Azərbaycanca-fransızca lüğət

 • Ajaksio

  coğ. Ajaccio \aʒaksjo\]

  Tam oxu »
 • Ajen

  coğ. Agen \aʒɛ̃\]

  Tam oxu »
 • akademik

  is. 1) académicien m, -ne f ; 2) sif. académique adj ; d’académie ; ~ lüğət dictionnaire m académique ; ~ saat une heure académique ; ~ il une année a

  Tam oxu »
 • akademiya

  is. académie f ; ~nın iqamətgahı siège m de l’académie ; ~nın müxbir üzvü membre m correspondant de l’Académie ; académicien m libre ; ~nın prezidenti

  Tam oxu »
 • akademizm

  is. académisme m

  Tam oxu »
 • akasiya

  is. bot. acacia m

  Tam oxu »
 • akasiyalıq

  is. forêt f d’acacia

  Tam oxu »
 • akkerdeonçalan

  is. accordéoniste m

  Tam oxu »
 • akkompanement

  is. mus. accompagnement m (müşayət edilmə)

  Tam oxu »
 • akkompaniator

  is. accompa gnateur m

  Tam oxu »
 • akkord

  is. mus. accord m (bir neçə musiqi tonunun eyni zamanda həmahəng səslənməsi) ; sonuncu ~ l’accord final

  Tam oxu »
 • akkordeon

  is. mus. accordéon m

  Tam oxu »
 • Akkra

  coğ. Accra

  Tam oxu »
 • akkredetiv

  is. mal. accréditif m (pul sənədi)

  Tam oxu »
 • akkumulyasiya

  is. fiz. accumulation f (elektrik enerjisinin toplanması)

  Tam oxu »
 • akkumulyator

  is. fiz. accumulateur m ; batterie f d’accumulateur ; les accus fam

  Tam oxu »
 • akrobat

  is. acrobate m ; équilibriste m (sirk gimnastı)

  Tam oxu »
 • akrobatik

  sif. acrobatique adj ; d’acrobate

  Tam oxu »
 • akrobatika

  is. acrobatie f

  Tam oxu »
 • akrobatlıq

  is. acrobatie f ; ~ etmək faire des acrobaties

  Tam oxu »
 • akropol

  is. tar. acropole f

  Tam oxu »
 • akselerator

  is. tex. accélérateur m

  Tam oxu »
 • aksent

  is. accent m ; ~lə danışmaq parler avec un accent

  Tam oxu »
 • aksiom

  is. riyaz. axiome m (sübutsuz qəbul edilən fikir ; dəlilə, sübuta ehtiyacı olmayan həqiqət)

  Tam oxu »
 • aksiomatik

  sif. axiomatique adj

  Tam oxu »
 • aksioner

  sif. ~ bankı banque f anonyme ; ~ cəmiyyəti société f par action, société f anonyme ; ~ kapitalı capital m -actions, capital m social ; ~ kompaniyası

  Tam oxu »
 • aksiya

  is. action f ; ~ların məzənnəsi (kursu) yuxarıdır les cours des actions sont élevés ; ~ların düşməsi baisse f des actions

  Tam oxu »
 • akt

  is. 1) acte m (iş, hərəkət, əməl) ; 2) hüq. document m ; qanunvericilik ~ı acte législatif ; düşmənçilik ~ı acte d’hostilité ; zorakılıq ~ı acte de vi

  Tam oxu »
 • aktiv

  is. 1) militants m pl de base ; cadres m pl actifs (hər hansı bir ictimai təşkilatın fəal üzvü) ; 2) actif m (mühasibatda müxtəlif tələblərdən ibarət

  Tam oxu »
 • aktivasiya

  is. kim. activation f

  Tam oxu »
 • aktivləşdirici

  sif. kim. activant, -e (activat//eur, -rice) adj ; aktivləşdirici maddə substance f activatrice

  Tam oxu »
 • aktivləşdirilmək

  f. être activé,-e

  Tam oxu »
 • aktivləşdirmə

  is. activation f

  Tam oxu »
 • aktivləşdirmək

  f. activer vt ; accélérer vt ; hâter vt

  Tam oxu »
 • aktivləşmək

  f. activer (s’) ; affairer (s’)

  Tam oxu »
 • aktivlik

  is. activité f ; dynamisme m ; énergie f ; vitalmité f ; vivacité f ; siyasi aktivlik activité politique ; kütlələrin siyasi aktivliyi activité politi

  Tam oxu »
 • aktrisa

  is. actrice f ; comédienne f ; tragédienne f

  Tam oxu »
 • aktual

  sif. 1) adj actuel,-le (müasir) ; contemporain, -e (hal-hazırkı) ; du jour ; 2) d’actualité ; ~ məsələ question f d’actualité ; problème m du jour (ac

  Tam oxu »
 • aktuallıq

  is. actualité f

  Tam oxu »
 • aktyor

  is. acteur m ; comédien m, tragédien m, artiste m ; komik ~ acteur comique ; estrada ~u artiste des variétés

  Tam oxu »
 • aktyorluq

  is. cabotinage m ; profession d’acteur

  Tam oxu »
 • akustik

  sif. acoustique adj ; ~ titrəyiş vibration f acoustique ; ~ cihazlar appareils m pl acoustiques

  Tam oxu »
 • akustika

  is. acoustique f (fizikanın səs bəhsi) ; zalın yaxşı (pis) ~sı la bonne (mauvaise) acoustique d’une salle

  Tam oxu »
 • akvalanq

  is. scaphandre m autonome

  Tam oxu »
 • akvalanqçı

  is. homme-grenouille m, plongeur m autonome

  Tam oxu »
 • akvarel

  is. rəss. aquarelle f (sulu boya)

  Tam oxu »
 • akvarelçi

  is. aquarelliste m

  Tam oxu »
 • akvarium

  is. aquarium m

  Tam oxu »
 • akvatoriya

  is. plan m d’eau

  Tam oxu »
 • Akvitaniya

  coğ. Aquitaine f

  Tam oxu »