ZAMANIN NƏBZİNİ TUTMAQ

cəmiyyətin, dövrün tələblərinə uyğunlaşmaq, gözüaçıq olmaq; ~ həyatın nəbzini tutmaq, zamanla ayaqlaşmaq.

ZALIMIN ZALIMI OLMAQ
ZAMANIN SINAĞINDAN ÇIXMAQ