Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏL

  is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq

  Полностью »
 • ƏL-AYAQ

  top. Qollar ilə qılçalar birlikdə. Əl-ayağını bağlamaq. Əl-ayağı titrəmək (əsmək). – [Köməkçi dedi:] Səriyin əl-ayağını, sürün onu bəri… Nə olubdur? C

  Полностью »
 • ƏL-ƏLBƏT

  zərf dan. Mütləq, lap yəqin, hər necə olur olsun, hər halda. Əl-əlbət gəlin

  Полностью »
 • ƏL-ƏLƏ

  zərf 1. Bir-birinin əlindən tutaraq. Əl-ələ oynadılar. Əl-ələ yerimək. 2. Birgə, bir yerdə, həmrəycəsinə, dostcasına

  Полностью »
 • ƏL-QOL

  is. Əllər və qollar. Əl-qolunu çırmalamaq. – [Zənci:] Zəncirlə bağlıdır mənim əl-qolum. S.Vurğun. □ Əli-qolu açılmaq – geniş fəaliyyət göstərməyə imka

  Полностью »
 • ƏL-ÜZ

  top. Əllər və üz. Əl-üzünü silmək. Uşaq əl-üzünü rəngə buladı. – Qaraca qız paltarını geyib dedi: – Baba, əl-üzümü harada yuyum? S

  Полностью »
 • ƏLA

  sif. [ər.] 1. Ən yüksək, ən yaxşı, ən gözəl. Əla meyvə. Əla şey. – [Qərib:] Yarın eyvanında cüt qoşa qızla; Şahsənəm əladır, hamısı gözəl

  Полностью »
 • ƏLA-MƏRƏKƏ

  bax əla 1-ci mənada. [Qoltuqçu:] Lap əla-mərəkədir. S.Rəhimov

  Полностью »
 • ƏLAC

  is. [ər.] 1. Bir xəstəliyin sağalmasına kömək edən hər bir şey; dərman, dava. Hazır əlaclar var. – Firuzə xəstəni bir an gözdən qoymurdu, həkimin yazd

  Полностью »
 • ƏLACLI

  sif. Əlacı, dərmanı olan, sağala (sağaldıla) bilən, müalicəsi olan

  Полностью »
 • ƏLACPƏZİR

  sif. [ər. ilac və fars. …pəzir] Əlacı (dərmanı) olan, sağala (sağaldıla) bilən, müalicəsi olan. Ustanın azarı əlacpəzir deyildi

  Полностью »
 • ƏLACPƏZİRLİK

  is. Əlacı, dərmanı olma; sağala (sağaldıla) bilmə. Xəstəliyin əlacpəzirliyi

  Полностью »
 • ƏLACSIZ

  1. sif. Davasız, dərmansız, sağalmaz, əlacı olmayan. Əlacsız xəstəlik sağalmaz. Əlacsız dərdə düşmək

  Полностью »
 • ƏLACSIZLIQ

  is. Çarəsizlik, naəlaclıq. Pərşan … yorulub əlacsızlıqdan (z.) “Aşıq Ələsgər”i götürdü, vərəqlədi. M

  Полностью »
 • ƏLAÇI

  sif. 1. Bütün fənlərdən əla qiymət alan. Əlaçı tələbə. – Şirmayı əlaçı şagirdlərdən biri idi. M.Hüseyn

  Полностью »
 • ƏLAÇILIQ

  is. Əla qiymətlə oxuma, bütün dərslərdən əla qiymət alma. Əlaçılıq uğrunda mübarizə. – [Ceyran] öz sinfinin əlaçılığı uğrunda əlləşirdi

  Полностью »
 • ƏLAHƏZRƏT

  sif. və is. [ər.] köhn. Padşahların və onların arvadlarının titulu. [Atabəy:] Mənim özüm də əlahəzrəti ziyarət etməyi düşünürdüm

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏ

  [ər.] 1. sif. Ayrı, başqa. Əlahiddə məsələ. Əlahiddə şəkil. – [Hacı Qara] üç yüz qızıl sanayıb əlahiddə kisələrə qoyur, sonra gedir, tüfəng, tapançası

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏLƏŞMƏ

  “Əlahiddələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏLƏŞMƏK

  f. Bir şeydən ayrılaraq xüsusi şəklə düşmək, xüsusiləşmək

  Полностью »
 • ƏLAHİDDƏLİK

  is. Ayrılıq, xüsusilik

  Полностью »
 • ƏLAQƏ

  is. [ər.] 1. Qarşılıqlı münasibət, bir-biri ilə bağlılıq. Sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında əlaqə

  Полностью »
 • ƏLAQƏÇİ

  is. Qoşun hissələrində əlaqə xidməti görən əsgər və ya zabit

  Полностью »
 • ƏLAQƏDAR

  sif. [ər. əlaqə və fars …dar] 1. Əlaqəsi, münasibəti, bağlılığı olan; bağlı. Dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar tədbirlər

  Полностью »
 • ƏLAQƏDARLIQ

  is. Bağlılıq, asılılıq; qarşılıqlı əlaqə

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏ

  “Əlaqələndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏK

  məch. Bir-biri ilə sıx surətdə bağlanmaq, aralarında əlaqə, rabitə, münasibət, uyğunluq yaradılmaq, əlaqədar edilmək, uzlaşdırılmaq

