Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • OĞLAQ

  i. 1. kid; 2. astr. Capricorn; ~ bürcü astr. Tropic of Capricorn

  Tam oxu »
 • OĞLAN

  I. i. boy; lad; fellow II. s. ~ uşağı little boy, laddie; ~ evi the family / home of fiance

  Tam oxu »
 • OĞLANCIĞAZ

  i. little boy, laddie; poor boy

  Tam oxu »
 • OĞRAŞ

  i. procurer, pander, pimp; (qadın) procuress

  Tam oxu »
 • OĞRAŞLIQ

  i. procuration, pandering, pimping; ~ etmək to procure, to pander, to pimp

  Tam oxu »
 • OĞRU

  I. i. thief; (xırda şeylər oğurlayan) pilferer; (cibgir) pick-pocket; (adam oğrusu) kidnapper; (təyyarə və s

  Tam oxu »
 • OĞRU-ƏYRİ

  i. bax oğru I

  Tam oxu »
 • OĞRUBAŞI

  i. the chief of the thieves

  Tam oxu »
 • OĞRUN

  I. s. stealthy; ~ baxış stealthy glance; ~ pıçıltı stealthy whisper; ~ baxış (pis iş məqamında) surreptitious look II

  Tam oxu »
 • OĞRUN-OĞRUN

  z. bax oğrun II

  Tam oxu »
 • OĞRUNCA

  z. secretly, in secret, surreptitiously, by stealth, on the quiet, stealthily; ~ baxmaq to look (at) stealthily; ~ getmək to steal* away / out; bir kə

  Tam oxu »
 • OĞUL

  I. i. son; child; öz xalqının oğlu son of his people, his country’s son; zəmanəsinin oğlu child of the epoch / age II

  Tam oxu »
 • OĞUL-UŞAQ

  i. 1. children; d.d. kids; 2. family, household; ~ sahibi the master of the household

  Tam oxu »
 • OĞUL-UŞAQSIZ

  s. childless, (i.s.) having no children

  Tam oxu »
 • OĞULCUĞAZ

  i. bax oğulcuq

  Tam oxu »
 • OĞULCUQ

  i. sonny, little son

  Tam oxu »
 • OĞULLUQ

  i. adopted son, stepson; oğulluğa götürmək to adopt (d.), to filial (d.); ~ borcu filial duty; ~ etmək to be* a son, to act / to behave as a son

  Tam oxu »
 • OĞURLAMAQ

  f. 1. to steal (d.); (xırda şeyləri) to pilfer (d.), to filch (d.), to pinch (d.); bir kəsdən bir şey ~ to steal / to filch smth

  Tam oxu »
 • OĞURLANMAQ

  f. 1. to be* stolen / filched; 2. (adam) to be* kindapped; 3. (təyyarə və s.) to be* hijacked

  Tam oxu »
 • OĞURLATDIRMAQ

  f. 1. to ask / to cause smb. to steal (d.), to force smb. to pilfer (d.) / to filch (d.); 2. (adamı) to ask / to cause smb

  Tam oxu »
 • OĞURLATMAQ

  f. bax oğurlatdırmaq

  Tam oxu »
 • OĞURLUQ

  I. i. 1. stealing, theft; (xırda) pilfering; filching; pinching; hüq. larnceny; (ev yarmaq) burglary; ~ etmək; ~la məşğul olmaq to be* a thief*, to co

  Tam oxu »
 • OĞUZ

  I. i. oghuz ( a turkish tribe) II. s. oghuz; ~ qəbilələri oghuz tribes

  Tam oxu »
 • OH

  nid. oh!, ah!

  Tam oxu »
 • OHO

  nid. oho!

  Tam oxu »
 • OX

  i. 1. arrow; məc. shaft; ~un ucu arrow head; ~ atmaq to shoot* an arrow; 2. axis (pl. axes); maqnit ~u magnetic axis; yer kürəsinin ~u terrestrial axi

  Tam oxu »
 • OX-YAY

  i. bax yay-ox

  Tam oxu »
 • OXALAMAQ

  f. to massage (d.), to rub (d.)

  Tam oxu »
 • OXALANMAQ

  f. to be* massaged, to be* rubbed

  Tam oxu »
 • OXALATDIRMAQ

  f. bax oxalatmaq

  Tam oxu »
 • OXALATMAQ

  f. to ask / to cause s.o. to massage (d.) / to rub (d.)

  Tam oxu »
 • OXATAN

  i. 1. archer; 2. astr. ~ bürcü the Archer, Sagittarius

  Tam oxu »
 • OXAY

  nid. oh, how pleasant it is! Oh, how nice! Pretty it is!

  Tam oxu »
 • OXQABI

  i. quiver; bir ~ ox a quiver full of arrows

  Tam oxu »
 • OXLOV

  i. rolling-pin

  Tam oxu »
 • OXLOVLAMAQ

  f. to roll (out) (d.)

  Tam oxu »
 • OXLOVLANMAQ

  f. to be* rolled

  Tam oxu »
 • OXLOVLATDIRMAQ

  f. bax oxlovlatmaq

  Tam oxu »
 • OXLOVLATMAQ

  f. to ask / to cause s.o. to roll (d.)

  Tam oxu »
 • OXLU

  s. 1. (i.s.) with an arrow; (i.s.) having an arrow; 2.: ~ kirpi zool. porcupine

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  I. f. 1. to be* like (d.), to resemble (d.), to bear* resemblance (to); 2. to caress (d.), to fondle (d

  Tam oxu »
 • OXŞAR

  s. alike, like, resembling; analogous; çox ~ rather like; ~ olmaq to be* like / alike; to resemble (d

  Tam oxu »
 • OXŞARLIQ

  i. similarity; analogy; oxşarlığa görə by analogy (with), on the analogy (of)

  Tam oxu »
 • OXŞATMAQ

  f. 1. to make* alike (d.), to liken (d. to); to imitate (d.); 2. dilç. to assimilate (d. to, with)

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ

  i. likeness; resemblance; ailə ~ı family likeness

  Tam oxu »
 • OXŞƏKİLLİ

  s. bax oxvari

  Tam oxu »
 • OXU

  I. i. reading; sürətli ~ cursory reading; şer ~su recitation; sakit / səssiz ~ silent reading II. s. reading; ~ zalı reading-hall, reading-room

  Tam oxu »
 • OXUCU

  I. i. reader; yaxşı ~ great reader; pis ~ poor reader II. s. reader’s; ~ konfransı readers’ conference

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  f. 1. to read* (d.); ucadan ~ to read* aloud; ürəyində ~ to read* to oneself; cəld / sürətlə ~ to be* a quick reader; mühazirə ~ to give* / to deliver

  Tam oxu »
 • OXUMUŞ

  s. educated, learned; ~ adam educated person, person / man* of education

  Tam oxu »