AVAMCASINA

z. ignorantly; ~ pərəstiş etmək to worship ignorantly

AVAM
AVAMLIQ

Digər lüğətlərdə