Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • QLADİATOR

  Qədim romalılardan şimalda yaşayan etrusk xalqının bir adəti var idi: döyüşçülər sona qədər, yəni biri o birini öldürənə qədər vuruşurdular

  Tam oxu »
 • QLAUKONİT

  yun. glaukos – açıq-yaşıl

  Tam oxu »
 • QLETÇER

  alm. gletscher – buzlaq

  Tam oxu »
 • QLOBALLAŞMA

  fr. global – ümumi + lat. globus – kürə

  Tam oxu »
 • QLOBUS

  lat. globus – kürə

  Tam oxu »
 • QLOKALİZASİYA

  fr. global – ümumi + lat. globus – kürə + lat. localis – yerli

  Tam oxu »
 • QLYASİOLOGİYA

  lat. glacies – buz + yun. logos – söz, elm, təlim

  Tam oxu »
 • QNEYS

  alm. gneis – qığılcım, qığılcımlanmaq

  Tam oxu »
 • QOBUR

  Qabarmaq feili ilə qohumdur, bir qədər şiş (yumru) olduğu üçün belə adla­nıb. Bu sözlə yanaşı, saxlaq kəlməsindən də istifadə edilib

  Tam oxu »
 • QOC

  Dialektlərdə qoj kimi də işlədilir. Ev tikəndə pərdiləri saxlasın deyə altına əyri ağaclar qoyurlar. Kəlmə fars mənşəli quj, quz (əyri) sözünün bir qə

  Tam oxu »
 • QOCA

  Xoca sözünün təhrifidir. Xoca isə “müəllim, oxumuş, ağıllı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOÇ

  Qabaqlar bu söz erkəkli –dişili bütün qoyunlara deyilib (indi Qax rayonunda hər cür qoyun ətinə “qoç əti” deyirlər)

  Tam oxu »
 • QOÇAQ

  Ehtimal olunur ki, qoç, qoçu sözləri ilə qohumdur. “Qoç” sözünün “igid” mə­na­sı da qeydə alınıb. Qoç sözündən qoçamaq feili, ondan isə qoçaq sifəri ə

  Tam oxu »
 • QOÇU

  Əvvəllər qolçu şəklində olub və mənası rus dilinə belə tərcümə edilib: “обхва­тить руками”. Deməli, “qolu güclü” anlamı ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • QODUQLUQ

  Bu sözdən qoduqlamaq feili də yaranıb və mənbələrdə “əsmək, tit­rə­mək” mənasında açıqlanıb. Xalq arasında “qoduqluq” türməyə deyirlər

  Tam oxu »
 • QOFTA

  Fars mənşəlidir, kaftan şəklində rus dilində də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOHUM

  Əsli ərəbcə qövmdür, ilkin mənası “qəbilə” (plemya) demək olub, sonra müasir anlamda işlədilib. Tuva dilində terel (dörqül) işlədilir, törəmək sözü il

  Tam oxu »
 • QOJUNMAQ

  Qərb dialektlərində işlədilir, qaşınmaq sözünün təhrifidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOQOL-MOQOL (QOQLU-MOQLU)

  Yumurta ilə şəkərdən hazırlanan yeməkdir. Alman sözüdür, mənası “qarışdırmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QOL

  Qədim mənası “yan tərəfə gedən çıxıntı” deməkdir. Çayın qolu, adamın qolu və s. yana çıxan hissələrdir

  Tam oxu »
 • QOL QOYMAQ

  Əvvəllər “imza” mənasında işlədilib, çünki qol çəkə bilməyənlər kağıza barmaq basarmışlar. Əl (qol) qoymaq ifadəsi bununla bağlı yaranıb

  Tam oxu »
 • QOLAY

  “Səmt, asan, yüngül” anlamlarında işlədilir. Qol sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOLÇAQ

  Qol sözü ilə bağlıdır, “qolda olan (qola taxılan)” deməkdir. Müqayisə et: yançaq - çantadır, “yan tərəfdə olan” deməkdir

  Tam oxu »
 • QOLTUQ

  Qol sözü ilə bağlıdır, “qolun altı” deməkdir. Ruslarda da пазуха, под духа dan törəyib (duxa qədim hindlilərdə “qul” deməkdir)

  Tam oxu »
 • QOMARLAMAQ

  Qarı (əl, qol), qarmala, qamarla sözləri eyni kökə malikdir, ilkin məna “qolların arasına almaq (dairələmək) kimi olub, sonra xeyli genişlənib

  Tam oxu »
 • QONAQ

  Qədim mənası “yerli olmayan, kənardan gələn” deməkdir. Qonmaq feili ilə kökdaşdır. Gəlmə adam kiminsə evində qonur, qonaq qalır

  Tam oxu »
 • QONAQ-QARA

  Mal-qara, adam-qara tipli sözlərdə qara hissəsi cəmlik bildirir: qonaq-qara “qonaqlar”, mal-qara “heyvanlar” deməkdir

  Tam oxu »
 • QONDARMA

  Uydurma kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. İndi hər ikisi sinonim kimi işlədilir. Qoymaq feili ilə də bağlı ola bilər

