Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • HOPHOP

  Bu quş çıxardığı səsə görə belə adlanıb, təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HOPPANMAQ

  Əsli hoplanmaq kimidir, “hop deyib atılmaq”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HORİZONT

  yun. horizo – məhdudlaşdırıram

  Tam oxu »
 • HORNBLEND

  alm. horn-blende – buynuzdaşı

  Tam oxu »
 • HORRA

  Hörtlətmək kəlməsi ilə qohumdur. Təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HORST

  alm. horst – yuva

  Tam oxu »
 • HOSTİNQ

  ing. host – qonaq qəbul edən

  Tam oxu »
 • HOVXURMAQ

  Qışqırıq (qədim forması: qıyqır), hıçqır (əsli: içqır), hovxur kimi sözlər eyni qəlib üzrə düzəlmiş feildir

  Tam oxu »
 • HOVLAMA

  Yara soyuqdan hovlayır.Hov (hoy) fars dilində “irin” və “çirk” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HÖCCƏT

  Ərəbcə “sübut, dəlil” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HÖRGÜC

  Ör(hör) hündürlük anlayışını əks etdirib, “hündür”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT

  Ərəbcədir, bizdə san (say) sözü işlədilib. Ondan da saymaq, sayın sözləri əmələ gəlib. “Hörmət etmək” mənasında aya feilini hörmətin sinonimi kimi aya

  Tam oxu »
 • HÖRÜMÇƏK

  Hörmək feili əsasında əmələ gəlib, “toxuyan, hörən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏ

  Ərəb mənşəlidir (həvsalət; kök samitləri, h,v,s –dır) və bir neçə mənada işlədilir: səbir; dözüm; sümük (hövsələ sümüyü); çinədan (quşların qida boru­

  Tam oxu »
 • HÖYÜR

  Əsli errə (herrə, heyirmək) kimi olub. Cinsi qızışma dövründə heyvanların bir-birini çağırmasıdır, mehribanlaşmasıdır

  Tam oxu »
 • HÖYÜŞ

  Hetlərin dilində “yağış” deməkdir. Bizə fars dilindən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HUASIMAQ

  Həvəsimək sözünün qərb dialektlərindəki tələffüz formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HULU

  Şaftalının bir növünə “hulu şaftalı” deyirlər. Buradakı hulu sözü tüklü sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HUMAY

  Fars dilində huma sözü “cənnət quşu”, humayun isə “xoşbəxt olan” anlamlarında işlədilir (humayun keçmişdə həm də sultanların epiteti idi)

  Tam oxu »
 • HUMUS

  lat. humus – yer, torpaq

  Tam oxu »
 • HUN

  Qədim mənası “adam”, “xalq” deməkdir. İndi kün şəklində “xalq” anlamını saxlamaqdadır (elimin, künümün böyük şairi

  Tam oxu »
 • HURİ

  Ərəbcə “qaragözlü” deməkdir. Pəri sözünün sinonimidir (bu farscadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HUYUQ

  Rusca пугало adlanan bu anlayış təsərrüfatı qurd-quşdan qorumaq üçün düzəldilən müqəvva ilə bağlı işlədilir

  Tam oxu »
 • HÜDUD

  Ərəbcə hədd sözünün cəm formasıdır. Məhdud kəlməsi də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HÜDÜLƏMƏK

  Qərb dialektlərində işlədilir. Ediləmək (ağı demək) sözünün təhrifidir. Ediçi “ağı deyən”dir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • HÜMBƏT

  Ərəbcədir, əsli hummətdir, “xalq”, “əhali”, “qəlbi geniş” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • HÜMMƏT

  Ərəb sözüdür, “peyğəmbərlərin davamçısı”, “kədərəşərik” deməkdir. Da­vam­­çılara “əsabələr” də deyirlər

  Tam oxu »
 • HÜRKƏK

  Örö feili olub və “qorxmaq” anlamını əks etdirir. Örök (qorxu yaradan), örkök (qorxub qaçan) sözləri də mövcud olub

  Tam oxu »
 • HÜRKÜTMƏK

  Yürükdürmək sözünün dəyişilmiş formasıdır.Hürküt mənbələrdə yürükdür kimi yazılıb. Deməli, “qorxudub qaçırmaq” anlamını verir, yürümək sözünün dəyişmi

  Tam oxu »
 • HÜRMƏK

  Sözün etimonu ür feilidir, mənası “üfürmək”, “fitləmək” deməkdir. “İtin hür­məsi (əsli: ürməsi) onun səs çıxarması, ağzından hava buraxması” deməkdir

  Tam oxu »
 • HÜSN

  Ərəbcə həsən sözü ilə qohumdur, “gözəl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XAB

  Farsca xoftən (yatmaq) məsdərinin qrammatik əsasıdır, “yuxu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XAHİŞ

  Farsca xastən (istəmək) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XAQAN

  Mətinin (Metenin) atası Tuman hakimiyyətdə (e.ə. 220-209) olarkən tanhu sözü titul bildirib. Tanhu (“ululuq”, “ucalıq” deməkdir) sonradan yabqu, o isə

  Tam oxu »
 • XAL

  Farscadır, M.Kaşğaridə onun yerinə men sözü verilib və “təbii xal” kimi açıqlanıb. Mengü sözü isə “əbədi” mənasında şərh olunub

  Tam oxu »
 • XALA

  Ərəbcədir. Türk dillərində dayza işlədilib. Tuva dilində daay avı deyirlər. Fars dilin­də dayı əvəzinə, xal işlədirlər

  Tam oxu »
 • XALƏDDİN

  Ərəbcədir: xalid (əbədi) və din. “Dinin əbədiliyi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XALXAL

  Ərəbcə “halqa” deməkdir. Cəm forması “xəlaxil”dir. Qoyun saxlamaq üçün düzəldilmiş ağıl bəzi dialektlərdə xalxal adlanır

  Tam oxu »
 • XALI

  Farsca qali (gəbə) sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XALKANTİT

  yun. chalkos – mis + yun. antos – çiçək

  Tam oxu »
 • XALKOPİRİT

  yun. chalkos – mis + yun. pyr – od

  Tam oxu »
 • XALKOZİN

  yun. chalkos – mis

  Tam oxu »
 • XALQ

  Ərəb mənşəlidir, xaliq, məxluq, əxlaq sözləri ilə kökdaşdır. Mənası “yara­dıl­mış” deməkdir. Bizdə bodun, qara sözləri işlədilib

  Tam oxu »
 • XALMİRA

  Prof. H.Həsənov yazır: bu söz farscadır, “qəzəbli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XALSEDON

  yun. chalkedon

  Tam oxu »
 • XAMA

  Çiy südün üzünə çiyə və xama deyirik. Mənbələrdə xama yerinə, südbaşı kəl­məsi verilib, “südün üzü” deməkdir

  Tam oxu »
 • XAMİS

  Xəmsə, müxəmməs sözləri ilə qohumdur. Ərəbcə “beşinci” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XAN

  Xaqan sözü ilə bağlıdır. Yerlərdə, qismən kiçik ərazilərə başçılıq edən rəhbərlər özlərini xaqana bənzətmək üçün xan adından istifadə ediblər (Qızıl O

  Tam oxu »
 • XANBUTA

  “Butə halında (gənc) olan xan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • XANƏNDƏ

  Farsca xandən (oxumaq) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »