POLİTOLOGİYA

Yunanca, politika – siyasət, loqos – elm. Cəmiyyətin siyasi həyatının müxtəlif təzahür formalarını tədqiq edir. Politologiya siyasət haqqında elmdir. Qədim Yunanıstanda Politika dövlət və hakimiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi, insanların, cəmiyyətin idarə olunması haqqında elm hesab olunurdu.
POLİTEİZM
POSTULAT