Sementləmə, quyuların sementlənməsi

qoruyucu kəmərlə quyu divarları arasındakı fəzanın sement məhlulu ilə doldurulması. S. neft, qaz və su laylarını bir-birindən ayırmaq, istismar olunan neft və qaz quyularına kənar suların keçməsinin qarşısını almaq, həmçinin kəməri lay sularının koroziyasından qorumaq və quyunun divarlarını möhkəmlətmək məqsədi ilə aparılır. S.-dən neft və qaz quyularının əsaslı təmirində, qazma zamanı baş verən qəzalarla mübarizədə və s. halarda da istifadə olunur.
Ruberoid
Separator