Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • TRAGEDİYA

  İlk ev heyvanları arasında cinsi fəallıqları ilə seçilən keçilər də var idi. Keçilərin məhz bu cəhəti insanların daha çox xoşuna gəlirdi, çünki ancaq

  Tam oxu »
 • TRANSKODER

  lat. trans – içərisindən, üzə­rin­dən, arası + fr. code – işarə

  Tam oxu »
 • TRANSQRESSİYA

  lat. transgressio – keçid, hərəkət

  Tam oxu »
 • TRANSPİRASİYA

  lat. trans – içindən + lat. spiro – nəfəs alıram

  Tam oxu »
 • TRAPP

  isv. trappa – nərdivan, pilləkən

  Tam oxu »
 • TRASS

  alm. trass

  Tam oxu »
 • TREKİNQ

  ing. tracking – izləmək, müşayiət etmək

  Tam oxu »
 • TRETMAN

  ing. treatment – bacarmaq; dü­zəlt­mək

  Tam oxu »
 • TREVELLİNQ

  ing. travelling – səyahət

  Tam oxu »
 • TRİANQULYASİYA

  lat. triangulum – üçbucaq

  Tam oxu »
 • TRİDİMİT

  yun. tridymos – üçqat

  Tam oxu »
 • TROQ

  alm. trog – təknə, çanaq

  Tam oxu »
 • TROLL

  ing. troll – balıq tutmaq üçün qarma­ğa bağlanan süni tələ

  Tam oxu »
 • TROPİK

  yun. tropikos – dönən

  Tam oxu »
 • TROPOPAUZA

  yun. tropos – dönmə + yun. pausis – dayanma, kəsilmə

  Tam oxu »
 • TROPOSFER

  yun. tropos – dönmə + yun. sphaira – kürə

  Tam oxu »
 • TROS

  Fransızca “eşilmiş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TROY UNSİYASI

  1150-ci ildən Avropanın ən məşhur ticarət yarmarkası Fransanın Şampan əyalətində keçirilməyə başladı

  Tam oxu »
 • TUALET

  Fransızcadır, “səliqə-sahman”, “geyim”, “ayaqyolu” və s. mənalarda işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TUBA

  Tubi kimi də işlədilir. Cənnətdə bitmiş bir ağacdır. Poeziyada “gözəl” mə­na­sın­da işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • TUF

  lat. tophus – məsaməli süxur

  Tam oxu »
 • TUFAN

  Çin dilindən keçib, əsli tayfun kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TUFANA

  Aşıq Ələsgərdə oxuyuruq: “Hər kim dostdan dosta qandırsa yaman, Tufanasın Kərəm kanı dağıtsın”. Tufana tifaq kəlməsinin dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • TUĞULĞU

  Qərb dialektlərində işlədilir, bitki adıdır (süpürgə bağlayırlar), tavolqa şəklində rus dilinə də keçib, əsli tululğa kimi olub

  Tam oxu »
 • TULA

  Hərfi mənası “uzun” deməkdir, qulağı uzun it növlərindəndir. Fars dilində buna ta­zı (taz taxtən, yəni sıçramaq, qaçmaq məsdərinin əsasıdır) deyirlər

  Tam oxu »
 • TULLAMAQ

  Mənbələrdə “толкать” mənasını verən tül feili var. Güman etmək olar ki, tulla feilinin kökü həmin tül sözündən ibarətdir, amma feil -lı şəkilçisini qə

  Tam oxu »
 • TULUQ

  Mənası rus dilində belə açıqlanıb: “надувной мешок”. Bu, nə deməkdir? Qabaqlar sudan keçmək üçün dərinin içini hava ilə doldurub, ondan bir nəqliyyat

  Tam oxu »
 • TUMAN

  Mənbələrdə tömö (tu) sözü var, “hər tərəfi örtən” deməkdir. Duman, tuman (paltar) və tumurcuq kəlmələri həmin sözdən törəyib

  Tam oxu »
 • TUMAR

  Farscadır, əsli: timar. “Təmizləmək”, “qulluq göstərmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TUMOV

  Tum “soyuq” demək olub, tumov soyuqdan əmələ gələn xəstəliklərdən biridir. Güman ki, donmaq sözü də tum sözü ilə eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • TUMURCUQ

