Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • OKEAN

  I. i. ocean; sakit ~ the Pacific Ocean; Atlantik ~ı the Atlantic Ocean II. coğ. ocean; ~ paraxodu ocean steamer / liner

  Tam oxu »
 • OKEONOQRAF

  i. oceanograph

  Tam oxu »
 • OKEONOQRAFİYA

  i. oceanography

  Tam oxu »
 • OKEONOLOGİYA

  i. oceanology

  Tam oxu »
 • OKEONOLOJİ

  s. oceanographic, oceanographical; ~ ekspedisiya oceanographic expedition

  Tam oxu »
 • OKEONOLOQ

  i. oceanoligist

  Tam oxu »
 • OKSİD

  i. kim. oxide; dəmir ~i ferric oxide; azot ~i nitric oxide

  Tam oxu »
 • OKSİDLƏŞDİRİCİ

  s. kim. oxidizing

  Tam oxu »
 • OKSİDLƏŞDİRMƏK

  f. kim. to oxidize (d.)

  Tam oxu »
 • OKSİGEN

  I. i. oxygen II. s. oxygen; ~ balışı tib. oxygen bag

  Tam oxu »
 • OKTAVA

  i. mus. ədəb. octava

  Tam oxu »
 • OKTYABR

  I. i. October; ~da in October, keçən / ötən ~ last October II. s. October; ~ günü October day

  Tam oxu »
 • OKUL

  I. i. bax məktəb I II. i. bax məktəb II

  Tam oxu »
 • OLA-OLA

  z. with such, with so much, for all that; belə bilik ~ with such knowledge; belə istedadı ~ with so much talent

  Tam oxu »
 • OLACAQ

  i. predestination, predetermination, fate; Olacağa çarə yoxdur ≅ What is fated to happen must happen

  Tam oxu »
 • OLAN

  i. being, existing; living; orada ~ being / existing there; şəhərdə ~ living in the city

  Tam oxu »
 • OLAR

  z. one can (+inf.), one may (+inf.); (şəxs. çümlə) it is possible, It may be; Onu demək olar One can say it; Burada oturmaq olar One may sit here; Bun

  Tam oxu »
 • OLDUQCA

  z. very, quite, entirely, rather; rather pretty, greatly, very much / many; Olduqca soyuqdur It is very cold; O olduqca cavandır He is quite / too you

  Tam oxu »
 • OLİMPİADA

  i. Olympiad; qış ~sı white Olympiad

  Tam oxu »
 • OLİMPİYA

  s. Olympic; ~ oyunları Olympic Games, Olympics

  Tam oxu »
 • OLİMPİYAÇI

  i. Olympian; Olympic competitor / athlete

  Tam oxu »
 • OLMAQ

  f. 1. (vəziyyət bildirərkən) to be*; həkim, müəllim və s. ~ to be* a doctor, a teacher, etc.; xöşbəxt / dövlətli / xəstə və s

  Tam oxu »
 • OLMAYA

  mod.s. perhaps, possibly, maybe; Olmaya siz onu tanıyırsınız Perhaps / Maybe you know him

  Tam oxu »
 • OLMAYA-OLMAYA

  nid. 1. expresses warning / caution; whatever you do, on no account; Olmaya-olmaya gecikəsən... Whatever you do, don’t be late; 2

  Tam oxu »
 • OLMAZ

  z. 1. (şəxssiz cümlə) It is impossible; Ora getmək olmaz It is impossible to go there; 2. one cannot (can’t) but; Sizlə razılaşmamaq olmaz One cannot

  Tam oxu »
 • OLMAZIN

  z.: ~ sözünü danışmaq to speak* / to tell* lies; to talk nonsense; bir kəsə ~ sözlər demək to reproach smb

  Tam oxu »
 • OLSA-OLSA

  z. at best; Olsa-olsa saat beşdə gələ bilərəm At best I can come at 5

  Tam oxu »
 • OLSUN

  nid. O.K. let it be; I don’t mind, I have no objection; olsun (ola bilsin) ki,... perhaps, maybe, possibly; Olsun (Ola bilsin) ki, mən səhv edirəm, hə

  Tam oxu »
 • OMBA

  i. anat. 1. buttock; 2. (sümük) femur (pl. femora); sağ ~ the right buttock; sol ~ the left buttock

  Tam oxu »
 • OMLET

  i. omelet (te)

  Tam oxu »
 • OMONİM

  i. dilç. homonym; qramatik ~lər grammatical homonyms

  Tam oxu »
 • OMONİMİK

  s. dilç. homonymic(al), homonymous; ~ sözlər homonymous words

  Tam oxu »
 • OMONİMİKA

  i. dilç. homonymy

  Tam oxu »
 • OMONİMİYA

  i. dilç. homonymy

  Tam oxu »
 • ON

  sy. ten; ~ bir eleven; ~ iki twelve; ~ üç thirteen; ~ dörd fourteen; ~ beş fifteen; ~ altı sixteen; ~ yeddi seventeen; ~ səkkiz eighteen; ~ doqquz nin

  Tam oxu »
 • ON-ON

  z. in tens, in groups of ten

  Tam oxu »
 • ONADƏK

  z. 1. to ten; ~ saymaq to count to ten; 2. (o vaxta kimi) hitherto, till that time; Onadək gələrəm I’ll come till that time

  Tam oxu »
 • ONANİST

  i. masturbator

  Tam oxu »
 • ONANİZM

  i. tib. onanism, masturbation; ~ etmək to masturbate; ~ ilə məşğul olan adam a masturbator

  Tam oxu »
 • ONAYLIQ

  s. (i.s.) of ten months; (i.s.) lasting ten months; (yaş bildirərkən) ten-monthold; ~ uşaq a ten-month-old child*

  Tam oxu »
 • ONBAŞI

  i. foreman*; ~ olmaq to be* a foreman*

  Tam oxu »
 • ONBAŞILIQ

  i. the state of being a foreman; ~ etmək to be* a foreman*; to work as a foreman*

  Tam oxu »
 • ONBUCAQ

  i. hənd. decagon

  Tam oxu »
 • ONBUCAQLI

  s. hənd. decagonal

  Tam oxu »
 • ONCA

  sy. only ten, just ten

  Tam oxu »
 • ONCİLDLİ

  s. (i.s.) in ten volumes; ~ əsər work in ten volumes

  Tam oxu »
 • ONCİLDLİK

  i. ten-volume edition

  Tam oxu »
 • ONDA

  z. 1. then; Yorulmusunuz? Onda dincəlin Are you tired? Have a rest, then; 2. he (she) has / possesses; Onda bir yaxşı lüğət var He / She has a very go

  Tam oxu »
 • ONDABİR

  sy. one-tenth

  Tam oxu »
 • ONDAN

  əv. from him / her; ~ ötrü for him / her; Mən ondan məktub almışam I have got / received a letter from him (her)

  Tam oxu »