GÜLƏŞMƏK

Dilimizin qədim dövründə “qoçaq”, “alp” mənalarını verən kür sözü olub (indi mənasını bir qədər dəyişib, “nadinc” anlamını əks etdirir). Həmin sözdən kürə feili əmələ gəlib (yaş-a-maq qəlibi üzrə güz-ə-mək feili olub və “payızlamaq” mənasında işlədilib), şəkilçisi isə qarşılıq növü bildirir. Güləşmək kəlməsini bəzən güc sözü ilə əlaqələndirirlər, səhvdir. Deyim də olub: qızla gürəşmə, atla yarışma. Gürəşmək sözü mənbələrdə “сражаться” anlamında açıqlanıb. Gü­ləş­mək (əsli: gürəşmək) “qoçaqlığını büruzə vermək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLƏNDAM
GÜLGÜN

Digər lüğətlərdə