POLE

Pole

n polyak; the ~s top. i. polyaklar

pole1

n I 1. sütun, dirək,şalban; şüvül, uzun ağac; paya; a telegraph ~ teleqraf şalbanı / dirəyi; a tent ~ çadır payası; 2. xi zək ağacı; 3. id. hoppanmaq / tullanmaq üçün şüvül; 4. dişlə, çillə (qoşqu aləti);

◊ up the ~ 1) çətin / çıxılmaz vəziyyətdə; 2) ağlını itirmiş; 3) sərxoş, kefli

n II 1. qütb; the North / the South Pole Şimal / Cənub qütbü; 2. fiz. maqnitin iki əks tərəfi / qütbü; from ~ to ~ qütbdən-qütbə; 3. bir şeyin o birisinə tam əks olması; We are as far apart as the poles Biz bir-birimizdən iki qütb qədər aralıyıq

pole2

v 1. paya vurmaq, dirək qoymaq; 2. şüvüllə və ya avarla itələmək; to ~ a boat up the river qayığı avarla çay yuxarı sürmək

POLARIZE
POLE-STAR

Значение слова в других словарях