Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SSENARİ

  i. scenario; (film çəkmək üçün) script; (ədəbi əsər üzrə) screen version / adaptation (of)

  Tam oxu »
 • SSENARİST

  i. scenario / script writer

  Tam oxu »
 • STABİL

  s. stable, standard; ~ dərslik standard text-book

  Tam oxu »
 • STABİLİZATOR

  i. tex. stabilizer

  Tam oxu »
 • STABİLLİK

  i. stability

  Tam oxu »
 • STADİON

  i. id. stadium

  Tam oxu »
 • STAJ

  i. length of service; partriya ~ı length of Party membership

  Tam oxu »
 • STAJOR

  i. probationer

  Tam oxu »
 • STANDART

  i. standard; ~ nümunə standard sample; ~ evlər standard houses; ~ layihə standard design; ~ tələffüz standard pronunciation; ~ ingilis dili standard E

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRILMAQ

  f. to be* standardized

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRMAQ

  f. to standardize (d.)

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞMAQ

  f. to get* / to become* standardized

  Tam oxu »
 • STANDARTLIQ

  i. the state of being standard

  Tam oxu »
 • STANSİYA

  I. i. station; qovşaq ~sı d.y. (railway) junction; axırıncı ~ terminal (station); yük ~sı goods station; təcrübə ~sı k

  Tam oxu »
 • STARŞİNA

  i. hərb. sergeant-major; amer. dən. master sergeant

  Tam oxu »
 • START

  I. i. start; take-off; ~ vermək to to start, to give* the signal to start; ~ verən id. tex. starter; ~ götürmək to start, to start off; yaxşı ~ götürm

  Tam oxu »
 • STASİONAR

  s. hospital; ~ xəstə in-patient, hospital patient

  Tam oxu »
 • STATİK

  s. static(al); ~ qiymətlər static prices

  Tam oxu »
 • STATİKA

  i. statics

  Tam oxu »
 • STATİKLİK

  i. statical character

  Tam oxu »
 • STATİSTİK

  s. statistic(al); ~ məlumat statistic data

  Tam oxu »
 • STATİSTİKA

  I. i. statistics pl. II. s.: Mərkəzi ~ idarəsi Central Statistical Board

  Tam oxu »
 • STEND

  i. stand

  Tam oxu »
 • STENOQRAF

  i. stenographer

  Tam oxu »
 • STENOQRAFÇI

  i. stenographer, stenographist

  Tam oxu »
 • STENOQRAFİYA

  i. stenography, shorthand; ~dan istifadə etmək to use shorthand

  Tam oxu »
 • STENOQRAM

  i. shorthand record / report, verbatim report; ~ı oxumaq to read* shorthand back; ~ etmək to take* down (in) shorthand (d

  Tam oxu »
 • STEREOFİLM

  i. 3-D film, stereoscopic film

  Tam oxu »
 • STEREOKİNO

  i. 1. stereoscopic-cinema; 2. (bina) stereoscopic theatre

  Tam oxu »
 • STEREOTİP

  s. stereotype; ~ nəşr poliqr. stereotype edition; ~ baxış stereotype view

  Tam oxu »
 • STERİLİZASİYA

  i. bax sterilizə

  Tam oxu »
 • STERİLİZATOR

  i. sterilizer, sterilizing machine

  Tam oxu »
 • STERİLİZƏ

  i. sterilization; ~ etmək to sterilize (d.)

  Tam oxu »
 • STERLİNQ

  i. sterling; funt ~ pound sterling

  Tam oxu »
 • STİLİSTİK

  s. stylistic; ~ səhv error of style; ~ priyom stylistic device

  Tam oxu »
 • STİLİSTİKA

  i. stylistics, the science of style

  Tam oxu »
 • STİLYAQA

  i. teddy boy

  Tam oxu »
 • STİMUL

  i. stimulus (pl. -li)

  Tam oxu »
 • STİMULLAŞDIRILMAQ

  f. to be* stimulated

  Tam oxu »
 • STİMULLAŞDIRMAQ

  f. to stimulate (d.)

  Tam oxu »
 • STİMULLAŞMAQ

  f. to get* / to become* stimulated

  Tam oxu »
 • STİMULYATOR

  i. stimulator; biol. stimulant

  Tam oxu »
 • STOL

  i. 1. table; yazı ~u writing-table, desk; ~ arxasında at table; ~ açmaq (süfrə açmaq) to lay* the table; ~ yığışdırmaq to clear the table; 2

  Tam oxu »
 • STOLBAZ

  s. bax vəzifəpərəst

  Tam oxu »
 • STOLBAZLIQ

  i. bax vəzifəpərəstlik

  Tam oxu »
 • STOLÜSTÜ

  s. 1. table; desk; ~ lampa desk-lamp; reading-lamp; ~ oyunlar; table-games; ~ tennis table tennis; ping-pong; 2

  Tam oxu »
 • STOMATİT

  i. tib. stomatitis

  Tam oxu »
 • STOMATOLOGİYA

  i. stomatology

  Tam oxu »
 • STOMATOLOQ

  i. dentist

  Tam oxu »
 • STRATEGİYA

  i. strategy; strategics pl

  Tam oxu »