Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • QƏBİLƏ

  Ərəb dilinə məxsus sözdür. Qohumluq əlaməti ilə insanların birgə ya­şaması, yəni “toplum” deməkdir. Tayfadan kiçikdir (tayfa –qəbilələrin birləş­mə­si

  Tam oxu »
 • QƏBZ

  Ərəbcə “ələ verilən sənəd (kağız)” deməkdir. Qəbzə (əl tutan yer, yəni dəstək) də bununla bağlıdır. Deməli, “əl” anlayışı ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • QƏDDAR

  Ərəbcədir, bizdə qatı (qatıq) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏDƏM

  Ərəbcədir, “addım” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  Qəzavü-qədər işlədirik, söz ərəb mənşəlidir, cəm forması əqdarddır, “tale” deməkdir. Miqdar sözü ilə kökdaş olan qədər (əsli: qədr) kəlməsi ilə əlaqəs

  Tam oxu »
 • QƏDİR-NAŞÜNAS

  Qədir (qiymət) məlumdur. Şünas farsca “bilən” deməkdir, na fars­larda inkarlıq önlüyüdür. Söz bütövlükdə “qədir bilməyən” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • QƏFLƏ (QAFİLƏ)

  Ərəbcə “karvan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏFLƏQATİR

  Qəflə “karvan” deməkdir, qatır isə məlum heyvanın adıdır, mənası “qatır karvanı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QƏFLƏT

  Ərəbcədir, qafil sözü ilə kökdaşdır, “bixəbər” deməkdir. Qəflət yuxusu birləşməsində “nadan” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • QƏHVƏ

  Ərəb sözüdür, kofe onun Avropa tələffüzü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏLB

  Ərəbcədir, “könül” deməkdir.

  Tam oxu »
 • QƏLƏM

  Ərəbcə “qamışdan pero” deməkdir, cəmi əqlam kimidir.

  Tam oxu »
 • QƏLƏT

  Ərəbcə “səhv” deməkdir. Bizdə məna pisliyə doğru dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏLİB

  Yunan mənşəlidir, “forma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏLTAN

  1. Farscadır, “yumru” deməkdir. Kəltən sözü onun təhrifidir. İkinci qəltan sö­zü də var, ərəbcə “bulaşıq” deməkdir

  Tam oxu »
 • QƏMXAR

  Xalq arasında qahmar kimi də işlədilir. “Qəm yeyən, yəni qəmə şərik olan” deməkdir. Birinci komponent ərəbcədir, ikinci isə farsca

  Tam oxu »
 • QƏNAƏTCİL

  Sözün kökü ərəb mənşəlidir. Bizdə qənaətcil yerinə tutumlu kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏNBƏR

  Əlinin ən sadiq qulunun adı olub. Mənası ərəbcə “torağay” deməkdir (azər­baycanca isə “daş”). (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QƏNDAB

  Qənd ərəbcədir, ab isə farsca. Qəndab sözü “qənd suyu (şərbət)” demək­dir. Ad kimi qızlara verilir. Gəndab sözü isə “iylənmiş su” deməkdir

  Tam oxu »
 • QƏNDİL

  Ərəbcədir, çilçıraq deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏNİ

  Ərəbcədir, “dövlətli, varlı, bol” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏNİM

  Ərəbcədir, əsli ğənim kimidir, “düşmən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏNİRƏ

  Qənir “oxşar”, qənirsiz isə “oxşarı olmayan, bənzərsiz” deməkdir. Görünür, qənirə “kiməsə oxşayan” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • QƏNŞƏR

  Qaraq (“göz” demək olub) sözü ilə qohumdur. “Göz tərəf” (ön tərəf) de­mək­dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏPİK

  Qəpik sözü köpək sözü ilə qohumdur. Əmir Teymur XIV əsrdə üzərində şir şəkli olan, amma baxanda köpəyə bənzəyən sikkə kəsdirib

  Tam oxu »
 • QƏPİK-QURUŞ

  Quruş (əsli: qroş) latın mənşəlidir, “qəpik” anlamını verir. Deməli, qəpik-quruş sinonimlər birləşməsidir

  Tam oxu »
 • QƏRAR

  Ərəb sözüdür, iqrar sözü ilə kökdaşdır. Müxtəlif mənalarda işlədilir: durmaq, möhkəmlik, qətnamə, təmkin və s

