Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • AİD

  qoş. concerning, about; Siz bu məsələyə aid bir şey demək istəyirsinizmi? Do you want to say anything concerning / about this matter? O sizə aid bir s

  Tam oxu »
 • AİDİYYƏT

  i. relation, relationship; connection; aidiyyəti olmaq to have* relation / connection; bir şeyə / kəsə aidiyyəti olmamaq to bear* no relation to smb

  Tam oxu »
 • AİLƏ

  I. i. family; böyük ailə a large family; Qarayevlər ailəsi the Garayevs; xalqların qardaşlıq ailəsi fraternal family of nations; yaxşı ailədən olmaq t

  Tam oxu »
 • AİLƏBAZ

  I. i. nepotist; a family man* II. s. 1. (müsbət mənada) domesticated, family; ailəbaz adam a family man* domesticated man; 2

  Tam oxu »
 • AİLƏBAZLIQ

  i. nepotism; ailəbazlıq etmək to practice (-ise) of favouring one’s relatives when one has power or high office, especially by giving them good jobs

  Tam oxu »
 • AİLƏCANLI

  s. family, domestic, domesticated; ailəcanlı adam a family / domesticated man*; ailəcanlı olmaq to be* domesticated

  Tam oxu »
 • AİLƏCANLILIQ

  i. the character of loving one’s family

  Tam oxu »
 • AİLƏÇİLİK

  i. nepotism

  Tam oxu »
 • AİLƏDAR

  i. bax ailəcanlı

  Tam oxu »
 • AİLƏDARLIQ

  i. bax ailəcanlılıq

  Tam oxu »
 • AİLƏLİ

  s. family, married; ailəli adam family / married man*; ailəli olmaq to be* married, to have* a family

  Tam oxu »
 • AİLƏLİKLƏ

  z. all the family together; ailəliklə getmək to go* all the family together

  Tam oxu »
 • AİLƏPƏRƏST

  s. bax ailəcanlı

  Tam oxu »
 • AİLƏPƏRƏSTLİK

  i. bax ailəcanlılıq

  Tam oxu »
 • AİLƏSİZ

  s. unmarried, single; ailəsiz olmaq to be* unmarried / single; to have* no family

  Tam oxu »
 • AİLƏSİZLİK

  i. the state of having no family, the state of being unmarried / single

  Tam oxu »
 • AİLƏVİ

  I. s. family; ailəvi adam family man; ailəvi qonaqlıq family party II. z. in domestic surroundings; məsələni ailəvi həll etmək to settle a question in

  Tam oxu »
 • AKADEMİK

  I. i. academician II. s. academic; akademik lüğət Academy dictionary; akademik saat academic hour; akademik il academic year

  Tam oxu »
 • AKADEMİYA

  i. academy; elmlər akademiyası Academy of Sciences; Kənd Təsərrüfat akademiyası Academy of Agricultural Sciences, Hərbi akademiya Military College / A

  Tam oxu »
 • AKADEMİZM

  i. academic manner

  Tam oxu »
 • AKASİYA

  i. acacia

  Tam oxu »
 • AKASİYALIQ

  i. acacia grove

  Tam oxu »
 • AKKERDEONÇALAN

  i. accordion player

  Tam oxu »
 • AKKOMPANEMENT

  i. mus. accompaniment

  Tam oxu »
 • AKKOMPANİATOR

  i. accompanist

  Tam oxu »
 • AKKORD

  i. accord, chord; sonuncu akkord finale

  Tam oxu »
 • AKKORDEON

  i. accordion

  Tam oxu »
 • AKKORDEONÇU

  i. bax akkerdeonçalan

  Tam oxu »
 • AKKREDETİV

  i. mal. letter of credit

  Tam oxu »
 • AKKUMULYASİYA

  i. accumulation

  Tam oxu »
 • AKKUMULYATOR

  I. i. accumulator II. s.: akkumulyator batareyası storage battery

  Tam oxu »
 • AKROBAT

  i. 1. (adam) acrobat; 2. (peşə) acrobatics

  Tam oxu »
 • AKROBATİK

  s. acrobatic

  Tam oxu »
 • AKROBATİKA

  i. acrobatics

  Tam oxu »
 • AKROPOL

  i. tar. acropolis

  Tam oxu »
 • AKSELERAT

  i. tib. (yeniyetmə haq.) early developer, maturer

  Tam oxu »
 • AKSELERATOR

  i. tex. accelerator

  Tam oxu »
 • AKSENT

  i. accent aksentlə danışmaq to speak* with an accent

  Tam oxu »
 • AKSENTOLOGİYA

  i. accentology

  Tam oxu »
 • AKSİOM

  i. axiom

  Tam oxu »
 • AKSİOMATİK

  s. axiomatic

  Tam oxu »
 • AKSİOMATİKA

  i. axioms pl., axiomatic bases

  Tam oxu »
 • AKSİONER

  I. i. shareholder, stockholder II. s. joint-stock, aksioner cəmiyyəti joint-stock company; aksioner kapitalı share-capital, joint-stock

  Tam oxu »
 • AKSİYA

  i. share; d.d. stock; Aksiyalar qalxır (bahalanır) shares go up; Aksiyalar enir (ucuzlaşır) Shares go down, Shares give way; aksiya ilə al-ver stock j

  Tam oxu »
 • AKT

  I. i. 1. (hərəkət) act; 2. hüq. deed; ittiham aktı (bill of) indictment; 3. (sənəd) statement; akt bağlamaq to draw* up a statement (of the case), to

  Tam oxu »
 • AKTİV

  I. i. the most active members pl.; partiya aktivi the most active members of the Party organization, the Party activists pl

  Tam oxu »
 • AKTİVASİYA

  i. activization, stirring up

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRİCİ

  s. activating; aktivləşdirici maddə activating substance / matter

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* made more active, to be* livened up

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞDİRMƏ

  fi. activation

  Tam oxu »