Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • SİÇAN DEŞİYİ AXTARMAQ

  qorxusundan gizlənməyə yer axtarmaq; ~ siçan deşiyini satın almaq.

  Полностью »
 • SİÇAN DEŞİYİNİ SATIN ALMAQ

  bax: siçan deşiyi axtarmaq.

  Полностью »
 • SİÇAN OLMAMIŞ DAĞARCIQ DƏLİR

  dan. birisi yaşına və səviyyəsinə uyğun olmayan hərəkət etdikdə kinayə ilə işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SİÇAN-PİŞİK OYNAMAQ

  aldatmaq, bir-birinə kələk gəlmək.

  Полностью »
 • SİFƏT ELƏMƏK

  bax: sifət göstərmək.

  Полностью »
 • SİFƏT GÖSTƏRMƏK

  özünü qaşqabaqlı aparmaq, mimika ilə narazılıq, xoş qarşılamamaq, sərt münasibət bildirmək, nəyəsə çox ciddi etiraz etmək; ~ sifətini turşutmaq

  Полностью »
 • SİFƏTİNDƏN ZƏHRİMAR YAĞMAQ (TÖKÜLMƏK)

  çox hirsli, qaşqabaqlı olmaq; ~ üz-gözündən zəhrimar yağmaq (tökülmək), üzündən zəhrimar (yağmaq) tökülmək

  Полностью »
 • SİFƏTİNİ İTİRMƏK

  dəyişmək (mənfi mənada), mənəvi keyfiyyətlərini itirmək, əqidəsindən üz döndərmək, dəyərlərə arxa çevirmək; ~ yolunu azmaq

  Полностью »
 • SİFƏTİNİ QORUMAQ

  istənilən şəraitdə əqidəsinə və məsləkinə sadiq olmaq, mənəvi keyfiyyətlərini saxlamaq.

  Полностью »
 • SİFƏTİNİ TURŞUTMAQ

  bax: üzünü turşutmaq.

  Полностью »
 • SİLAH DİLİ İLƏ DANIŞMAQ

  güc tətbiq etmək, zorakılığa əl atmaq.

  Полностью »
 • SİLAH OYNATMAQ

  qorxutmaq, müharibə ilə hədələmək.

  Полностью »
 • SİLAHA SARILMAQ

  bax: qılınca sarılmaq.

  Полностью »
 • SİLAHI YERƏ QOYMAMAQ

  təslim olmamaq, döyüşü, mübarizəni davam etdirmək.

  Полностью »
 • SİMSİZ TELEQRAF

  sözgəzdirən, şayiəyayan, xəbərçi.

  Полностью »
 • SİNƏ GƏRMƏK

  özünü qorxmadan qabağa verərək mərdliklə qorumaq; ~ müqavimət göstərmək, sinəsini sipər (qalxan) etmək, köksünü sipər etmək, köksünü gərmək, döşünü qa

  Полностью »
 • SİNƏSİ DOLU

  ürəyində sözü çox olan; qəlbi hiss, həvəs, eşq havası ilə dolu olan.

  Полностью »
 • SİNƏSİNƏ DAĞ ÇƏKMƏK (BASMAQ)

  bax: ürəyinə dağ çəkmək (basmaq).

  Полностью »
 • SİNƏSİNƏ DÖYMƏK

  öyünmək, lovğalanmaq; ~ mənəm-mənəm demək, döşünə döymək (vurmaq).

  Полностью »
 • SİNƏSİNİ SİPƏR (QALXAN) ETMƏK

  kiminsə müdafiəsinə qalxmaq; özünü qabağa verərək mərdliklə qorumaq; ~ sinə gərmək, köksünü sipər etmək, köksünü gərmək

  Полностью »
 • SİNOV GETMƏK

  hədsiz dərəcədə çox istəmək.

  Полностью »
 • SİR-SİFƏTİNDƏN CİN YAĞMAQ

  üz-gözündə biclik, hiyləgərlik əlamətləri olmaq.

  Полностью »
 • SİR-SİFƏTİNDƏN ZƏHRİMAR YAĞMAQ (TÖKÜLMƏK)

  bax: sifətindən zəhrimar yağmaq (tökülmək).

  Полностью »
 • SİR-SİFƏTİNİ TURŞUTMAQ

  bax: sifətini turşutmaq.

  Полностью »
 • SİZİF ƏMƏYİ

  əzablı, məşəqqətli, nəticəsi olmayan bir iş.

