Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • CUQQULDAMAQ

  f. (quş) to twitter, to chirp; (birnəfəsə danışmaq) to chatter

  Tam oxu »
 • CUQQULTU

  i. twitter(ing), chirp(ing); chattering

  Tam oxu »
 • CUMMAQ

  f. 1. to dip, to dive; to have* / to take* a dip; (həm də məc.) to plunge; suya ~ to dip in (to) / to plunge into the water; otağa ~ to plunge / to ru

  Tam oxu »
 • CUNA

  i. gauze, cheesecloth; (parça) gossamer; ~ binti gauze bandage

  Tam oxu »
 • CURULDAMAQ

  f. (qarın) to grumble, to rumble; Qarnım curuldayır My stomach’s rumbling

  Tam oxu »
 • CURULTU

  i. grumbling, rumbling; qarında ~ d.d. collywobbles pl

  Tam oxu »
 • CUŞ

  i. (hərəkət) excitation; (şad əhval) excite ment; (həyacanlanma) agitation; emotion; ~a gəlmək to become* / to get* / to be* excited, to be* agitated

  Tam oxu »
 • CÜCƏ

  I. i. (həm də hinduşka, ördək cücəsi) chicken; chick; poult; young bird, baby bird; yumurtadan təzə çıxmış / ətcəbala ~ chickling; bahar / yaz / ~si s

  Tam oxu »
 • CÜCƏLƏMƏK

  f. to hatch

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  fi. germination, sprouting, shooting

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  f. (toxum) to spring*, to sprout (forth / out); to begin* to grow; to germinate; bot. to put* forth, shoot*; Ot cücərir Grass shoots

  Tam oxu »
 • CÜCƏRTİ

  i. sprout, shoot; ~ vermək to sprout, to shoot*

  Tam oxu »
 • CÜCƏRTMƏ

  i. k.t. germination

  Tam oxu »
 • CÜCƏRTMƏK

  f. to germinate (d.), to sprout (d.), to raise (d.); to cultivate (d.); toxum ~ to germinate / to sprout seeds

  Tam oxu »
 • CÜCÜ

  I. i. insect; Milçək cücüdür The fly is an insect II. s. insect; ~ yığını a swarm of insects; ~ dişləməsi insect bite

  Tam oxu »
 • CÜMƏ

  i. Friday; hər ~ every Friday; ~ günləri on Fridays

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏT

  I. i. bax respublika I II. s. bax respublika II

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏTÇI

  i. bax respublikaçı

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏTÇILİK

  i. bax respublikaçılıq

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  i. 1. qram. sentence; baş ~ principal clause; budaq ~ subordinate clause; sadə ~ simple sentence; mürəkkəb ~ composite sentence; ara ~ parenthesis (pl

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ-CÜMLƏ

  z. sentence by sentence; sentence after sentence; ~ oxumaq / yazmaq to read* / to write* sentence by sentence / sentence after sentence

  Tam oxu »
 • CÜMLƏPƏRDAZ

  I. i. phrase-maker, phraseman*, phrase-monger II. s. phrase-mongering, phraseological; ~ adamlar phrasemongering people

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTANI

  cümlətanı: ədəb. cəmi ~ in all, all in all

  Tam oxu »
 • CÜR

  1. kind, sort; such; so (sifətdən əvvəl); any; hər ~ all sorts of, of all kinds; all kinds of; hər ~ mallar goods of all kinds; hər ~ şeylər all kinds

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜR

  s. various, diverse, varied; different; ~ adamlar various people; ~ maraqlar diverse interests; ~ fikirlər varied ideas; ~ rənglər different colours

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜRLÜK

  i. variety; diversity; multiformity

  Tam oxu »
 • CÜRDƏK

  i. jug; bir ~ su a jug of water

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  i. boldness, courage, bravery, audacity; daring; ~ etmək, ~ i çatmaq to dare, to venture; O, bunu inkar etməyə curət etməz He / She won’t dare to deny

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏ

  z. boldly, bravely, fearlessly; ~ danışmaq to speak* boldly / freely; Cürətlə deyirəm ki,... I dare say

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNDİRMƏK

  f. to encourage (d.), to cheer up (d.), to inspirit (d.), to make* bold (d.); birisini bir iş görməyə ~ to dare smb

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  f. to dare, to take* heart (+to inf.), to grow* bolder

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİ

  s. courageous, valiant, (ürəkli) gallant, (cəsur) brave, bold, daring; audacious; (insan xarakteri haq

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİLİK

  i. boldness, courageousness; audac ity, resoluteness, bravery

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZ

  s. (ürəksiz) coward, craven, undecided, indecisive, irresolute; ~ olmaq to be* coward / undecided / indecisive; Cürətsiz olma! Don’t be scared! Cürətl

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZLİK

  i. indecision, irresolution; cowardice; ~ göstərmək to quail (before, at)

  Tam oxu »
 • CÜSSƏ

  i. body, constitution, build; figure

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  s. (enlikürək) thickest, stumpy, stocky, (canlı) portly; imposing; (xarici görünüş haq.) impressive

  Tam oxu »
 • CÜT

  I. i. pair, couple; bir ~ çəkmə a (one) pair of shoes; iki ~ uzunboğaz corab two pair of stockings; bir ~ öküz a pair of oxen; bir ~ alma a couple of

  Tam oxu »
 • CÜT-CÜT

  z. in pairs, in couples; ~ işləmək to work in couples; ~ düzmək / qoymaq to pair (d.); ~ ayırmaq / bölmək bax cütləmək; Uşaqlar otağa cüt-cüt gəldilər

  Tam oxu »
 • CÜTLƏMƏK

  f. to pair (d.); to couple (d.); to put in pairs (d.), to arrange (d.) in sets of two, to pair off (d

  Tam oxu »
 • CÜTLƏŞDİRMƏ

  fi. pairing, coupling, covering, cross(ing), (heyvan) interbreeding

  Tam oxu »
 • CÜTLƏŞDİRMƏK

  f. k.t. to pair (d.), to couple (d.); (heyvanı) to interbreed (d.)

  Tam oxu »
 • CÜTLƏŞMƏ

  i. biol. coupling, pairing, covering, cross(ing), interbreeding

  Tam oxu »
 • CÜTLƏŞMƏK

  f. biol. to pair (with), to couple (with), to mate (with)

  Tam oxu »
 • CÜTTƏRKİBLİ

  s. two-member; ~ cümlə a twomember sentence

  Tam oxu »
 • CÜVƏLLAĞI

  I. i. (yalançı) cheat, (fırıldaqçı) swindler, knave, zaraf. (kələkbaz) rogue / dodger; charlatan, quack, d

  Tam oxu »
 • CÜYÜLDƏMƏK

  f. to squeak; to cheep, to peep

  Tam oxu »
 • CÜYÜLTÜ

  i. peep; chirp; squeak, cheep

  Tam oxu »
 • CÜYÜR

  i. zool. roe, roe deer; erkək ~ roebuck, a male roe deer

  Tam oxu »
 • CÜZ

  i. fragment, a wee part

  Tam oxu »