İnklinometr

qazıma quyusu oxunun şaquli vəziyətdən meylinin bucaq və azimutunu ölçən cihaz. Quyunun faza vəziyətinə nəzarət məqsədilə işlədilir.
İnjeksiya quyusu
İstismar boruları

Digər lüğətlərdə