KRİSTÁL

[ yun. ] Təbii olaraq hissəcikləri (atomları, ya ionları) geometrik şəkildə birləşmiş bərk cisim; büllur. Duz kristalı. Almaz kristalı.
// Bu şəkildə olan, kristaldan ibarət olan. Kristal maddə. Kristal çoxbucaqlı.

Этимология

  • KRİSTAL yun. krystallos – buz, dağ bülluru
KRİMİNOLÓQ
KRİSTALLAŞDIRILMA

Значение слова в других словарях