Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • ÖZ

  əv. 1. Şəxs və cinsdən asılı olaraq ingilis dili yiyəlik əvəzliklərinin isimlə işlənən formasına uyğun gəlir: Mən öz anama kömək edirəm I help my moth

  Tam oxu »
 • ÖZ-ÖZÜNƏ

  z. to himself, of oneself, in itself, independently; ~ danışmaq to speak* to oneself; to go* mad; ~ işləmək to work by itself; Maşın öz-özünə işləyir

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  I. s. 1. self-willed, wilful; ~ uşaq self-willed / wilful child; 2. unwarranted; ~ (icazəsiz) axtarış unwarranted research II

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINALIQ

  i. tyranny; arbitrariness; lack of restraint;~ etmək to act wilfully

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  I. i. Uzbek II. s. Uzbek; ~ dili Uzbek, the Uzbek language

  Tam oxu »
 • ÖZBƏKCƏ

  z. Uzbek; in Uzbek; ~ danışmaq to speak* Uzbek; ~ yazmaq to write* in Uzbek; ~ demək; to say* in Uzbek

  Tam oxu »
 • ÖZƏK

  i. 1. cell, nucleus; core; döyənəyin özəyi the core of corn; partiya özəyi party cell; ~ bağlamaq bax özəkləmək; 2

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏK

  f. to form core / cell / nucleus

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLİ

  s. (i.s.) with cell / nucleus / kernel, (i.s.) having cell / nucleus / kernel

  Tam oxu »
 • ÖZƏKSİZ

  s. (i.s.) without cell / nucleus / kernel, coreless

  Tam oxu »
 • ÖZƏKSİZLİK

  i. the state or quality of being without kernel / without core

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* privatized

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞDİRMƏK

  f. to privatize (d.)

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞMƏ

  fi. privatization

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞMƏK

  f. to be* / to become* privatized

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏŞMİŞ

  fs. privatized; ~ zavod a privatized plant

  Tam oxu »
 • ÖZFƏALİYYƏT

  I. i. amateur talent activities II. s. amateur; ~ truppası amateur troupe; ~ konserti amateur concert

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  əv. other; another; ~ sözlə in other words; ~ yerdə somewhere else; Bu özgə məsələdir That is another matter; ~ adam a stranger, a strange man*; O, öz

  Tam oxu »
 • ÖZGƏLƏŞMƏK

  f. to become* a stranger, to change entirely

  Tam oxu »
 • ÖZGƏLİK

  i. the state of being a stranger

  Tam oxu »
 • ÖZLƏRİ

  əv. themselves; Evi özləri tikdilər They built the house themselves

  Tam oxu »
 • ÖZLÜYÜNDƏ

  z. itself, in itself; by itself; Məsələ özlüyündə aydındır The question is clear itself; Özlüyündə onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur In itself it is of n

  Tam oxu »
 • ÖZÜ

  əv. (kişi) himself, (qadın) herself, (cansızlar) itself; O, bunu özü dedi He / She herself / himself said it, He / She said it himself / herself; Qız

  Tam oxu »
 • ÖZÜ-ÖZLÜYÜNDƏ

  z. by oneself, in himself, in itself, independently, to himself / herself; ~ danışmaq to speak* to oneself; ~ fikirləşmək to think* to oneself; Özü-öz

  Tam oxu »
 • ÖZÜAÇILAN

  s. (silah) self-firing; automatic

  Tam oxu »
 • ÖZÜBOŞALDAN

  s. yükünü ~ maşın dump truck, tip-up lorry

  Tam oxu »
 • ÖZÜL

  i. base, basis (pl. bases); foundation, groundwork; ~ünü qoymaq to lay* down the foundation; ~ünü tikmək to build* the foundation

  Tam oxu »
 • ÖZÜLSÜZ

  s. (i.s.) without base / foundation, (i.s.) having no base / foundation

  Tam oxu »
 • ÖZÜLSÜZLÜK

  i. the state of being without base / foundation

  Tam oxu »
 • ÖZÜMÜNKÜ

  əv. mine; my people, my native; Bu özümünküdür It’s mine

  Tam oxu »
 • ÖZÜMÜZÜNKÜ

  əv. ours, our own; Burada hamı özümüzünküdür No strangers here

  Tam oxu »
 • ÖZÜNDƏNGETMƏ

  i. fainting fit, swoon, syncope

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏBƏY

  i. bridegroom, groom; ~ olmaq to be* a bridegroom / groom

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏXİDMƏT

  s. self-service; ~ mağazası self-service shop / store

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜALÇALTMA

  i. self-abasement, self-humiliation

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜÇƏKƏN

  I. i. one who turns up his / her nose II. s. cocky, cocksure, pert

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜİDARƏ

  I. i. self-government II. s. selfgovernment; ~ orqanları / təşkilatları self-government institutions; yerli ~ orqanları institutions of local governme

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜQORUMA

  i. bax özünümüdafiə

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜMÜDAFİƏ

  I. i. self-defence; fərdi ~ individual self-defence; kollektiv ~ collective self-defence II. s. self-defence; ~ orqanları self-defence institutions

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜNKÜ

  əv. (kişi) his; (qadın) hers; his / her people, his / her natives; his / her own; Kitab özününküdür The book is his / hers

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜÖYMƏ

  i. self-advertising, boasting

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜTƏNQİD

  i. self-criticism; tənqid və ~ citicism and self* criticism

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜTƏRBİYƏ

  i. self-education

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜTƏRİFLƏMƏ

  i. bax özünüöymə

  Tam oxu »
 • ÖZÜYAZAN

  s. registering, (self-) recording; ~ qələm fountain-pen

  Tam oxu »
 • ÖZÜYERİYƏN

  s. self-propelled; ~ kombayn self-propelled combine

  Tam oxu »
 • P

  P, p the 23rd letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • PAÇA

  i. 1. crotch; 2. foot; leg; ~sını ~sının üstünə qoymaq to cross one’s legs

  Tam oxu »
 • PAÇALAMAQ

  f. to seize / to grasp smb. by the leg

  Tam oxu »
 • PAÇALI

  s. long-legged

  Tam oxu »