Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • CİB

  I. i. pocket; yan ~ side-pocket; döş ~(i) breast pocket; saat ~i watch-pocket; arxa ~ (şalvarda) hip-pocket; ~ini doldurmaq d

  Tam oxu »
 • CİBGİR

  i. bax cibkəsən

  Tam oxu »
 • CİBGİRLİK

  i. pocket-picking, pickpocketing; ~ etmək to pickpocket, to be* a pickpocket

  Tam oxu »
 • CİBXƏRCLİYİ

  i. pocket money

  Tam oxu »
 • CİBKƏSƏN

  i. a pickpocket

  Tam oxu »
 • CİCİ

  i. (nəvaziş) mother; d.d. grandmother; mum, mom, mummy

  Tam oxu »
 • CİDA

  i. (silah) lance; tar. (piyada əsgər) pike; Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz at. söz. ≅ Murder will out

  Tam oxu »
 • CİDALAŞMAQ

  f. to lance each other / one another

  Tam oxu »
 • CİDD-CƏHD

  i. zeal, fervour, ardour; amer. ardor, diligence; assiduity; ~lə işləmək to work with zeal / diligence; ~ etmək / göstərmək to endeavour, to be* zealo

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  I. s. serious, earnest; austere, strict; (sərt) severe; grave; ~ adam an austere / a serious person; (görünüşcə) a grave man* / person*; ~ məsələ a gr

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞDİRMƏK

  f. to strengthen (d.), to intensify (d.); to attach importance (to), to make* smth. important; nəzarəti ~ to double the watch (for, ever); beynəlxalq

  Tam oxu »
 • CİDDİLƏŞMƏK

  f. to become* / to grow* serious / strict; to take* a serious turn

  Tam oxu »
 • CİDDİLİK

  i. strictness, seriousness, earnestness, graveness, stringency; tam ~lə in all seriousness; Həmişə ciddilik lazımdır One must always be serious

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏT

  i. severity; stringency, intensity; diligence; müharibə dövrü qaydalarının / qanunlarının ~i the stringency of wartime rules

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏTLƏ

  z. seriously, earnestly, in earnest; diligently; unremittingly; gravely; ~ işləmək to work with zeal / diligence, to work in earnest / diligently

  Tam oxu »
 • CİHAD

  id. sacred war(-fare), Holy war, a fight in any good cause; ~ elan etmək to declare holy war (on)

  Tam oxu »
 • CİHAZ

  i. apparatus, instrument; device; appliance; optik ~lar optical instruments; ölçü ~ı measuring instrument / device

  Tam oxu »
 • CİHAZQAYIRAN

  I. i. instrument-maker II. s. instrument-making; ~ sənaye / zavod instru ment-making industry / plant

  Tam oxu »
 • CİK-CİK

  i. chirp(ing), twittering; ~ etmək to give* a chirp, to chirp

  Tam oxu »
 • CİKKİLDƏŞMƏK

  f. to chirp / to twitter together; bərkdən / ucadan ~ to give* a loud chirp

  Tam oxu »
 • CİKKİLTİ

  i. chirp, chirr up, twitter

  Tam oxu »
 • CİLALAMAQ

  f. to grind* (d.); (həm də məc.) to polish (d.), to gross (d.), to make* (d.) glossy

  Tam oxu »
 • CİLALANMAQ

  f. to be* polished / glossed

  Tam oxu »
 • CİLALANMIŞ

  s. polished, glossed

  Tam oxu »
 • CİLALI

  s. lustrous, glossy, shiny; ~ kağız glossy paper

  Tam oxu »
 • CİLD

  i. 1. (kitabın) binding, cover, bookcover; kitabın ~i the cover of a book 2. volume; 3. clothing; ~ini dəyişmək məc

  Tam oxu »
 • CİLD-CİLD

  i. volume by volume; in volumes; ~ kitablar books in volumes

  Tam oxu »
 • CİLDÇİ

  i. binder, bookbinder

  Tam oxu »
 • CİLDXANA

  i. bindery, bookbinder’s shop, binder’s

  Tam oxu »
 • CİLDLƏMƏK

  f. (kitab və s.) to bind* (d.), to put* into a cover; kitabı ~ to bind* the book, to have* the book bound; Kitab qəşəng cildlənib The book is nicely b

  Tam oxu »
 • CİLDLƏTDİRMƏK

  f. to ask / to force smb. to have (d.) bound; Kitabımı cildlətdirmək istəyirəm I want to have my book bound

  Tam oxu »
 • CİLDLƏTMƏK

  f. bax cildlətdirmək

  Tam oxu »
 • CİLDLİ

  s. 1. (kitab) bound; 2. in volumes; üç ~ kitab a book in three volumes

  Tam oxu »
 • CİLDSİZ

  s. unbound, (i.s.) not having a binding; ~ kitab an unbound book

  Tam oxu »
 • CİLİK-CİLİK

  s. smashed; broken into pieces; ~ etmək to smash to smithereens (d.), to break* into pieces (d.); ~ olmaq to be* broken into pieces, to be* smashed

  Tam oxu »
 • CİLİKLƏMƏK

  f. to break* (d.) into pieces, to smash (d.); fincanı ~ to break* the cup into pieces

  Tam oxu »
 • CİLİKLƏNMƏK

  f. to break*; to be* broken (into pieces), (sümük, qabırğa) to fracture; Fincan çilikləndi The cup was broken into pieces

  Tam oxu »
 • CİLİKLƏNMİŞ

  s. broken, smashed; fractured; ~ fincan the broken cup; ~ sümük a fractured bone

  Tam oxu »
 • CİLOV

  i. (müst. və məc.) bridle, curb; (atın və s.) rein(s), bridle; ~ vurmaq / salmaq to curb; ~un əlində saxlamaq (itaətdə saxlamaq) to keep* in check (d

  Tam oxu »
 • CİLOVLAMAQ

  f. (həm də məc.) to curb (d.), to bridle (d.), to halter (d.), to put* a bridle on; məc. to restrain (d

  Tam oxu »
 • CİLOVLANMAQ

  f. to be* bridled / curbed; to be* kept in check; to be* put on a curb

  Tam oxu »
 • CİLOVLATMAQ

  f. to ask / to force smb. to bridle (d.) / to curb (d.); Atı cilovlatdırmışam I have the horse bridled / curbed

  Tam oxu »
 • CİLOVLU

  s. bridled, curbed; restrained, kept in check; haltered

  Tam oxu »
 • CİLOVSUZ

  s. 1. unbridled, uncurbed; 2. unbound, unrestrained; uncontrolled

  Tam oxu »
 • CİLVƏ

  i. coquetry, flirt, mincing manners pl. finicality

  Tam oxu »
 • CİLVƏKAR

  s. coquet (tish), arch, mincing, finical; ~ qadın / qız flirtatious / coquettish woman* / girl, couquette d

  Tam oxu »
 • CİLVƏLƏNMƏK

  f. 1. to flirt (with), to coquette (with), to mince d.d.; 2. (özünü bəyəndirməyə çalışmaq) to pose, to show* off, to flaunt

  Tam oxu »
 • CİLVƏLİ

  s. bax cilvəkar

  Tam oxu »
 • CİMİLDƏMƏK

  f. to tingle; Bütün bədənim cimildəyir The whole body of mine is tingling

  Tam oxu »
 • CİMİLDƏŞMƏK

  f. to tingle, to have* a pricking / stinging feeling in the skin; soyuqdan / həyəcandan ~ to tingle with the cold / with excitement; Soyuqdan onun bar

  Tam oxu »