MƏFKURƏ

устар.
I
сущ. идеология (система взглядов, идей, характеризующих какую-л. социальную группу, класс, политическую партию, общество). Marksist məfkurə марксистская идеология
II
прил. идеологический (относящийся к идеологии, отражающий её). Məfkurə məsələləri идеологические вопросы, məfkurə birliyi идеологическое единство
MƏFHUM
MƏFKURƏCƏ

Digər lüğətlərdə