HEYBƏ

Kiçik xurcun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Əyləşib bunların tellərini yolub heybələrə yığdılar, ətlərindən də kabab çəkib xurma ağacının dibində yeməyə başladılar. (“Durna teli”)

HEYBƏ
HEYBƏÇƏ

Значение слова в других словарях