Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • AX

  nid. ah! oh!

  Tam oxu »
 • AX-UF

  i. 1. whimpering, snivelling; 2. məc. complaining; ax-uf etmək 1) to whimper, to snivel; 2) məc. to complain

  Tam oxu »
 • AX-VAY

  nid. bax ah-vay

  Tam oxu »
 • AXACAQ

  i. river-bed; course; çayın axacağını dəyişmək to change the course of the river

  Tam oxu »
 • AXAR

  I. i. flow, stream, current; iti axar rapid / swift current; güclü axar strong current; hava axarı air current; axar boyu down-stream; axar istiqaməti

  Tam oxu »
 • AXI

  əd. 1. you know, you see; Axı siz səhv edirsiniz You are wrong, you know; 2. after all; Siz mənə nə üçün inan mırsınız? Axı mən həkiməm! Why don’t you

  Tam oxu »
 • AXICI

  s. smooth, fluent, flowing; axıcı nitq fluent / flowing speech

  Tam oxu »
 • AXICILIQ

  i. fluidity, fluctuation; instability; fəhlə qüvvəsinin axıcılığı fluctuation of manpower, labour fluidity

  Tam oxu »
 • AXIDILMAQ

  f. to be* floated; (sal vasitəsi ilə) to be* rafted

  Tam oxu »
 • AXIM

  i. bax axar I

  Tam oxu »
 • AXIN

  i. 1. (kütlə) flow, influx; hava ~ı air flow; influx of air; 2. stream, current; güclü axın strong current; iti axın rapid / swift current; axına qarş

  Tam oxu »
 • AXIN-AXIN

  I. s. an endless stream, continual, uninterrupted; axın-axın adam stream of people II. z. in an endless stream, continually; uniterruptedly; axın-axın

  Tam oxu »
 • AXINLA

  z. bax axın-axın II

  Tam oxu »
 • AXIR

  I. i. 1. end, ending; close; axıra çatmaq to come* to an end; axıra yaxınlaşmaq to draw* to a close, to be* approaching completion; axırında at the en

  Tam oxu »
 • AXIR-AXIRDA

  z. d.d. in the end, towards the end

  Tam oxu »
 • AXIR-ƏVVƏL

  z. some time or other, sooner or later, early or late

  Tam oxu »
 • AXIR-ƏZƏL

  z. bax axır-əvvəl

  Tam oxu »
 • AXIRDA

  z. in the end, after all; axırda durmaq to stand* in the end

  Tam oxu »
 • AXIRI

  z. at last, in the end; in conclusion, finally; Axırı ki gəldi Here he is at last

  Tam oxu »
 • AXIRINCI

  s. 1. last; axırıncı cəhd the last effort; axırıncı dəfə the last time; axırıncı dəqiqədə at the last moment; axırıncı söz the last word; Bu mənim axı

  Tam oxu »
 • AXIRSIZ

  s. 1. endless, infinite; 2. vain; 3. (i.s.) having no future, (i.s.) having no prospects

  Tam oxu »
 • AXIRSIZILIQ

  i. 1. endlessness; 2. futility; failure

  Tam oxu »
 • AXIRZAMAN

  i. doomsday, the end of the world

  Tam oxu »
 • AXIŞMAQ

  f. 1. (sel, çay və s.) to flow* together; 2. məc. (adam haq.) to throng; Adamlar meydana axışdılar People thronged to see the new film

  Tam oxu »
 • AXITDIRMAQ

  f. to ask / to force smb. to float (d.) / (sal vasitəsilə) to raft (d.)

  Tam oxu »
 • AXITMA

  fi. float, floating

  Tam oxu »
 • AXITMAQ

  f. 1. to shed*; göz yaşı axıtmaq to shed* tears (over); qanını axıtmaq to shed* one’s blood (for); 2

  Tam oxu »
 • AXİRƏT

  i. the future life, the next / the other world, the life hereafter

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  I. f. to flow, to run*; (fikir, səs və s.) to flow; (insan kütləsi) pour forth / down; (vaxt) pass; Çay axır The river flows / runs; Onun burnundan qa

  Tam oxu »
 • AXMAQ-AXMAQ

  z. bax axmaq III

  Tam oxu »
 • AXMAQ-UXMAQ

  i. d.d. top.i. fools

  Tam oxu »
 • AXMAQCASINA

  z. foolishly, like a fool; axmaq casına hərəkət etmək to act foolishly / like a fool, to behave foolishly

  Tam oxu »
 • AXMAQLAMAQ

  f. 1. to become* stupid; 2. to fool (about), to play the fool; to say* silly things; Axmaqlama! Don’t be foolish / stupid! Don’t be an idiot!

  Tam oxu »
 • AXMAQLAŞMAQ

  f. bax axmaqlamaq

  Tam oxu »
 • AXMAQLIQ

  i. 1. foolishness, folly, stupidity; 2. (axmaq hərəkət) foolish / stupid action; axmaqlıq etmək to do* foolish / silly things; özünü axmaqlığa qoymaq

  Tam oxu »
 • AXNAŞDIRMAQ

  f. to cause / to force to pour ; camaatı meydana axnaşdırmaq to cause / to force the people to pour into the square

  Tam oxu »
 • AXNAŞMAQ

  f. to pour; to gush out, to spout; Adamlar küçəyə axnaşdı The crowed poured into the street

  Tam oxu »
 • AXSAQ

  s. lame, limping; axnaşdırmaq kişi a lame man*; axnaşdırmaq qadın a lame woman*; axnaşdırmaqlar the lame

  Tam oxu »
 • AXSAQLAŞMAQ

  f. to become* lame

  Tam oxu »
 • AXSAQLIQ

  i. lameness, limping

  Tam oxu »
 • AXSAMAQ

  f. 1. to limp; to be* lame; 2. məc. to be* poor, to leave* much to be desired, to be* far from perfect, not to be* up to standard; sağ / sol ayağından

  Tam oxu »
 • AXSATMAQ

  f. 1. to make* smb. lame, to cause smb. to become lame; 2. məc. to hamper (d.), to be* an obstacle (to), to be* an obsta cle in the way

  Tam oxu »
 • AXŞAM

  I. i. 1. evening; hər axşam every evening; axşama yaxın towards evening; 2. (yığıncaq) evening party; ədəbi axşam literary evening; rəqs axşamı dance

  Tam oxu »
 • AXŞAM-AXŞAM

  z. bax axşam III

  Tam oxu »
 • AXŞAM-SABAH

  z. bax axşam-səhər

  Tam oxu »
 • AXŞAM-SƏHƏR

  z. in the evening and in the morning, every day

  Tam oxu »
 • AXŞAMBAZARI

  i. evening bazar / market

  Tam oxu »
 • AXŞAMÇAĞI

  z. bax axşamüstü

  Tam oxu »
 • AXŞAMKI

  s. (i.s.) which took place / happened in the evening; axşamkı iclas The meeting which took place in the evening

  Tam oxu »
 • AXŞAMQABAĞI

  z. towards evening, close to evening, in the afternoon

  Tam oxu »