Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AL

  qırmızı — qızılı

  Полностью »
 • AL

  qızmar — yandırıcı

  Полностью »
 • AL

  hiylə — məkr — yalan

  Полностью »
 • ALA-BULA

  bax: alabəzək

  Полностью »
 • ALA-BULALIQ

  bax: alabəzəklik

  Полностью »
 • ALA-SEYRƏK

  dağınıq — orda-burda

  Полностью »
 • ALA-TALA

  adda-budda — orada-burada

  Полностью »
 • ALA-TORAN

  sübhdən — obaşdan — tezdən

  Полностью »
 • ALA-TORANLIQ

  bax: ala-toran

  Полностью »
 • ALA-YARIMÇIQ

  natamam — alababat

  Полностью »
 • ALA-YARIMÇIQLIQ

  bax: ala-yarımçıq

  Полностью »
 • ALA-YARIMÇIQLIQ

  natamamlıq — altüstlük

  Полностью »
 • ALABƏZƏK

  rəngbərəng — ala-bula

  Полностью »
 • ALABƏZƏKLİ

  rəngbərəng — ala-bula

  Полностью »
 • ALABƏZƏKLİK

  rəngarənglik — ala-bulalıq

  Полностью »
 • ALAÇIQ

  çadır — mənzil

  Полностью »
 • ALAF

  yem — ot

  Полностью »
 • ALAQAPI

  darvaza

  Полностью »
 • ALAQARANLIQ

  sübhdən — tezdən — obaşdan

  Полностью »
 • ALAQARIN

  yarımtox

  Полностью »
 • ALAŞA

  yabı

  Полностью »
 • ALAY

  camaat — kütlə — izdiham (çoxlu miqdarda adam)

  Полностью »
 • ALBALI

  gilənar

  Полностью »
 • ALBALILIQ

  gilənarlıq

  Полностью »
 • ALBUXARA

  gavalı

  Полностью »
 • ALÇAQ

  bəstəboy — qısa — gödək

  Полностью »
 • ALÇAQ

  rəzil — şərəfsiz — namərd — əclaf

  Полностью »
 • ALÇAQ

  yavaş — asta — aşağı (səs)

  Полностью »
 • ALÇAQDAN

  pəstdən — yavaşdan

  Полностью »
 • ALÇAQLIQ

  qısalıq — gödəklik

  Полностью »
 • ALÇAQLIQ

  pislik — xudbinlik — keyfiyyətsizlik

  Полностью »
 • ALÇAQLIQ

  rəzillik — şərəfsizlik — namərdlik

  Полностью »
 • ALÇALMA

  düşmə — enmə — keçmə — (vəzifə)

  Полностью »
 • ALÇALMA

  rəzilləşmə — əclaflaşma — şərəfsizləşmə

  Полностью »
 • ALÇALMA

  azalma — zəifləmə — düşmə

  Полностью »
 • ALÇALMA

  gödəlmə — qısalma

  Полностью »
 • ALÇALMAQ

  gödəlmək — qısalmaq

  Полностью »
 • ALÇALMAQ

  azalmaq — zəifləmək — düşmək

  Полностью »
 • ALÇALMAQ

  rəzilləşmək — əclaflaşmaq — şərəfsizləşmək

  Полностью »
 • ALÇALMAQ

  düşmək — enmək — keçmək

  Полностью »
 • ALDADICI

  hiyləgər — kələkbaz

  Полностью »
 • ALDADICILIQ

  hiyləgərlik — kələkbazlıq — yalançılıq

  Полностью »
 • ALDANMA

  yanılma

  Полностью »
 • ALDANMA

  uyma

  Полностью »
 • ALDANMAQ

  yanılmaq

  Полностью »
 • ALDANMAQ

  uymaq

  Полностью »
 • ALDATMA

  tovlama

  Полностью »
 • ALDATMAQ

  tovlatmaq

  Полностью »
 • ALƏM

  kainat — dünya — cahan

  Полностью »
 • ALƏM

  xalq — camaat — el

  Полностью »