Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • OT

  I. i. grass; alaq ~u weed; dəniz ~u seaweed; grass-wrack; dərman / müalicə ~ları (medicinal) herbs; ətirli / iyli ~lar herbs; ~ basmaq to be* over gro

  Tam oxu »
 • OT-ALAF

  i. 1. weed; 2. hay

  Tam oxu »
 • OTABƏNZƏR

  s. grassy; herbaceous; ~ ağaclar grass-trees

  Tam oxu »
 • OTAQ

  I. i. room; qonaq otağı (adi) sittingroom, (dəbdəbəli) drawing-room, (kiçik) parlour; qəbul otağı (girəcək) reception room; yataq otağı bed-room; vann

  Tam oxu »
 • OTAQCIQ

  i. little room

  Tam oxu »
 • OTAQLI

  s. (i.s.) having a room, (i.s.) with a room; üç ~lı mənzil three-room flat

  Tam oxu »
 • OTAQSIZ

  s. (i.s.) having no room, (i.s.) without room, roomless

  Tam oxu »
 • OTAQSÜPÜRƏN

  i. bax otaqtəmizləyən

  Tam oxu »
 • OTAQTƏMİZLƏYƏN

  i. 1. (idarədə) office cleaner; 2. (mehmanxanada) maid

  Tam oxu »
 • OTARĞA

  i. bax otlaq

  Tam oxu »
 • OTARMAQ

  f. to graze (d.), to pasture (d.); (qoyunu) to shepherd (d.); heyvan ~ to graze / to pasture cattle, to tend grazing cattle

  Tam oxu »
 • OTARTDIRMAQ

  f. to ask / to force smb. to graze (d.), to ask / to cause smb. to pasture

  Tam oxu »
 • OTARTMAQ

  f. bax otartdırmaq

  Tam oxu »
 • OTAYLI

  i. one who lives on the other side of a river / of a border, inhabitant living over a border

  Tam oxu »
 • OTBİÇƏN

  I. i. hay-maker, mower II. s. haying, mowing; ~ maşın k.t. grass-mowing machine, mower

  Tam oxu »
 • OTÇALAN

  I. i. bax otbiçən I II. s. bax otbiçən II

  Tam oxu »
 • OTÇULUQ

  i. cultivation of meadows

  Tam oxu »
 • OTEL

  i. hotel; grand otel Grand Hotel

  Tam oxu »
 • OTELÇİ

  i. hotelier, hotel-keeper

  Tam oxu »
 • OTELÇİLİK

  i. the job of a hotelier / hotel-keeper

  Tam oxu »
 • OTLAQ

  i. pasture; ~da on pasture; ~ da olmaq to be* on pasture

  Tam oxu »
 • OTLAMAQ

  f. 1. to graze, to pasture, to browse; Naxır çöldə otlayır The cattle are grazing / browsing in the field; 2

  Tam oxu »
 • OTLANMAQ

  f. 1. to get* / to become* grassy, to be* covered with growing grass; 2. to be* grazed / pastured / browsed

  Tam oxu »
 • OTLATMAQ

  f. bax otarmaq

  Tam oxu »
 • OTLU

  s. abundance / profusion of grass; ~ çəmən meadow abundance of grass

  Tam oxu »
 • OTLULUQ

  i. the state or quality of being grassy

  Tam oxu »
 • OTSUZ

  s. grassless, (i.s.) lack of grass, (i.s.) without grass; (i.s.) having no hay, (i.s.) lack of hay

  Tam oxu »
 • OTSUZLUQ

  i. the state of having no grass / hay, the state of lacking grass / hay

  Tam oxu »
 • OTURACAQ

  i. 1. seat, bottom set; stolun oturacağı chair-bottom; 2. pedestal, base; 3. hənd. base; üçbucağın oturacağı base of a triangle

  Tam oxu »
 • OTURACAQLI

  s. (i.s.) with a seat / a bottom, (i.s.) having a seat / a bottom

  Tam oxu »
 • OTURAQ

  s. sitting; sedentary; settled; ~ vəziyyətdə in sitting / sedentary posture; ~ həyat sedentary life; ~ yeri bax oturacaq

  Tam oxu »
 • OTURAQLIQ

  i. settled way of life

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  f. 1. to sit*, to take* a seat; to take* one’s seat; stulda ~ to sit* on a chair; yəhərdə ~ to sit* in the saddle, to sit* a horse; evdə ~ to stay at

  Tam oxu »
 • OTURTDURMAQ

  f. bax oturtmaq

  Tam oxu »
 • OTURTMAQ

  f. 1. to seat, to ask / to cause smb. to sit (d.); 2. to give* / to offer a seat (d.); 3. (bir şeyi, məsələn, üzüyün qaşını və s

  Tam oxu »
 • OTURUB-DURMAQ

  f. 1. to sit* and to rise*; 2. məc. to set* up an acquaintance (with smb.), to keep* friendly relations (with smb

  Tam oxu »
 • OTURUM

  i. sitting; go; stretch; bir ~a d.d. at one go, at one sitting; at a stretch

  Tam oxu »
 • OTURUŞ-DURUŞ

  i. manner, behaviour; ~unu ~unu bilmək to act accordingly, to behave properly; to have* good* manners; ~unu ~unu bilməmək to have* no manners, to be*

  Tam oxu »
 • OTUZ

  sy. thirty; mayın ~u the thirtieth of May, May 30; ~ bir thirty-one; ~ iki thirty-two və s.; ~ birinci thirty-first, ~ ikinci və s

  Tam oxu »
 • OTUZ-OTUZ

  z. in thirties, thirty by thirty, thirty at a time

  Tam oxu »
 • OTUZCA

  s. only thirty, just thirty

  Tam oxu »
 • OTUZGÜNLÜK

  s. (i.s.) of thirty days; thirty-day (attr.)

  Tam oxu »
 • OTUZİLLİK

  s. 1. (müddət bildirərkən) (i.s.) of thirty years; thirty-year (attr.); ~ yubiley the thirtieth anniversary; 2

  Tam oxu »
 • OTUZUNCU

  sy. thirtieth; ~ səhifə / fəsil page / chapter thirty; ~ nömrə number thirty; ~ illər the thirties; ~ illərin əvvəllərində in the early thirties; ~ il

  Tam oxu »
 • OTYEYƏN

  i. zool. herbivorous; ~ heyvanlar herbivorous animals, herbivore (pl. -ra)

  Tam oxu »
 • OTYIĞAN

  s. haymaking; ~ maşın haymaking machine

  Tam oxu »
 • OTYIĞIMI

  i. hay harvesting, hay-making

  Tam oxu »
 • OV

  I. i. hunt, hunting; chase; (silahla) (game-) shooting; canavar ~u wolf-hunting; ördək ~u duck-shooting; quş ~u bird-catching, fowling; shooting of bi

  Tam oxu »
 • OVA

  i. plain

  Tam oxu »
 • OVALIQ

  I. i. plain; lowland; ABŞ-ın böyük ~ları the Great Plains of the USA; Şotlandiyanın ~ları the Lowlands of Scotland II

  Tam oxu »