Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SICAQ

  i. bax isti

  Tam oxu »
 • SIÇRAMAQ

  f. 1. to jump out, to leap* out; to spring* out, to dart out; 2. (maye) to splash, to sprinkle; (palçıq) to spatter

  Tam oxu »
 • SIÇRATMAQ

  f. 1. to cause smb. to jump out; 2. to splash (d.on); to sprinkle (d.with), (palçıq) to spatter; Maşın üstümə palçıq sıçratdı The car spatted my cloth

  Tam oxu »
 • SIÇRAYIŞ

  i. jump, bound, leap; keyfiyyət ~ı fəls. qualitative leap; tez ~ etmək to make* a rapid leap; paraşüt ~ı parachute jump

  Tam oxu »
 • SIFIR

  I. i. zero; cipher; (oyunun hesabı) nil; (tel. nömrəsi) o; ~a endirmək to bring* to nothing (d.), to reduce to zero (d

  Tam oxu »
 • SIĞAL

  i. the act of smoothing / sleeking; ~ çəkmək bax sığallamaq

  Tam oxu »
 • SIĞALLAMAQ

  f. to smooth (d.); (saçı) to sleek (d.); saçını ~ to sleek down one’s hair

  Tam oxu »
 • SIĞALLANMAQ

  f. to smooth one’s face / hair, to sleek one’s hair / face

  Tam oxu »
 • SIĞALLAŞMAQ

  f. to smooth / to sleek each other / one another

  Tam oxu »
 • SIĞALLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to smooth (d.) to ask / to force smb. to sleek (d.)

  Tam oxu »
 • SIĞALLI

  s. smooth, sleek; ironed; ~ kağız smooth paper; ~ saç smooth hair

  Tam oxu »
 • SIĞDIRMAQ

  f. to place (d.); to make* (d.) go in; to find* room; Mən şeylərin hamısını qutuya sığdıra bilmədim I couldn’t find room for all the things in the box

  Tam oxu »
 • SIĞIN

  I. i. zool. elk II. s. elk’s; ~ dərisi elk’s skin; ~ əti elk’s flesh

  Tam oxu »
 • SIĞINACAQ

  i. 1. refuge, asylum, shelter; sanctuary; ~ axtarmaq to seek* refuge / asylum; ~ vermək to grant* asylum; ~ tapmaq to take* refuge (in); gizli ~ place

  Tam oxu »
 • SIĞINAQ

  i. bax sığınacaq

  Tam oxu »
 • SIĞINDIRMAQ

  f. to shelter (d.), to give* refuge / shelter (to)

  Tam oxu »
 • SIĞINMAQ

  f. to take* shelter, to find* shelter

  Tam oxu »
 • SIĞIR

  i. cattle, (horned) cattle

  Tam oxu »
 • SIĞIRÇI

  i. cow-boy, herdsman*; ~ olmaq to be* a cow-boy / a herdsman*

  Tam oxu »
 • SIĞIRÇILIQ

  i. the state of being a cow-boy / herdsman; ~ etmək to be* a cow-boy / herdsman*

  Tam oxu »
 • SIĞIRÇIN

  i. zool. starling

  Tam oxu »
 • SIĞIŞDIRILMAQ

  f. to be* placed; to be* made to go in

  Tam oxu »
 • SIĞIŞDIRMAQ

  f. bax sığdırmaq

  Tam oxu »
 • SIĞIŞMAQ

  f. bax sığmaq

  Tam oxu »
 • SIĞMAQ

  f. to find* / to have* room, to go* in; Bütün şeylər sandığa sığdı There was room for all things in the trunk

  Tam oxu »
 • SIĞMAZ

  s.: bir yerə ~ incompatible; bir yerə ~ fikirlər incompatible ideas

  Tam oxu »
 • SIĞMAZLIQ

  i. incompatibility

  Tam oxu »
 • SIĞORTA

  I. i. insurance; ictimai ~ social insurance; bədbəxt hadisələrə qarşı ~ insurance against accidents; yanğına qarşı ~ fire-insurance; ev avadanlığının

  Tam oxu »
 • SIĞORTAÇI

  i. insurer

  Tam oxu »
 • SIX

  I. s. close; compact; thick; dense; ~ meşə thick / dense wood / forest; ~ daraq (fine) tooth-comb; ~ ot thick grass; ~ əhali dense population; ~ qaş t

  Tam oxu »
 • SIX-SIX

  z. very / too close, very near; compactly

  Tam oxu »
 • SIXAC

  i. tex. clam, clutch

  Tam oxu »
 • SIXCA

  z. bax sıx-sıx

  Tam oxu »
 • SIXCALAMAQ

  f. 1. to crush (d.); to press (d.); 2. to put* smb. under a hard condition, to drive* smb. into a corner

  Tam oxu »
 • SIXCALANMAQ

  f. 1. to be* crushed / pressed; 2. to be* put under a hard condition, to be* driven into a corner

  Tam oxu »
 • SIXICI

  s. 1. pressing, squeezing; 2. oppressive, trying; painful, tedious, wearisome; ~ isti oppressive heat

  Tam oxu »
 • SIXILMA

  fi. 1. pressing, squeezing; (paltar) wringing; 2. the state of being sad / melancholy; 3. confusion, embarrassment

  Tam oxu »
 • SIXILMAQ

  f. 1. to be* squeezed out, to be* pressed; 2. (paltar) to be* wrung / pressed; 3. to be* confused / embarrassed (of smth

  Tam oxu »
 • SIXINTI

  i. 1. constraint; ~ vermək to cause constraint; 2. sadness; melancholy; ~ çəkmək (maddi cəhətdən) to suffer privations pl

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRILMAQ

  f. to be* pressed / oppressed; to be* driven into a corner, to be* brought to bay

  Tam oxu »
 • SIXIŞDIRMAQ

  f. to oppress (d.); to keep* down (d.), to press (d.); to force out (d.), to drive* out (d.); bir kəsi küncə ~ to drive* smb

  Tam oxu »
 • SIXIŞMAQ

  f. to be* squeezed; to sit* close

  Tam oxu »
 • SIXLAŞDIRILMAQ

  f. to be* packed / placed closely

  Tam oxu »
 • SIXLAŞDIRMAQ

  f. to close (d.); to squeeze (d.); cərgəni ~ to close ranks pl

  Tam oxu »
 • SIXLAŞMAQ

  f. 1. to be* / to become* squeezed; 2. to sit* close; 3. (mənzildə) to give* up a part of one’s accomodation to smb

  Tam oxu »
 • SIXLIQ

  i. 1. thickness, density; 2. compactness; əhalinin sıxlığı density of population; 3. thick, depths, heart; meşənin sıxlığında in the thick / depths /

  Tam oxu »
 • SIXMA-BOĞMA

  i.: ~ya salmaq to press (d.), to drive* smb. into a corner

  Tam oxu »
 • SIXMAQ

  f. 1. to press (d.), to squeeze (d.); bir kəsin əlini ~ to squeeze smb’s hand; to shake* smb’s hand; 2

  Tam oxu »
 • SIXYARPAQ

  s. thick-leaved; leafy; ~ meşə thick-leaved / leafy forest

  Tam oxu »
 • SIXYARPAQLI

  s. bax sıxyarpaq

  Tam oxu »