Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏN

  ədat. Keyfiyyət bildirən sifətlərin və zərflərin əvvəlinə gətirilərək üstünlük, şiddət bildirir. Ən böyük çay

  Полностью »
 • ƏNAM

  is. [ər. “nemət” söz. cəmi] Bəxşiş, hədiyyə, mükafat. Ənam almaq. Ənam vermək. – [Odabaşı:] Hətta Mirzə Əhməd ağa qız üçün ənam göndərmişdi

  Полностью »
 • ƏNBƏR

  is. [ər.] 1. Kaşalota oxşar bir balığın mədəsindən çıxarılan gözəl qoxulu maddə. Ənbər qara, boz, sarı rəngli, çox yağlı maddədir

  Полностью »
 • ƏNBƏRBAR

  sif. [ər. ənbər və fars. …bar] klas. şair. Ənbər saçan, ətir saçan. Ənbərbar zülf. – Görməmişəm belə bir səfalı zülf; Çox sünbüli-ənbərbarı tutmuşam

  Полностью »
 • ƏNBƏRBU

  sif. [ər. ənbər və fars. bu] 1. klas. şair. Ənbər qoxulu, ənbər kimi ətirli. 2. Ağ, parlaq, ipi dənəli əla düyü növü

  Полностью »
 • ƏNBƏRÇƏ

  is. köhn. Qızıldan döş bəzəyi. Keçmişdə bir çox kəndlərdə qadınlar döşlərinə ənbərçə taxırdılar

  Полностью »
 • ƏNBƏRƏ

  is. Dəyirman çarxını işlədən suyun yığılıb şiddətlə töküldüyü nov. Dəyirmanın suyu ənbərəyə yığılır, oradan tökülür və çarxı işlədir

  Полностью »
 • ƏNBƏRFƏŞAN

  sif. [ər. ənbər və fars. …fəşan] klas. şair. Ənbər saçan, ətir səpələyən; ənbər qoxuyan. Badi-səba İsa kibi gərçi dirildir ölüyü; Ənbərfəşan zülfün də

  Полностью »
 • ƏNBƏRİ

  sif. [ər.] Ənbər kimi, ətirli, xoşiyli

  Полностью »
 • ƏNBƏRİN

  sif. [ər. ənbər və fars. …in] klas. şair. Ənbər kimi ətirli, ətir saçan. Cənnətin ənbərin qapıları usta Ağabalanın üzünə açıldı

  Полностью »
 • ƏNBİR

  is. Dəmirçi tutğacı, maşası. Dəmirçilər qızğın dəmiri ənbirlə tutub döyürlər

  Полностью »
 • ƏNBİYA

  is. [ər. “nəbi” söz. cəmi] Nəbilər, peyğəmbərlər

  Полностью »
 • ƏNCAM

  is. [fars.] 1. Son, axır, nəhayət, nəticə. Hər işi əncamı ilə ölçərlər. Əncamı xeyir olsun (axırı xeyir olsun)

  Полностью »
 • ƏNCAMƏ

  is. Qapı və pəncərə qanadlarını çərçivəyə bağlayan və onların açılıbörtülməsinə imkan verən dəmir hissə; rəzə

  Полностью »
 • ƏNCİR

  is. [fars.] İçində xaş-xaş kimi xırda tumları olan ətli, şirin, yumşaq qabıqlı, yumru meyvə. Əncir mürəbbəsi

  Полностью »
 • ƏNCİRLİ

  sif. 1. Əncir ağacları olan. Mən səni çox görmüşəm cavanlıq çağlarında; Bol əncirli, üzümlü Novxanı bağlarında

  Полностью »
 • ƏNCÜMƏN

  is. [fars.] kit. köhn. Məclis, cəmiyyət, şura. Səttar xan məsələni əncüməndə qoymaq üçün bir söz demədi

  Полностью »
 • ƏNDAM

  is. [fars.] 1. Bədən. Qaşı, gözü, əndamı, təmamən əl-ayağı; Hər bir sənəmin başına yüz naz kimindir? M

  Полностью »
 • ƏNDAMLI

  sif. 1. Boylu, boylu-buxunlu, biçimli, bədən quruluşu çox düzgün, gözəl bədənli. 2. Bir qədər dolğun, bədən quruluşu yerliyerində

  Полностью »
 • ƏNDAMSIZ

  sif. Bədən quruluşu yerliyerində olmayan; biçimsiz. // Boysuz, qısaboylu

  Полностью »
 • ƏNDAMSIZLIQ

  is. Əndam çirkinliyi, bədən nöqsanı, bədən quruluşunun düzgün olmaması; biçimsizlik

  Полностью »
 • ƏNDAZƏ

  is. [fars.] 1. Kağızdan, kartondan kəsilmiş ülgü. // Ölçü, miqyas, ölçü vahidi. □ Bir əndazədə – bir ölçüdə, bir qaydada

  Полностью »
 • ƏNDAZƏLİ

  sif. Biçimli, düzgün, mütənasib, qaydalı, hər cəhətdən yerli-yerində

  Полностью »
 • ƏNDAZƏSİZ

  sif. 1. Biçimsiz, ölçülməmiş, tənasübsüz, ölçüsüz. İndi bizim evin quruluşu sənə olduqca ölçüsüz-biçimsiz və əndazəsiz görünür