  Tam oxu »
 • QƏRB

  Ərəb mənşəlidir, qürub sözü ilə kökdaşdır. Bizdə coğrafi cəhətlər belə adlanıb: öndün (şərq), kedin (qərb), tağtın/ tartın (şimal), gündün (cənub)

  Tam oxu »
 • QƏRƏNFİL

  Yunan mənşəlidir, gül adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏRƏZ

  Ərəbcədir, “gizli düşmənçilik” deməkdir (qərəzkarlıq...). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏRƏZKARLIQ

  Qərəz ərəbcədir, kar isə farsca. Dilimizdə “şəxsi-qərəzlik” ifadəsi də var. Qərəz “borc” deməkdir (əvəz çıxmaq, istiqraz), amma bizdə məna bir qədər d

  Tam oxu »
 • QƏRİBSƏMƏK

  Sözün kökü ərəbcədir, əqrəba (qohum) kəlməsi ilə kökdaşdır. Qərib (əğrəb) kəlməsi “yaxın adam” mənasını verir

  Tam oxu »
 • QƏSƏM

  Ərəbcədir, bizdə and (əsli: qan) sözü ilə işlədilib və işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏSSAL

  Ərəbcə qüsul sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏŞƏM

  Ərəbcə “hazırcavab” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏŞŞ

  Ərəb mənşəlidir, “özündəngetmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏT

  Qət-təzə ifadəsi işlədirik. Güman edirəm ki, 1) sözün əsli qat kimi olub (hələ qatı açılmamış, lap təzə, təptəzə) ; 2) təptəzə sözünün dəyişilmiş form

  Tam oxu »
 • QƏTİFƏ

  Alınma sözdür, bizdə siləcək sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏTRƏ

  Qətr sözü “yağış” deməkdir, qətrə isə “damcı” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏZA

  Ərəbcədir (qəzavü-qədər işlədirik), “tale, alın yazısı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QƏZET1

  M.Fasmer bu sözü pulla bağlayır; газета adlanan Venesiya sikkəsi olub və qəzeti həmin sikkəyə satıblar

  Tam oxu »
 • QƏZƏLXAN

  “Qəzəl oxuyan” deməkdir. Xan farsca xanəndə (oxuyan) sözü ilə bağ­lıdır, qəzəl sözü bizə ərəblərdən keçib

  Tam oxu »
 • QICANMAQ

  Bir varianta görə, “tutulma” mənasını verən qıc (“qıc olub” deyirik) sö­zündən əmələ gəlib. Başqa ehtimala görə, təqlidi sözdən əmələ gəlib: qıc dişlə

  Tam oxu »
 • QICIQ

  Qıdıq və qıcıq eyni sözün dəyişmiş formalarıdır. Горчица yerinə qıcı (yəni qıcıqlandıran, acı) sözünü işlətmişik

  Tam oxu »
 • QICQIRMAQ

  Acı sifətindən əmələ gəlib. Qabaqlar acığır kimi olub, sonra fonetik dəyişmələrə məruz qalıb və qıcğır şəklinə düşüb (qışqır, hayqır sözlərinin modeli

  Tam oxu »
 • QIDI

  “Qıdı kirvə” deyirik, “güldürən” (qıdıq verən) deməkdir. Qıdı qıdıqdan əmələ gəlib, sözün son səsini itirmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • QIFIL

  Ərəbcədən keçib, cəm forması əqfal kimidir, “замок” deməkdir. Qıfıl düzəldən ustaya ərəblər qəffal deyiblər

  Tam oxu »
 • QIFILBƏND

  Qıfıl ərəbcədir, bənd isə farsca, hər iki söz “bağlama” anlamı ilə əlaqədardır. Şeir növüdür. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QIĞ

  Türkmənlər bunun yerinə qumalaq işlədirlər, qom (yumru) sözü ilə bağlıdır. Görünür, qığ elə qom kəlməsinin təhrifi ilə bağlı yaranıb

  Tam oxu »
 • QIĞILCIM

  Bəzi türk dillərində bu sözün əvəzinə, uçqun işlədilir və uçmaq feili zəminində yaranıb. Qığılcım bizdə qaxılcım, qıyılcım kimi olub (bəlkə də, çaxılc

  Tam oxu »