MİKROORQANİZM

\[mikro... və yun. organismus\] микроорганизм (гьакӀ вилералди таквадай набататдин ва я гьайвандин акьалтӀай куьлуь организм).
MİKRON
MİKRORAYON

Digər lüğətlərdə