  Tam oxu »
 • QONŞU

  Qoşulmaq sözü ilə qohumdur, qoşnı kimi olub. M.Kaşğaridə oxuyuruq: “böri (canavar) qoşnısın yeməz”. Alimlər bu sözü bəzən qonmaq feili ilə əlaqələn­di

  Tam oxu »
 • QONUR

  Şabalıdı, kəhər, açıq-qəhvəyi rəngə qonur (rusca: карий, бурый) deyirik. Bu söz köymək feili zəminində əmələ gəlib və “qor rəngində olan” deməkdir

  Tam oxu »
 • QONURSU

  Qərb dialektlərində bu söz “yanıq, yanıq iyi” mənalarında da işlədilir. Köy (od, yanmaq) sözü zəminində yaranıb

  Tam oxu »
 • QOPUZ

  Mənbələrdə kobuz sözünə rast olmuşam və “ov quşu” (şahin növü) kimi şərh olunub. Zənn edirəm ki, həm quşun, həm də musiqi alətinin adı qol sözü ilə ba

  Tam oxu »
 • QORCANIQ

  “Qala” (крепость) anlamında işlədilib, qorumaq feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • QORDİ DÜYÜNÜ

  Yunan rəvayətinə görə, e.ə. IX əsrdə Frigiya çarlığında (Kiçik Asiya) baş verən daxili qarışıqlıq zamanı kahin növbəti çarın örtülü araba ilə gələcəyi

  Tam oxu »
 • QORXAQ

  Sözün əsli qoruxaq kimi olub. Qabaqlar qırx sözü qırıq, arx sözü ayırıq, quraqlıq sözü quraxlıq kimi işlənmişdir, eyni qayda ilə qorxaq da qoruxaq kim

  Tam oxu »
 • QORXULU

  Qorxmaq feilindən qorxu ismi, ondan da qorxuluq sözü əmələ gəlib (qorxuluğunu götürmək deyirik). (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • QORQUD

  Mənbələrdə “uzaqgörən, ağıllı” mənasında görgid sözü var, görmək feili ilə bağlıdır. Qorqud həmin sözlə qohum kəlmədir

  Tam oxu »
 • QORUQ

  Dilimizdə qaramaq (baxmaq) feili, qaraq (göz) ismi olub və göz, görmək, qo­rumaq, qoruq kimi kəlmələr onun əsasında yaranıb

  Tam oxu »
 • QORUQ-QAYTAQ

  El arasında “ədəb-ərkan gözləmək” deməkdir. Qorunan yerə gir­mək qadağandır, qoruğa çatanda geri qayıtmaq lazımdır

  Tam oxu »
 • QOŞA

  Bu zərf qoşmaq (birləşdirmək) feili zəminində yaranıb, əvvəl feili bağlama kimi işlədilib, sonra sifət kimi sabitləşib

  Tam oxu »
 • QOŞQAR

  Dilimizdə “döllük (damazlıq) qoç” mənasında qoşqar (qoçkar) sözü olub. Güman edirəm ki: 1. Qoşqar dağı başı qar sözünün dəyişmiş formasıdır (həmişə qa

  Tam oxu »
 • QOŞMA

  Şeirin bu növü qoşuq kimi də işlədilib. Misraların bir-birinə bağlanması (qoşulması) ilə bağlı bu cür adlanıb

  Tam oxu »
 • QOŞMAQ

  Mənası “qaçmaq” deməkdir. Görünür, qoş və qaç eyni söz olub, sonra dəyişib. İndi hər iki söz sinonimləşib

  Tam oxu »
 • QOŞUN

  Bu söz qoşmaq (birləşmək) kəlməsi ilə bağlıdır, “əsgərlər birliyi, toplusu” deməkdir. Qoş sözü “birləşdir” deməkdir, qoşun “birləşmiş”mənasını verir

  Tam oxu »
 • QOTAZ

  Keçmişdə atın boynundan qotaz asırdılar. Bu, dəniz atının quyruğunun qılından hazırlanırdı. Zənn edirəm ki, alınma sözdür, çünki bizim dilin materiall

  Tam oxu »
 • QOTİK

  Qotlar german tayfalarından biri idi. Onlar 489-cu ildə böyük ordu ilə İtaliyaya daxil olur və otuz il ərzində mövcudluğunu qorumuş çarlıq yaradırlar

  Tam oxu »
 • QOTUR

  Tatar dilində qorçanqı (чесотка) və qotur sözləri eyni mənada işlədilir. Bizim bəzi dialektlərdə qojunmaq sözü var və bərk qaşınmağa deyirlər

  Tam oxu »
 • QOV1

  Qov ilanın bədənindən ayrılmış qabığına deyirlər. Qabıq (dəri) sözü ilə qohumdur. Qova “dəridən qab”, qovak isə “dağarcıq” deməkdir

  Tam oxu »
 • QOVA

  “Quyudan su götürmək üçün dəridən düzəldilmiş qab” demək olub, ilan qabı­ğı­na (чешуя) qov deyirlər. Mənası “dəri, qabıq” deməkdir

  Tam oxu »
 • QOVLAMAQ

  Sözün əsli səpələ qəlibi üzrə qovala kimi olub, sonra a səsi tələffüz zamanı ixtisara düşüb. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »