Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • SOBAYA ODUN ATMAQ

  təhrik etmək, qızışdırmaq; ~ körük basmaq, ara qarışdırmaq, odun üstünə yağ tökmək, yanan ocağa nöyüt tökmək

  Полностью »
 • SOĞAN OLSUN, NAĞD OLSUN

  “verilənə, aza qane olmaq”, “nağdı qoyub nisyə dalınca getməmək” mənalarında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SOĞAN YEMƏMİSƏN, İÇİN NİYƏ GÖYNƏYİR

  dan. bir işdə qəbahəti olan, bunu gizlətməyə çalışan, lakin davranışda və danışıqda şüuraltı bunu büruzə verən adama müraciətlə deyilən ifadə

  Полностью »
 • SOL GETMƏK

  razılaşmamaq, inkar etmək, əleyhinə olmaq.

  Полностью »
 • SON DAMLA QANINA QƏDƏR

  ölənədək, son nəfəsinə qədər.

  Полностью »
 • SON QOYMAQ

  yox etmək, qurtarmaq, bitirmək; ~ nöqtə qoymaq.

  Полностью »
 • SON MƏNZİLƏ YOLA SALMAQ

  dəfn etmək; ~ torpağa tapşırmaq, torpağa təslim etmək.

  Полностью »
 • SORĞU-SUALA ÇƏKMƏK

  müəyyən məsələ ilə əlaqədar çoxlu sual vermək, imtahan eləmək; ~ sıxıb suyunu çıxartmaq.

  Полностью »
 • SOYUB SOĞANA DÖNDƏRMƏK

  bütün varını, yoxunu əlindən almaq, müflisləşməsinə səbəb olmaq.

  Полностью »
 • SOYUB-SOYUB QUYRUĞUNDA BIÇAĞI SINDIRMAQ

  əsas işi görüb sona az qalmış dayanmaq, işi tamamlamamaq, yarımçıq qoymaq, axıra çatdırmamaq; ~ öküzü soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq, quyruqda bıça

  Полностью »
 • SOYUB-SOYUB QUYRUĞUNDA QOYMAQ

  bax: soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq.

  Полностью »
 • SOYUQ APARMAQ

  bərk soyuqdan, ayaz və şaxtadan donmaq.

  Полностью »
 • SOYUQ DƏYMƏK

  soyuqlamaq, soyuqdan azarlamaq.

  Полностью »
 • SOYUQ MÜHARİBƏ

  beynəlxalq münasibətlərdə gərginlik yaradan və yeni müharibə alışdırmağa yönəldilmiş informasiya savaşı

  Полностью »
 • SOYUQ TUTMAQ

  bax: soyuq dəymək.

  Полностью »
 • SOYUQDAN KEÇİNİN BUYNUZU ÇATLAYIR

  “şaxta qılınc kimi kəsir, hava çox soyuqdur” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SOYUQLAR DÜŞMƏK

  qış fəsli yaxınlaşmaq; ~ qış qapını döyür (alır, kəsdirir).

  Полностью »
 • SÖHBƏT AÇMAQ

  bir şey haqqında danışmağa başlamaq; ~ söz açmaq, söz salmaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏT GEDƏ BİLMƏZ

  “qətiyyən mümkün deyil” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖHBƏTƏ QARIŞMAQ

  bax: sözə qarışmaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏTƏ TUTMAQ

  danışıqla başını qatmaq, danışıb vaxtını almaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏTİ FIRLATMAQ

  mövzunu başqa istiqamətə yönəltmək, əsas fikirdən yayınmaq, əsas məsələdən deyil, başqa şeylərdən danışmaq; ~ söhbətin ağzını əymək, söz azdırmaq (dəy

  Полностью »
 • SÖHBƏTİ TUTMAMAQ

  söhbətin nədən getdiyini anlamamaq; ~ təkərə düşmək; sözləri uyğun gəlməmək, bir-birini başa düşməmək

  Полностью »
 • SÖHBƏTİN AĞZINI ƏYMƏK

  söhbəti yanlış istiqamətə yönəltmək, mövzunu dəyişdirmək; ~ söz arasına söz qatmaq, söhbəti fırlatmaq

  Полностью »
 • SÖHBƏTİN AXIRINA ÇIXMAQ

  bax: sözün təkinə getmək.

