ALA-DƏMGİL

Bax: dəmgil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Uca dağların başında

Ala-dəmgil qar görünür.

Mənim bu dəli könlümə

Bir alagöz yar görünür.

                     (“Koroğlunun Qars səfəri”)

ALA
ALACA