  Полностью »
 • SOBAYA ODUN ATMAQ

  təhrik etmək, qızışdırmaq; ~ körük basmaq, ara qarışdırmaq, odun üstünə yağ tökmək, yanan ocağa nöyüt tökmək

  Полностью »
 • SOĞAN OLSUN, NAĞD OLSUN

  “verilənə, aza qane olmaq”, “nağdı qoyub nisyə dalınca getməmək” mənalarında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SOĞAN YEMƏMİSƏN, İÇİN NİYƏ GÖYNƏYİR

  dan. bir işdə qəbahəti olan, bunu gizlətməyə çalışan, lakin davranışda və danışıqda şüuraltı bunu büruzə verən adama müraciətlə deyilən ifadə

  Полностью »
 • SOL GETMƏK

  razılaşmamaq, inkar etmək, əleyhinə olmaq.

  Полностью »
 • SON DAMLA QANINA QƏDƏR

  ölənədək, son nəfəsinə qədər.

  Полностью »
 • SON QOYMAQ

  yox etmək, qurtarmaq, bitirmək; ~ nöqtə qoymaq.

  Полностью »
 • SON MƏNZİLƏ YOLA SALMAQ

  dəfn etmək; ~ torpağa tapşırmaq, torpağa təslim etmək.

  Полностью »
 • SORĞU-SUALA ÇƏKMƏK

  müəyyən məsələ ilə əlaqədar çoxlu sual vermək, imtahan eləmək; ~ sıxıb suyunu çıxartmaq.

  Полностью »
 • SOYUB SOĞANA DÖNDƏRMƏK

  bütün varını, yoxunu əlindən almaq, müflisləşməsinə səbəb olmaq.

  Полностью »
 • SOYUB-SOYUB QUYRUĞUNDA BIÇAĞI SINDIRMAQ

  əsas işi görüb sona az qalmış dayanmaq, işi tamamlamamaq, yarımçıq qoymaq, axıra çatdırmamaq; ~ öküzü soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq, quyruqda bıça

  Полностью »
 • SOYUB-SOYUB QUYRUĞUNDA QOYMAQ

  bax: soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq.

  Полностью »
 • SOYUQ APARMAQ

  bərk soyuqdan, ayaz və şaxtadan donmaq.

  Полностью »
 • SOYUQ DƏYMƏK

  soyuqlamaq, soyuqdan azarlamaq.

  Полностью »
 • SOYUQ MÜHARİBƏ

  beynəlxalq münasibətlərdə gərginlik yaradan və yeni müharibə alışdırmağa yönəldilmiş informasiya savaşı

  Полностью »
 • SOYUQ TUTMAQ

  bax: soyuq dəymək.

  Полностью »
 • SOYUQDAN KEÇİNİN BUYNUZU ÇATLAYIR

  “şaxta qılınc kimi kəsir, hava çox soyuqdur” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SOYUQLAR DÜŞMƏK

  qış fəsli yaxınlaşmaq; ~ qış qapını döyür (alır, kəsdirir).

  Полностью »
 • SÖHBƏT AÇMAQ

  bir şey haqqında danışmağa başlamaq; ~ söz açmaq, söz salmaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏT GEDƏ BİLMƏZ

  “qətiyyən mümkün deyil” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖHBƏTƏ QARIŞMAQ

  bax: sözə qarışmaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏTƏ TUTMAQ

  danışıqla başını qatmaq, danışıb vaxtını almaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏTİ FIRLATMAQ

  mövzunu başqa istiqamətə yönəltmək, əsas fikirdən yayınmaq, əsas məsələdən deyil, başqa şeylərdən danışmaq; ~ söhbətin ağzını əymək, söz azdırmaq (dəy

  Полностью »
 • SÖHBƏTİ TUTMAMAQ

  söhbətin nədən getdiyini anlamamaq; ~ təkərə düşmək; sözləri uyğun gəlməmək, bir-birini başa düşməmək

  Полностью »
 • SÖHBƏTİN AĞZINI ƏYMƏK

  söhbəti yanlış istiqamətə yönəltmək, mövzunu dəyişdirmək; ~ söz arasına söz qatmaq, söhbəti fırlatmaq

  Полностью »
 • SÖHBƏTİN AXIRINA ÇIXMAQ

  bax: sözün təkinə getmək.

  Полностью »