Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • HELM

  Ərəbcədir “təmkin”, “mülayim”, “yumşaq”, “səbirli” kimi mənalarda işlədilir. Mən­cə, həlim sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • HELVETİKA

  lat. helvetica

  Tam oxu »
 • HEMATİT

  yun. haima, haimatos – qan

  Tam oxu »
 • HEROQLİF

  VII əsrdə yunanlar ilk dəfə Misirə gəlib çıxdılar: kimi tacir, kimi də muzdlu əsgər qismində. Hər şeylə maraqlanan və iti zəkaları ilə fərqlənən yunan

  Tam oxu »
 • HESABDAR

  Hesab ərəbcədir, -dar isə farsca daştən (malik olmaq) feilinin əsasıdır, “hesablayan” (hesabçı) mənasında işlədilir

  Tam oxu »
 • HEYBƏ

  Bu, alınma sözdür, bizdə onun yerində arçıs kəlməsi mövcud olub. “Her­maf­rodit (xonsa)” mənasında arzu sözü işlədilib

  Tam oxu »
 • HEYVA

  Alınma sözdür.Bizdə onun yerinə öküzalması sözündən istifadə olunub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏBİBULLA

  Ərəbcədir. “Allahın sevimlisi” deməkdir; həbib “sevimli”, “dost”, ulla isə “Allah” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HƏCƏMƏT

  Ərəbcədir, sinonimi farsca “badkeş”dir. Bizdə sorğu (soğmaq feilindəndir) işlədilib. Sor-ğu qəlibi üzrə yaranıb (sormaq feili soğmaqdan əmələ gəlib)

  Tam oxu »
 • HƏCM

  Ehtimal ki,həcəmət sözü ilə kökdaşdır,“tutum” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏDDİ-BÜLUĞ

  Ərəbcə hədd və büluğ (yetişmə) sözlərindən əmələ gəlib, “yetkinlik həddi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏDƏF

  Ərəbcə müdafiə, dəf(etmək) sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏDİK

  Türkmənlər buna “də:n-ik” (ə uzun deyilir) deyirlər. Söz onun təhrifidir. Dənin suda bişirilməsi ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • HƏFTƏ

  Farsca həft (7) sözündəndir.Yeddi ulduzun (Ay, Mars, Merkuri, Yupiter, Sa­turn, Zöhrə, Günəş) Yer ətrafında firlanması ilə bağlı 7 günə “1 həftə” deyi

  Tam oxu »
 • HƏFTƏDANI (YANDIRMAQ)

  Həftad farsca “70” deməkdir, “7 qat yandırmaq” deməkdir (əsəbiləşdirmə ilə bağlı işlədilir). (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HƏQARƏT

  Ərəbcə təhqir sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  Ərəb sözüdür, hüquq, haqq sözləri ilə qohumdur, Çin sözü də həmin mənanı verir. Həqiqət əldə, ortada olandır

  Tam oxu »
 • HƏLAK

  Ərəbcədir, təhlükə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏLƏ

  Ərəb mənşəli sözdür, ilkin mənası indi sözünə uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  Ərəbcə “aşırma” (портупейа, подтяжка) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  Ərəbcə “yumşaq, mülayim” deməkdir, helm sözü ilə qohumdur, Həlimə formasında qadın adı kimi də işlədilir

  Tam oxu »
 • HƏLLƏHUŞ

  Qaranquş sözü qallanquc kimi də işlənilib (kərkükdə qaranquş sö­zü­nün yerinə, qallanquç işlədirlər)

  Tam oxu »
 • HƏMİŞƏBAHAR

  Solmazçiçək sözünün sinonimidir. Fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏMZƏ

  Ərəbcə hərfi mənası “yandırıcı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏNA

  Ərəb mənşəlidir, xalq arasında xına kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏNƏK

  Alınma sözdür, “zarafat” deməkdir, (hənək-hənək, axırı dəyənək işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏNİFƏ

  Alınma sözdür, mənası “həqiqi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏNİRTİ

  Alınma sözdür, “hənir”, “nəfəs” deməkdir, “hənir-i-ni kəs” deyirik. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏRARƏT

  Ərəbcədir, hərr (isti) sözünün cəm formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏRCAİ

  Farscadır, cai “yer” deməkdir. Hərfi məna “hər yerdə” kimi anlaşılır. Bizdə baş­qa məna kəsb edib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HƏRDƏM

  Farsca “hər vaxt, həmişə” deməkdir (dəm sözünün bir mənası “vaxt”dır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏRƏKƏT

  Ərəbcədədir,təhrik və mühərrik kimi sözlərlə kökdaşdır.Kök samitlər h,r,k səsləridir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HƏRƏMXANA

  Ərəbcə “şah arvadı”, xana isə farsca “ev”, “otaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏRİF

  Ərəbcə “yoldaş” deməkdir. Hərf isə səsin yazıdakı işarəsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏRİS

  Ərəb mənşəlidir, ehtiras sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏSİ

  Ərəbcə “layiq”dir, həsibə onun qadın cinsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏŞƏRAT

  Ərəbcə həşər “toplu” deməkdir. “Həşərat” həşərə kəlməsinin cəmidir, “toplu halda yaşayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HƏŞTAQ

  ing. hashtag < hash – barmaqlıq + ing. tag – işarə

  Tam oxu »
 • HƏŞTƏRXAN

  Bunu Xəzər xaqanlığı dövründə alanların (asların) tarxanı olan şəxsin adı ilə bağlayırlar. Asların tarxanı ifadəsi dönüb olub Həştərxan (bəzən Hacı­tə

  Tam oxu »
 • HƏTƏRƏN-PƏTƏRƏN

  Farscadır, əsli kətre-pətre kimidir, “boşboğaz” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏVALƏ

  Ərəbcə təhvil sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏVVA

  Adəmin arvadının adı olub. Səhvən çox vaxt Hava işlədirik. Əslində, hava tamam başqa sözdür (iqlim və s

  Tam oxu »
 • HƏYAT

  Ərəbcədir, “yaşama, yaşayış” deməkdir. Həmin mənanı türk aləmində durmuş, tın kimi sözlər əks etdirib

  Tam oxu »
 • HƏZƏRAT

  Ərəbcə həzrət (hüzurda olan, hörmətli) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏZİN

  Ərəbcədir, hüzn sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏZRƏT

  “Hörmətli”, “müqəddəs” deməkdir. Ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HƏZZ

  Bu, ərəbcədir, bizdə armaq sözü olub və indi də işlədilir (məna bir qədər dəyişib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HIÇQIRMAQ

  Əsli içqırmaq olub (təqlidi sözdür). Acıqırmaq feili qıcqırmaq formasına düşdüyü kimi, həmin qəlib üzrə yaranmış içqırmaq kəlməsi də hıçqırmaq şəklini

  Tam oxu »
 • HİCRƏT

  Təxminən 570-ci ildə Məkkənin tanınmış və hörmətli ailələrindən birində oğlan uşağı anadan olur. Uşağın adını Məhəmməd qoyurlar

  Tam oxu »
 • HİDAYƏT

  Ərəbcə hadi (düz yola dəvət edən) sözü ilə qohumdur. “Doğru yol göstərən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »