Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • Ç

  Ç, ç the 4th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • ÇABALAMAQ

  f. to flounder; Uşaq suda çabaladı The child floundered in the water

  Tam oxu »
 • ÇABALATMAQ

  f. to cause / to force smb. to floun der

  Tam oxu »
 • ÇADIR

  i. tent; (böyük) marquee

  Tam oxu »
 • ÇADRA

  i. veil; yashmak; ~nı atmaq to take* off the veil; məc. to become* emancipated

  Tam oxu »
 • ÇADRALI

  s. (i.s.) with a veil on, (i.s.) having a veil on

  Tam oxu »
 • ÇADRASIZ

  s. veilless; (i.s.) without a veil

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  I. i. time; səhər ~ı in the morning; axşam ~ı in the afternoon; o ~dan bəri since then; Getmək çağıdır It’s time to go II

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  i. suckling, new-born child

  Tam oxu »
 • ÇAĞDAŞ

  s. modern, contemporary, up-to-date; ~ tarix / ədəbiyyat / incəsənət / əxlaq con temporary history / literature / art / morals; ~ olmaq to be* contemp

  Tam oxu »
 • ÇAĞDAŞLIQ

  i. modernity, the present (time), contemporaneousness, up-to-dateness

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRILMAQ

  f. to be* invited, to be called

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞ

  i. 1. Call, summons; ~a cavab vermək to respond to the call / summons 2. (dəvət) inivation; bir kəsin ~ına əsasən on / at smb

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞÇI

  i. man* bound for / called up for military service, man* / person due for call-up, conscript; selectee; amer

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞÇILIQ

  s. call-up; ~ yaşı call-up age; ~ məntəqəsi enlistment office; amer. induc tion station; reception unit

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞMAQ

  f. to call to each other / one another

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMAQ

  f. 1. to call (to, for); köməyə ~ to call for help; 2. (dəvət etmək) to invite (d.); to ask (d.); nahara ~ to invite / to ask to dinner (d

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRTDIRMAQ

  f. to ask / to cause smb. to call (d.)

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAMAQ

  f. to purl, to burble, to babble, məc. to murmur

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAYAN

  s. babbling; ~ bulaq / axın babbling spring / stream

  Tam oxu »
 • ÇAXIR

  i. (üzümdən hazırlanmış) wine; təzə ~ green / new wine; bir stəkan ~ a glass of wine; mənim sevdiyim çaxır my favourite wine; ~ içmək to drink* wine

  Tam oxu »
 • ÇAXIRÇI

  i. bax çaxırqayıran

  Tam oxu »
 • ÇAXIRÇILIQ

  i. wine-making

  Tam oxu »
 • ÇAXIRQAYIRAN

  i. wine-maker

  Tam oxu »
 • ÇAXIRSATAN

  i. wine-merchant; vintner

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ

  I. i. 1. (silahda) lock; (tüfəngdə) bolt; (topda) breech-block; 2. arx. (od almaq üçün işlədilən polad parçası) steel II

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQDAŞI

  i. miner. flint

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞDIRMAQ

  f. to alarm (d.), to excite (d.), to flurry (d.)

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA

  fi. alarm, commotion, flurry; ~ salmaq to set* up an alarm

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMAQ

  f. to get* excited, to take* alarm

  Tam oxu »
 • ÇAQQAL

  i. zool. jackal

  Tam oxu »
 • ÇAL

  s. 1. roan; ~ at / inək a roan horse / cow; 2. grey, gray; ~ saç grey hair; ~ baş grey headed

  Tam oxu »
 • ÇAL-ÇAP

  i. robbery, pillage, plunder(ing)

  Tam oxu »
 • ÇAL-ÇARPAZ

  s. crosswise; ~ atəş hərb. crossfire

  Tam oxu »
 • ÇALA

  i. hole, pit, hollow; ~ qazmaq to dig* a hole

  Tam oxu »
 • ÇALA-ÇUXUR

  i. dint, dent, (yolda) pot-hole

  Tam oxu »
 • ÇALAĞAN

  i. zool. kite

  Tam oxu »
 • ÇALAR

  i. shade, tinge; məna ~ı shade of meaning; sarı ~ yellowish tinge

  Tam oxu »
 • ÇALARLIQ

  i. bax çalar

  Tam oxu »
 • ÇALBAŞ

  i. grey-headed, grey-haired

  Tam oxu »
 • ÇALBIĞ

  s. grey-moustached

  Tam oxu »
 • ÇALDIRMAQ

  f. 1. (musiqi haq.) to ask / to cause smb. to play (d.); 2. (mıx və s.) to ask / to cause smb. to drive (d

  Tam oxu »
 • ÇALĞI

  I. i. music: ~ ilə məşğul olmaq to practise music: II. s. ~ alətləri musical instruments III. i. besom; ~ ilə süpürmək to besom away (d

  Tam oxu »
 • ÇALĞIÇI

  i. musician

  Tam oxu »
 • ÇALĞIÇILIQ

  i. the profession of musicion

  Tam oxu »
 • ÇALĞILAMAQ

  f. to besom (d.)

  Tam oxu »
 • ÇALĞILATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to besom (d.); to have* (d.) besomed

  Tam oxu »
 • ÇALXALAMAQ

  f. (paltar, qab və s.) to rinse (d.), to swill (d.); (dərmanı və s.) to shake* up (d.); butulkanı ~ to shake* the bottle

  Tam oxu »
 • ÇALXALANMAQ

  f. (paltar, qab və s.) to be* rinsed / swilled; (butulka) to be* shaken

  Tam oxu »
 • ÇALXALATMAQ

  f. (paltar, qab və s.) to ask / to force smb. to rinse / to swill (d.); (butulkanı və s.) to ask / to cause smb

  Tam oxu »