Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЙГУН

  (-уз, -ана, йча) f. dial. bax вугун.

  Tam oxu »
 • ЙЕКЬ

  dial. bax гьекь.

  Tam oxu »
 • ЙЕКЬ

  dial. bax гьекь.

  Tam oxu »
 • ЙИГАРАР

  (-ри, -ра) c. taxıl döymə əməliyyatı; döyüm; йигарар авун (йигарар гатун) taxıl döyümü; taxıl döymək; bax юг

  Tam oxu »
 • ЙИГЕ

  (-ди, -да, -яр) əyə, yeyə, suvand; йиге ягъун (йиге гуьцӀун) yeyə sürtmək, yeyə ilə yonmaq, yeyələmək, əyələmək, suvandlamaq

  Tam oxu »
 • ЙИГИ

  bot. çaytikanı.

  Tam oxu »
 • ЙИГИН

  yeyin, cəld, sürətli, itigedən; йигин балкӀан yeyin at.

  Tam oxu »
 • ЙИГИН

  хьун f. yeyinləmək, yeyinləşmək.

  Tam oxu »
 • ЙИГИНАРУН

  (-из, -на, -а) f. yeyinlətmək, yeyinləşdirmək, sürətini artırmaq, sürətləndirmək.

  Tam oxu »
 • ЙИГИНВАЛ

  yeyinlik, itilik, sürətlilik; sürət.

  Tam oxu »
 • ЙИГИНДАКАЗ

  zərf 1. yeyin, tez, cəld, iti, sürətlə; 2. yeyin-yeyin, tez-tez, cəld-cəld, iti-iti.

  Tam oxu »
 • ЙИГИНДИЗ

  bax йигиндаказ.

  Tam oxu »
 • ЙИГЪИ

  1. nabələd, hələ alışmamış, tanış olmamış, öyrəşməmiş; 2. bax егъи.

  Tam oxu »
 • ЙИГЪИВАЛ

  1. nabələdlik (bir yerə, adama, işə bələd olmayan adamın hal və vəziyyəti); 2. bax егъивал.

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАВАЙ-КЪУЗ

  zərf gündən-günə, gün keçdikcə, günbəgün; günü-gündən, tədricən, get-gedə.

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАЛДАР

  хьун f. dial. 1. yıxılmaq; çevirilmək, devrilirmək, aşmaq; 2. uçulmaq, yıxılmaq, dağılmaq.

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАЛДАРУН

  (-из, -на, -а) f. dial. 1. yıxmaq; aşırmaq, devirmək; 2. uçurmaq, dağıtmaq.

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАМ

  (-ди, -да) gündəm.

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАН

  1. “югъ” söz. sif.; йикъан сеанс gündüz seansı (film, tamaşa haqqında); 2. dan. къан günlük ( adətən saylarla); са (йи)къан рехъ birgünlük yol; вад (й

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАР

  “югъ”-un cəmi; günlər; bax югъ.

  Tam oxu »
 • ЙИКЪАРГАН

  1. gündəlik (xatirat dəftəri); 2. bəzən “təqvim ili” mənasında.

  Tam oxu »
 • ЙИКЬ¹

  “кьин²” in əmr forması: 1. öl! gəbər! (söyüş məqamında); 2. öldür! gəbərt!; * адаз гьич «йикь» лагьай чӀални чидач məc

  Tam oxu »
 • ЙИКЬ²

  (-е, -е, -ер) 1. şivən, ah-fəğan, nalə, fəryad, ağlaşma; yas, matəm; садаз – мехъер, садаз – йикьер. Ata

  Tam oxu »
 • ЙИКЬ-КЬИНИКЬ

  dava-dalaş, vurhavur, qarışıqlıq, qırğın, qiyamət; ölüb-öldürmə, bir-birini öldürmə; йикь-кьиникьиз акъатун a) ölüb-öldürməyə çıxmaq, ölümlə nəticələn

  Tam oxu »
 • ЙИКЬ-ШУВАН

  1. şivən, ah-fəğan, ah-nalə, fəryad; ağı, kütləvi ağlaşma; 2. məc. qiyamət, mərəkə, qalmaqal, haray-həşir, qışqırıq-bağırıq; йикь-шуван авун (кутун, а

  Tam oxu »
 • ЙИКЬМЕТ

  dan. ölüvay, əlindən iş gəlməyən, atil, əfəl, bacarıqsız (adam).

