acıtmaq

f. 1) a) rendre amer ; b) mettre du levain ; faire lever (xəmri): faire fermenter (kələmi) ; 2. a) chagriner vt ; affliger vt ; sözlərim onu acıtdı mes paroles l’ont chagriné (affligé) ; b) fâcher vt ; mettre vt en colère

acıtma
acıtmalı

Digər lüğətlərdə