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏ

  “Əlaqələndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNDİRMƏK

  f. Əlaqədar etmək, bir-biri ilə bağlamaq, aralarında əlaqə, münasibət, rabitə, uyğunluq yaratmaq; uzlaşdırmaq; bir-biri ilə əlaqədar halda göstərmək

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNMƏ

  “Əlaqələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏLAQƏLƏNMƏK

  f. Əlaqədar edilmək (olunmaq), uzlaşdırılmaq. Sözlər bir-biri ilə əlaqələnmirdi

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİ

  sif. 1. Əlaqəsi olan, əlaqədar, bir-biri ilə bağlı, asılı. Əlaqəli məsələlər. 2. Asılı, bir-birindən asılı, bir-birinə tabe

  Полностью »
 • ƏLAQƏLİLİK

  is. Bir-biri ilə sıx bağlılıq, bir-birindən asılılıq

  Полностью »
 • ƏLAQƏSİZ

  sif. 1. Aralarında əlaqə, rabitə, asılılıq, bağlılıq, münasibət olmayan; rabitəsiz. 2. Maraq və əlaqə göstərməyən, əhəmiyyət verməyən, fikir verməyən;

  Полностью »
 • ƏLAQƏSİZLİK

  is. Arada əlaqə, rabitə, ünsiyyət, münasibət olmaması; maraqsızlıq. Əlaqəsizlik göstərmək (maraqlanmamaq, maraq göstərməmək)

  Полностью »
 • ƏLALIQ

  is. Əla şeyin hal və keyfiyyəti; çox yüksəklik. Görməmişsənmi mənim təbimin əlalığını; Çox mənim ilə keçib sübhilə şamın, Yusif! Aşıq Qədir

  Полностью »
 • ƏLALTDAN

  bax əlaltı 2-ci mənada. Əlaltından işləmək. Əlaltından xəbər vermək. – [Turac:] Demək, özünə əlaltından cehiz düzəltdirmisən? İ

  Полностью »
 • ƏLALTI

  1. sif. və is. Əl altında işləyən, köməkçi işləri görən, köməkçi. Əlaltı fəhlə. Usta əlaltısı. Bənna əlaltısı

  Полностью »
 • ƏLALTINCA

  bax əlalt(ın)dan. Sofulu Hacı İsmayıl Nəbinin gəldiyini eşidib əlaltınca pristava xəbər verdi. “Qaçaq Nəbi”

  Полностью »
 • ƏLALTINDAN

  bax əlaltı 2-ci mənada. Əlaltından işləmək. Əlaltından xəbər vermək. – [Turac:] Demək, özünə əlaltından cehiz düzəltdirmisən? İ

  Полностью »
 • ƏLAMAN

  [ər.] 1. Yardıma, imdada, köməyə çağırış bildirən nida. Əlaman, qurd inəyi dağıtdı! – Nə qəflətdir bu səndə, ey sitəmgər, cövrü zülmündən; Sərasər yer

  Полностью »
 • ƏLAMƏT

  is. [ər.] 1. Bir şeyin bilinməsinə, müəyyən edilməsinə vasitə olan nişanə; işarə. Xəstəliyin əlamətləri

  Полностью »
 • ƏLAMƏTDAR

  sif. [ər. əlamət və fars. …dar] Öz əhəmiyyətinə görə görkəmli, çox böyük əhəmiyyəti olan. Əlamətdar tarix

  Полностью »
 • ƏLAMƏTDARLIQ

  is. Əlamətdar olma, çox əhəmiyyətlilik. Hadisənin əlamətdarlığı

  Полностью »
 • ƏLAN

  zərf [ər.] 1. Bu an, indi, hala. Ürəfa məskəni olan Şirvan; Cühəla xabgahıdır əlan. M.Ə.Sabir. [Şeyx Hadi:] Mən də yoldaşlarımla bir yandan; Hində əzm

  Полностью »
 • ƏLAVƏ

  [ər.] 1. sif. Əsas şeyin üstünə artırılan; üstəlik. Əlavə xərc. Əlavə seans. Bu gün iki əlavə dərs oxuduq

  Полностью »
 • ƏLAVƏSİZ

  sif. Əlavəsi olmayan, əlavə verilməyən. Əlavəsiz məcmuə (qəzet)

  Полностью »
 • ƏLBAQİ

  sif. [ər.] Artıq qalan, qalıq. …Qalan əlbaqi paraların kimlərə paylandığı haqqında hesab verir. M.S.Ordubadi

  Полностью »
 • ƏLBƏƏL

  zərf 1. Əldən-ələ, birindənbirisinə. Kitab əlbəəl gəzdi. – Muradım, səninlə verəm əlbəəl; Bu gülşən içində gəzəm əlbəəl

  Полностью »
 • ƏLBƏSƏ

  is. [ər. “əlbisə” – “libas” söz. cəmi] köhn. Libas, paltar. Dərhal dimdik qalxdım. Əlbəsəmi geydim. A

  Полностью »