Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • OV

  I. i. hunt, hunting; chase; (silahla) (game-) shooting; canavar ~u wolf-hunting; ördək ~u duck-shooting; quş ~u bird-catching, fowling; shooting of bi

  Tam oxu »
 • OVA

  i. plain

  Tam oxu »
 • OVALIQ

  I. i. plain; lowland; ABŞ-ın böyük ~ları the Great Plains of the USA; Şotlandiyanın ~ları the Lowlands of Scotland II

  Tam oxu »
 • OVÇARKA

  i. sheep-dog

  Tam oxu »
 • OVÇU

  i. hunter; (həvəskar) sportsman*; (tələ quran) trapper; xəz dərili heyvan ~su fur-hunter

  Tam oxu »
 • OVÇULUQ

  i. the profession of a hunter; ~ etmək to be* a hunter

  Tam oxu »
 • OVDAN

  i. reservoir, storage lake

  Tam oxu »
 • OVDURMAQ

  f. 1. to cause smb. to crumble (d.); 2. to cause / to ask smb. to massage (d.) / to rub (d.)

  Tam oxu »
 • OVDURTMAQ

  f. bax ovdurmaq

  Tam oxu »
 • OVXALAMAQ

  f. bax ovuşdurmaq

  Tam oxu »
 • OVXALANMAQ

  f. bax ovuşdurulmaq

  Tam oxu »
 • OVXALATDIRMAQ

  f. bax ovuşdurtmaq

  Tam oxu »
 • OVXALATMAQ

  f. bax ovuşdurtmaq

  Tam oxu »
 • OVXAM

  i. crumb

  Tam oxu »
 • OVXANTI

  i. bax ovuntu

  Tam oxu »
 • OVXAR

  i. sharpness

  Tam oxu »
 • OVXARLAMAQ

  f. to sharpen a tool made of iron (by heating and hammering)

  Tam oxu »
 • OVXARLANMAQ

  f. to be* sharpened (by heating and hammering)

  Tam oxu »
 • OVXARLATDIRMAQ

  f. bax ovxarlatmaq

  Tam oxu »
 • OVXARLATMAQ

  f. to ask / to cause to sharpen (d.) (by heating and hammering); to have* (d.) sharpened (by heating and hammering)

  Tam oxu »
 • OVXARLI

  s. sharpened (by heating and hammering); ~ balta a sharpened ax(e)

  Tam oxu »
 • OVQAT

  i. mood; humour; ~ı təlx olmaq to feel* / to be* upset (over), to be* in bad humour, to be* in distress, to be* disappointed; d

  Tam oxu »
 • OVQATTƏLXLİYİ

  i. distress, disappointment

  Tam oxu »
 • OVLAQ

  i. 1. the place where one is a permanent resident; 2. the place / spot where there is a lot of game

  Tam oxu »
 • OVLAMAQ

  f. to hunt (d.); (silahla) to shoot* (d.); məc. to hunt (for); balıq ~ to fish; ayı ~ to hunt a bear; quş ~ to hunt / to shoot* a bird

  Tam oxu »
 • OVMA

  fi. 1. massage; 2. crumbling

  Tam oxu »
 • OVMAQ

  f. 1. to massage (d.); 2. to crumble (d.)

  Tam oxu »
 • OVSAR

  i. halter (for camels)

  Tam oxu »
 • OVSARLAMAQ

  f. to halter(d.); dəvə ~ to halter a camel

  Tam oxu »
 • OVSARLI

  s. (i.s.) with a halter, (i.s.) having a halter

  Tam oxu »
 • OVSARSIZ

  s. halterless, (i.s.) without a halter, (i.s.) having no halter

  Tam oxu »
 • OVSUN

  i. witchcraft, sorcery, exorcism

  Tam oxu »
 • OVSUNÇU

  i. 1. magician, wizard, exorcist, sorcerer; 2. charmer; ilan ~ su snake-charmer

  Tam oxu »
 • OVSUNLAMAQ

  f. to enchant (d.), to bewitch (d.); to charm (d.), to cast* a spell (on)

  Tam oxu »
 • OVSUNLANMAQ

  f. to be* enchanted / bewitched; to be* charmed

  Tam oxu »
 • OVSUNLATDIRMAQ

  f. bax ovsunlatmaq

  Tam oxu »
 • OVSUNLATMAQ

  f. to ask / to cause s.o. to enchant (d.)

  Tam oxu »
 • OVSUNLU

  s. 1. bewitched, enchanted, spellbound; 2. magic(al); ~ gecə a magical night

  Tam oxu »
 • OVUC

  i. palm; ◊ ~una basmaq (rüşvət vermək) to grease / to tickle smb.’s palm; ◊ bir kəsi ~unun içində saxlamaq to hold* smb

  Tam oxu »
 • OVUCLAMAQ

  f. 1. to take* smth. with one’s palm; 2. to measure using one’s palm

  Tam oxu »
 • OVUQ

  i. crumb; çörək ovuğu crumb of bread

  Tam oxu »
 • OVUQ-OVUQ

  s.: ~ olmaq to be* crumbled; ~ etmək to crumble (d.), to blow* (d.) / to knock (d.) / to smash (d.) to / into smithereens, to cut* (d

  Tam oxu »
 • OVULAN

  s. friable, loose; ~ torpaq friable / loose soil

  Tam oxu »
 • OVULMAQ

  f. 1. to crumble; (uçub dağılmaq) to go* to pieces; 2. to be* massaged, to be* rubbed, to apply a massage (to)

  Tam oxu »
 • OVUNDURMA

  fi. comfort, consolation, calming, soothing

  Tam oxu »
 • OVUNDURMAQ

  f. 1. to comfort (d.), to calm (d.), to quiet (d.), to soothe (d.), to console (d.); 2. to cause (d.) to crumble (d

  Tam oxu »
 • OVUNDURUCU

  s. soothing, consolatory; ~ sözlər consolatory / soothing words; ~ məktub a consolatory letter; ~ səs a soothing voice

  Tam oxu »
 • OVUNTU

  i. crumb; Stolun altından ovuntuları süpürün Sweep up the crumbs from under the table

  Tam oxu »
 • OVUŞDURMAQ

  f. 1. to massage (d.), to rub (d.); 2. to crumble (d.)

  Tam oxu »
 • OVUŞDURTMAQ

  f. 1. to ask / to cause smb. to massage (d.); 2. to ask / to cause smb. to crumble (d.)

  Tam oxu »