XACƏ FARS

Xədim; xidmətçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Gördü bir neçə saray adamı qabaqda, onların arxasınca əllərində çovgan olan bir neçə xacə, sonra isə Nigar xanım bir neçə kəniz, incə bel qızla gəlir. (Paris nüsxəsi, 4-cü məclis)

XAC
XAK FARS