  Полностью »
 • ƏNDƏ-MƏNDƏ

  əndə-məndə demək dan. – yersiz danışmaq, artıq-əskik danışmaq. Pulsuz rəncbər atar bir fitə ortası dəlik; Əndə-məndə desə, ombasına beş-on da təpik

  Полностью »
 • ƏNDƏLİB

  is. [ər.] klas. Bülbül. Hər qanda eşitdi bir təbibi; Gülzarının oldu əndəlibi. Füzuli. Ey əndəlib, səndə bu nə qanundur; Fəğan çəkmək növbaharı görənd

  Полностью »
 • ƏNDƏR-DÖNDƏR

  əndər-döndər eləmək dan. – alt-üst etmək, yoxlamaq, axtarmaq, araşdırmaq. Rövşən getdi, dağları, daşları əndər-döndər elədi

  Полностью »
 • ƏNDƏRİLMƏ

  “Əndərilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏNDƏRİLMƏK

  f. 1. Hamısı birdən-birə tökülmək. Başına bir vedrə su əndərildi. 2. Birdən yıxılmaq, aşmaq. Ağacın üstündə olan uşaq birdən yerə əndərildi

  Полностью »
 • ƏNDƏRQƏLİB

  əndərqəlib eləmək dan. – başdan eləmək, rədd eləmək. Necə, nə təhər eləyim? Get, at çölə, əndərqəlib elə çıxsın getsin

  Полностью »
 • ƏNDƏRMƏ

  “Əndərmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏNDƏRMƏK

  f. 1. Duru, yaxud səpələnən şeyləri qabdan və s.-dən birdən-birə və bütünlüklə tökmək, boşaltmaq. Vedrənin suyunu əndərmək

  Полностью »
 • ƏNDƏRUN

  [fars.] 1. sif. köhn. İç, içəri, daxil. Pişxidmətbaşı və xacə Mübarək düşdülər qabağa, bir-bir əndərun otaqlarını göstərməyə şüru etdilər

  Полностью »
 • ƏNDƏRUNİ

  bax əndərun 1-ci mənada. Şərq şəhərlərinə məxsus əndəruni və biruni, iki həyətli, bağçası evlərinə yanaşı, boz palçıqdan tikilmiş yoxsul və zəhmətkeş

  Полностью »
 • ƏNDƏRZ

  is. [fars.] köhn. Nəsihət, vəsiyyət

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏ

  is. [fars.] 1. Fikir, qayğı. Mənəm qalan haman bu əndişədə; Zəmanə dönübdür, qovğayə bir bax. Q.Zakir

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏLİ

  sif. Əndişəsi, ürəyində fikri olan; dərdli, qayğılı, iztirablı. Əndişəli adam. – Sonra qızın gözləri ovçunun əndişəli və sualedici baxışlarına sataşar

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏLİLİK

  is. Əndişəli, dərdli, fikirli, qayğılı, mənəvi iztirab çəkən, təşviş içində olan adamın hal və vəziyyəti

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏSİZ

  sif. Əndişəsi, fikri, qayğısı, qorxulacaq bir şeyi olmayan; fikirsiz, qayğısız, dərdsiz, sakit, rahat

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏSİZLİK

  is. Fikirsizlik, qayğısızlıq, dərdsizlik

  Полностью »
 • ƏNDUH

  is. [fars.] köhn. Qəm, qüssə, kədər

  Полностью »
 • ƏNƏK

  is. 1. Yük atı, qoşqu atı, minik atı. 2. Heyvanın qulağına vurulan nişan. Çoban ənəklərindən qoyunlarını tanıyır

  Полностью »
 • ƏNƏNƏ

  is. [ər.] Tarixən meydana gələrək nəsildən-nəslə keçən adətlər, əxlaq normaları, görüşlər, zövqlər və s

  Полностью »
 • ƏNƏNƏÇİ

  bax ənənəpərəst

  Полностью »
 • ƏNƏNƏÇİLİK

  bax ənənəpərəstlik

  Полностью »
 • ƏNƏNƏPƏRƏST

  sif. [ər. ənənə və fars. …pərəst] Adətən vaxtı keçmiş ənənələrə sadiq olan, ənənə saxlayan, ənənələrə riayət edən; mühafizəkar

  Полностью »
 • ƏNƏNƏPƏRƏSTLİK

  is. Adətən vaxtı keçmiş ənənələrə sədaqət, ənənələrə riayət etmə; mühafizəkarlıq

  Полностью »
 • ƏNƏNƏVİ

  sif. [ər.] Ənənə şəkli almış, ənənə mahiyyətində olan. Ənənəvi adət. Ənənəvi şeir. // Ənənə üzrə keçirilən, keçən

  Полностью »
 • ƏNƏNƏVİLİK

  is. Ənənə mahiyyətində olma, ənənə kimi nəsildən-nəslə keçmə. Adətlərin ənənəviliyi

  Полностью »
 • ƏNFİYƏ

  is. [ər.] Burunotu

  Полностью »