, torf və şi

  Tam oxu »
 • Yanar qazlar

  yanma qabiliyəti olan qaz halındakı madələr. Sənaye üçün daha böyük əhəmiyəti olan Y.q., yerdən çıxan və çox vaxt tərkibində 99%-ə qədər müxtəlif karb

  Tam oxu »
 • Yanar şistlər

  sülh kaustoibiolitlər qrupundan faydalı qazıntı; gili, əhəngdaşlı, silisiumlu çökmə süxur. Tərkibində 10-15%-dən 60-80%-dək üzvi madələr (kerogen) olu

  Tam oxu »
 • Yatağın ehtiyatı

  lay süxurunun tərkibində olan neftin və qazın həcmi.

  Tam oxu »
 • Yatağın parametrləri

  yataqdakı karbohidratların və süxurların bütün spesifik xüsusiyətlərini (özlülük, sıxlıq, məsaməlik və s

  Tam oxu »
 • Yataq, faydalı qazıntı yatağı

  geoloji proseslər nəticəsində yer qabığında əmələ gəlmiş sənaye əhəmiyətli təbi mineral xamal yığımı

  Tam oxu »
 • Yeraltı təmir, quyuların yeraltı təmiri

  quyularda iş rejiminin bərpa edilməsi və yeni texnoloji rejim yaradılması məqsədi ilə aparılan işlər

  Tam oxu »
 • Yuyucu məhlul

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Yüksəkoktanlı yanacaq

  karbüratorlu daxiliyanma mühərikləri üçün hazırlanan avtomobil və aviasiya benzinləri. Y.y. detonasiyaya qarşı davamlıdır və mühərikin böyük faydalı i

  Tam oxu »