ƏMƏN

əski türkcədə bir neçə məna verirdi. 1-Can, ruh, həyat 2- Ağac tikmək üçün açılan çuxur 3- meşə ağacı.
ƏMƏL
ƏNBİYA

Значение слова в других словарях