  Полностью »
 • SÖZ AÇMAQ

  haqqında danışmağa başlamaq; ~ söhbət açmaq, söz salmaq.

  Полностью »
 • SÖZ AĞZINDAN TÖKÜLÜR

  “aydın danışa bilməmək, mızıldamaq”, “diksiyası zəif olmaq” mənalarında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖZ ALMAQ

  birindən sirr olan məlumatı öyrənməyə çalışmaq; ~ söz çəkmək.

  Полностью »
 • SÖZ ALTINDA QALMAMAQ

  hazırcavab olmaq, deyiləni (replika və s.) cavabsız qoymamaq, dərhal cavab vermək.

  Полностью »
 • SÖZ APARIB-GƏTİRMƏK

  iki tərəfin məlumatlarını bir-birinə çatdırmaq, xəbərçilik etmək; ~ ara vurmaq.

  Полностью »
 • SÖZ ARASINA SÖZ QATMAQ

  əsas mövzudan uzaqlaşmaq, mövzunu dəyişmək; ~ söhbətin ağzını əymək, söz azdırmaq.

  Полностью »
 • SÖZ ATMAQ

  hər hansı məsələ ilə bağlı rəy öyrənmək və ya fikir formalaşdırmaq üçün üstüörtülü şəkildə söz demək, nəyi isə eşitdirmək; sataşmaq; ~ işarə vurmaq

  Полностью »
 • SÖZ AZDIRMAQ (DƏYİŞMƏK)

  mövzunu başqa tərəfə yönəltmək, əsas fikirdən, mətləbdən yayınmaq; ~ söhbəti fırlatmaq, söz arasına söz qatmaq, söhbətin ağzını əymək, valı dəyişmək

  Полностью »
 • SÖZ BATMAMAQ

  öyüd-nəsihət eşitməmək, danışığa, məsləhətə əhəmiyyət verməmək; ~ bir qulağından alıb o biri qulağından vermək (ötürmək)

  Полностью »
 • SÖZ BƏZƏMƏK

  birinin haqqında şayiələr yaymaq; ~ söz gəzdirmək.

  Полностью »
 • SÖZ ÇATDIRMAQ OLMUR

  danışmağa aman verməyən dilli-dilavər adam haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖZ ÇEVİRMƏK

  kobud cavab vermək; ~ cavab qaytarmaq.

  Полностью »
 • SÖZ ÇƏKMƏK

  birindən sirr olan məlumatı öyrənmək; ~ söz almaq.

  Полностью »
 • SÖZ ÇIXARTMAQ

  olmayan şey haqqında danışmaq, uydurmaq, şayiə yaymaq, böhtan atmaq; ~ iş toxumaq, səs salmaq.

  Полностью »
 • SÖZ DƏYİRMANDAKIDIR

  nə vaxtsa danışılmış şərtə əməl olunacağını və ya deyilmiş sözün qüvvədə olduğunu təsdiq etmək məqsədilə işlədilən ifadə

  Полностью »
 • SÖZ DƏYMƏK

  bax: söz tutmaq.

  Полностью »
 • SÖZ EŞİTMƏMƏK

  öyüd-nəsihətə qulaq asmamaq, əməl etməmək; ~ ipə-sapa yatmamaq (gəlməmək).

  Полностью »
 • SÖZ GƏLMƏK

  danlanmaq, məzəmmət edilmək.

  Полностью »
 • SÖZ GƏZDİRMƏK

  xəbərçilik eləmək; ~ ara vurmaq.

  Полностью »
 • SÖZ GƏZMƏK

  xəbər, şayiə yayılmaq.

  Полностью »
 • SÖZ GÖTÜRMƏMƏK

  haqsız sözü qəbul etməmək; qınağa, danlağa, tənqidə dözməmək; ~ qabağından yeməmək.

  Полностью »
 • SÖZ GÜLƏŞDİRMƏK

  boş-boşuna, yersiz mübahisə etmək.

  Полностью »
 • SÖZ KƏSMƏK

  bax: şərt kəsmək.

  Полностью »
 • SÖZ QAÇIRTMAQ

  bilmədən, istəmədən bir mövzunu açmaq; ~ ağzından qaçırmaq.

  Полностью »
 • SÖZ QAYTARMAQ

  kobud cavab vermək, etiraz etmək; ~ cavab qaytarmaq, üzünə qayıtmaq, üzünə ağ olmaq.

  Полностью »