PRİMİTİV İBTİDAİ

\[alm. Primitiv; fr. Primitif; ing. Primitive; lat. Primitivus; osm. tr. iptidal\] – zaman baxımından ən köhnə olan, ilk olan. İnkişafın əsasını təşkil edən, hələ inkişaf etməmiş olan.
PREDMETLİLİK
PRİNSİP