Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • CIDIR

  I. i. d.d. horse-race; racing; d.d. racemeeting, the races; maneəsiz ~ flat race(s); maneəli ~ obstacle-race; ~da iştirak etmək (adam və at

  Tam oxu »
 • CIDIRÇI

  i. id. jockey, rider

  Tam oxu »
 • CIĞALLAMAQ

  f. 1. to break* the rules of the game intentionally / deliberately; 2. to retract one’s words, to go* back on one’s word

  Tam oxu »
 • CIĞALLIQ

  i. intentional breaking of the game rules; ~ etmək bax cığallamaq

  Tam oxu »
 • CIĞILDAMAQ

  f. to squeak; to give* / to make* a squeak, to peep; Uşağın oyuncağı cığıldayır The baby’s toy peeps / squeaks

  Tam oxu »
 • CIĞILDAŞMAQ

  f. to squeak (all) together, to chirp (all) together, to peep together

  Tam oxu »
 • CIĞILDATMAQ

  f. to cause to squeak (d.) / to chirp (d.)

  Tam oxu »
 • CIĞILTI

  i. squeak, squeaking, rattle; körpə ~sı a baby’s rattle; ~ salmaq to make* / to give* a squeak

  Tam oxu »
 • CIĞILTILI

  s. squeaky; ~ səs a squeaky voice

  Tam oxu »
 • CIĞIR

  i. 1. path; (tarlada, meşədə) footpath, track, pathway; trail; işlək / döyənək ~ amer. blazed trail, beaten track; ~la getmək to follow the path; ~ınd

  Tam oxu »
 • CIĞIRDAŞ

  i. fellow-traveller

  Tam oxu »
 • CIQQILI

  s. d.d. 1. tiny, tiny little, wee, diminutive; ~ adam diminutive man*; ~ uşaq a wee child, tiny little child, tiny tot; ~ oğlan a wee lad; ~ it a dimi

  Tam oxu »
 • CIQQIR

  i. ~ını çıxartmamaq never to utter a sound, never to produce sounds, to keep* silent / silence

  Tam oxu »
 • CILXA

  s. lean; (çəki, gəlir) net clear; pure; amer. straight (saf, əlavəsiz); ~ gümüş / qızıl pure / clean silver / gold; ~ spirt pure alcohol; d

  Tam oxu »
 • CILIZ

  s. emaciated, puny, wasted; haggard; (bir dəri-bir sümük) scraggy, d.d. skinny; gaunt lean; weak, feeble, sickly, undersized; ~ bədən emaciated / meag

  Tam oxu »
 • CILIZLAŞDIRMAQ

  f. to emaciate (d.), to make* thin (d.), to weaken (d.), to make* weaker (d.); Uzun sürən xəstəlik onu cılızlaşdırmışdı He / She was emaciated by long

  Tam oxu »
 • CILIZLAŞMAQ

  f. bax cılızlanmaq

  Tam oxu »
 • CILIZLIQ

  i. gauntness, skinniness, emaciation, puniness, weakness

  Tam oxu »
 • CIN-CINDIR

  i. bax cır-cındır

  Tam oxu »
 • CINDIR

  I. i. rag, shred, scrap; maşını silmək / təmizləmək üçün ~ rag to polish the car with; döşəmə ~ı house-flannel; Cındırından cin hürkər He / She is dre

  Tam oxu »
 • CINDIR-MINDIR

  i. scraps, waste material; rags, old / worn clothing

  Tam oxu »
 • CINDIRÇI

  i. (kişi) ragman*, (qadın, kişi) ragpicker; (qadın) rag woman*

  Tam oxu »
 • CINDIRLAŞMAQ

  f. to be* in tatters, to be* torn to tatters / to shreds

  Tam oxu »
 • CINDIRLI

  s. (i.s.) ragged; in rags

  Tam oxu »
 • CINQILDAMAQ

  f. to ring*; (sim) to twang; to jangle, (metal əşya) to clank, to clang, (qab) to clatter; (pul) to rattle

  Tam oxu »
 • CINQILDATMAQ

  f. (zınqrov) to peal (d.), (stəkan) to clink (d.); (açar, pul) to jingle (d.); d.d. to tinkle (d.), (qab) to clatter (d