  Mənbələrdə tumru sözü var və ruscaya окутать (bürümək) kimi tərcümə olunub. Tumurcuq “bürünmüş” (üstü örtülü) deməkdir

  Tam oxu »
 • TUNDRA

  fin. tunturi – çılpaq yüksəklik

  Tam oxu »
 • TUNQUSLAR

  Əvvəl eveneklər adlanıblar, donuz sözü ilə bağlı yaranıb. Peşələri donuz saxlamaq olub. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • TURAB

  Ərəb mənşəlidir (əsli: türab), türbə sözü ilə qohumdur, “qəbir”, “mavzoley”, “torpaq” mənalarında işlədilir

  Tam oxu »
 • TURAC

  Farscadır (əsli: dorrac), rusca bu quşa “рябчик” deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TURŞ

  Farscadır, turşidən (törşidən) məsdərinin əsasıdır. Bizdə turş yerinə acı sözü işlədilib, sonra mənasını dəyişib

  Tam oxu »
 • TUŞ

  Bir çox mənalarda: “vaxt”, “əks tərəf”, “bərabər”, “günorta”... işlədilib, əsas mə­nası “rastlaşmaq” demək olub

  Tam oxu »
 • TUŞQUL

  “Xosrov və Şirin”in tərcüməsində işlədilib. Tuş qıl kimi olub, sonra qıl şəkilçiyə çevrilib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • TUŞQULLA

  Dialektlərdə bu söz “dəqiq nişan al” mənasında işlədilir. Sözün kökü “tuş”dur (“rastlaşmaq” deməkdir), -ğur şəkilçisi ilə həmin sözdən tuşğur kəlməsi

  Tam oxu »
 • TUT

  1. Arami dilinə məxsus olub, “giləmeyvə” anlamında işlədilib. Bizdə ipəkağacı deyiblər. Farslar клубника sözünün müqabilində tut firəngi (Avropa tutu)

  Tam oxu »
 • TUTALĞAC

  Tutmaq feili ilə bağlıdır, “fakt”, “arqument” anlamlarını əks etdirir. Söz tut (kök) al və ğac morfemlərindən düzəlib (-ğac şəkilçisi süzgəc, üzgəc ti

  Tam oxu »
 • TUTMAQ

  Qədim mənalarından biri “yanmaq” kimi açıqlanıb (Tutuşdu qəm oduna şad gördüyün könlüm...). Tutuşmaq elə “odlanmaq” deməkdir, mənbələrdə tuta sözü var

  Tam oxu »
 • TUTU

  Bu söz məlum quşla bağlı qadınlara verilən addır. Tuti quşu şirin dilli hesab olunduğu üçün adam adına çevrilib

  Tam oxu »
 • TUTUŞMAQ

  Tutaşmaq variantı da olub. Mənbələrdə rus dilinə воспламенятъся, вспыхиватъ kimi tərcümə olunub. Tütün, tüstü sözləri ilə qohumdur, qədim mənası “od”,

  Tam oxu »
 • TUVA

  Balaca qazandır, fars sözüdür, onlarda tabe formasında işlədilir. Görünür, tab (od, isti, ocaq) sözü ilə qohumluğu var

  Tam oxu »
 • TÜFƏNG

  Söyüd ağacının qabığını boru şəklində çıxarıb içinə kürəciklər qoyub quş ovlayıblar. Buna tüvək deyilib (indiki su atan kimi)

  Tam oxu »
 • TÜK

  Qədim forması yük şəklində olub. Qanad yerinə yük də işlətmişik. Oперение sözünün qarşılığı yüklük kimi qeydə alınıb

  Tam oxu »
 • TÜL

  Fransız sözüdür, “nazik, yüngül, toxuma parça” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • TÜLƏK

  Mənbələrdə tü (“tük” mənasında), tülə (tükünü dəyişmək) sözləri var. Tülək kəlməsi tüləmək feili zəminində əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • TÜLKÜ

  Mənbələrdə bu sözün tüklü forması da mövcuddur. Deməli, tülkü tarixən “tükü çox olan heyvan” mənasını əks etdirib

  Tam oxu »