  Tam oxu »
 • ЙИН

  dial. bax ян4.

  Tam oxu »
 • ЙИРТИХ

  1. kimsəsiz, adamsız, evsiz-eşiksiz (adam); 2. lüt, səfil, avara, baldırıaçıq adam (bəzən söyüş məqamında); 3

  Tam oxu »
 • ЙИРФ¹

  bax юрф¹.

  Tam oxu »
 • ЙИРФ²

  (-ини, -ина, -ер) kürək (taxılı, qarı və s. kürümək üçün ağacdan qayrılmış uzundəstəkli alət); йирфиналди вегьин (михьун, квягъун) kürəklə atmaq (təmi

  Tam oxu »
 • ЙИС¹

  (сари, сара, сар) 1. yun; хипен йис qoyun yunu; 2. сун “йис” söz. sif. yun; сун гуьлуьтар yun corab.

  Tam oxu »
 • ЙИС²

  (-а, -а, -ар) 1. il; виш йис yüz il, bir əsr; кьудкъад лагьай йисар səksəninci illər; 2. yaş; * алай йисуз (цӀинин йисуз) bax цӀи¹; алатай йисуз bax ш

  Tam oxu »
 • ЙИС-САВАЙ,

  ЙИС-САНДИВАЙ zərf il-ildən, ildən ilə, ilbəil.

  Tam oxu »
 • ЙИСАЛАЙ-СУЗ

  zərf ildən-ilə, hər il keçdikcə, ilbəil.

  Tam oxu »
 • ЙИСАН

  illik (saylarla bərabər); вад йисан (вад сан) план beşillik plan.

  Tam oxu »
 • ЙИСАН-ЙИСАН

  zərf hər il; ilbəil.

  Tam oxu »
 • ЙИСАРАЛДИ

  zərf illərlə, illərcə, illər uzunu, illər ərzində.

  Tam oxu »
 • ЙИСДИ

  ilboyu, il uzunu, bütün ili, bütün il ərzində.

  Tam oxu »
 • ЙИТИХ

  bax йиртих.

  Tam oxu »
 • ЙИФ

  (-е, -е, -ер) gecə; мичӀи йиф zülmət (qaranlıq) gecə; варз алай йиф aylı gecə; * йиф авун bax йифун; йиф кьулан чӀавуз (йифен кьулариз) gecəyarısı, ge

  Tam oxu »
 • ЙИФ

  хьун f. gecə düşmək (qaralmaq), gündüz qurtarıb gecə başlanmaq.

  Tam oxu »
 • ЙИФ-ЮГЪ

  1. gecə-gündüz; 2. məc. qəza, qəzavü qədər (insanın başına gələn hadisə); кьилел йиф-югъ атун başına qəzavü-qədər gəlmək; başına iş gəlmək; * йиф-югъ

  Tam oxu »
 • ЙИФДИ

  gecə boyu, bütün gecəni.

  Tam oxu »
 • ЙИФДИ-ЮГЪДИ

  zərf gecə-gündüz, daim, həmişə; gecəli-gündüzlü.

  Tam oxu »
 • ЙИФЕН

  1. “йиф” söz. sif. gecə fəaliyyət göstərən, gecə işləyən, gecə olan; gecə; 2. gecəlik (adətən saylarla); пуд йифен кӀвалах üçgecəlik iş; * йифен кьула

  Tam oxu »
 • ЙИФЕН-ЙИФЕН

  zərf hər gecə.

  Tam oxu »
 • ЙИФЕНКЪУШ

  zool. gecəquşu, yarasa; bax кьаркьулув.

  Tam oxu »
 • ЙИФИЗ

  zərf gecə, gecə vaxtı, gecə vaxtında, gecənin qaranlığında.

  Tam oxu »
 • ЙИФИЗ

  “йифун”-un murad forması; bax йифун.

  Tam oxu »
 • ЙИФИЗ-ЮКЪУЗ

  zərf 1. gecə-gündüz, vaxt bilmədən; 2. məc. daim, həmişə.

  Tam oxu »