  Tam oxu »
 • CINQILI

  s. tiny, wee, very small

  Tam oxu »
 • CINQILTI

  i. (zınqrov) peal, jangle, (zəncir) clank, (açar) clang (-ing); (zınqrov və s.) tinkling, tinkle; (pul) rattle

  Tam oxu »
 • CINQIR

  i.: ~ını çıxartmaq to utter a word; O, cınqırını çəkməyə cürət etmir He / She does not dare to utter a word; Cınqırını çıxartma! Don’t dare to utter a

  Tam oxu »
 • CIR

  I. s. bot. savage, (meyvə) wild; ~ ağac wild tree / wilding; ~ alma wild apple; d.d. wilding; (albalı) wild cherry; ~ bitki wild plants, wilding; ~ ar

  Tam oxu »
 • CIR-CINDIR

  i. rags pl.; shabby clothes; old clothes; ~ yığan, ~ alıb-satan rag-picker, rag-and-bone man*; scrap merchant, dealer in scrap; ~ içərisində olmaq to

  Tam oxu »
 • CIRCIRAMA

  i. zool. dragonfly

  Tam oxu »
 • CIRIQ

  I. i. (dəridə, ağac gövdəsində), scar; (paltarda) tear II. s. ragged, tattered, torn; ~ ayaqqabı torn / broken shoes

  Tam oxu »
 • CIRIQ-CIRIQ

  s. d.d. tattered, torn to shreds, worn to rags; ~ olmaq to be* in shreds and tatters, to be* in rags; Onun üz-gözü cırıq-cırıqdır Her / His face is co

  Tam oxu »
 • CIRILDAMAQ

  f. (qapı, təkər, qələm və s.) to squeak, to creak, to scratch; (cırcırama) to crick; to chirr; Bu təzə ayaqqabılar cırıldayır These new shoes squeak

  Tam oxu »
 • CIRILDAŞMAQ

  f. to squeak / to creak all together

  Tam oxu »
 • CIRILDATMAQ

  f. to cause to squeak / to creak (d.); to squeak (d.)

  Tam oxu »
 • CIRILMAQ

  f. to be* torn, to be* in shreds; (paltar və s.) to tear*; (çəkmə və s.) to burst*; parça-parça ~ to tear* / to become* to pieces; Bəzi kağızlar asanl

  Tam oxu »
 • CIRILTI

  i. (qapı, araba) squeak; (pero) scratch; (çəkmə) creak; ~ salmaq / etmək to make* a squeak

  Tam oxu »
 • CIRILTILI

  s. squeaking, squeaky, creaking, creaky, ~ qapı / ayaqqabı squeaky door / shoes

  Tam oxu »
 • CIRLAMAQ

  f. 1. (nəsli pozulmaq) to degenerate; 2. bot. (bitki) to run* wild; to become* / to grow* wild

  Tam oxu »
 • CIRLAŞMAQ

  f. bax cırlamaq

  Tam oxu »
 • CIRLIQ

  i. wildness; (səsdə) shrillness

  Tam oxu »
 • CIRMAQ

  I. f. to tear* (d.), to tear* asunder, to rend* (d.); məktubu tikə-tikə ~ to tear* a letter into pieces; üst-başını ~ to rend* one’s garments (clothes

  Tam oxu »
 • CIRMAQ-CIRMAQ

  z.: ~ olmaq to be* covered with scratches; to be* scratched badly; ~ etmək to scratch badly (d.), to cover with scratches (d

  Tam oxu »
 • CIRMAQLAMAQ

  f. to scratch (d.); İt qapını cırmaqlayırdı The dog scratched at the door

  Tam oxu »
 • CIRMAQLANMAQ

  f. to be* scratched

  Tam oxu »
 • CIRMAQLAŞMAQ

  f. to scratch; Pişiklər cırmaqlaşırlar Cats scratch

  Tam oxu »
 • CIRNAMAQ

  f. to be* irritated, to be* in bad temper

  Tam oxu »
 • CIRNATMAQ

  f. to tease (d.); to irritate (d.)

  Tam oxu »