Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SİBİRPORSUĞU

  i. zool. glutton

  Tam oxu »
 • SİBİRSAMURU

  i. zool. sable

  Tam oxu »
 • SİCİLLƏMƏ

  z. endlessly, uninterruptedly, continually; ~ danışmaq to speak* endlessly / uninterruptedly / continually

  Tam oxu »
 • SİCİM

  i. (long) woollen rope

  Tam oxu »
 • SİÇAN

  I. i. mouse (pl. mice); ev ~ı house mouse; çöl ~ı field mouse; ~ tutmaq to mouse; Bizim pişik yaxşı siçan tutur Our cat mouses well; ◊ ~ pişik oynamaq

  Tam oxu »
 • SİÇANABƏNZƏR

  s. mouse-like

  Tam oxu »
 • SİÇANAOXŞAR

  s. bax siçanabənzər

  Tam oxu »
 • SİÇANYOLU

  i. 1. a narrow path; 2. məc. way out; ~ qoymaq to have* a way out

  Tam oxu »
 • SİÇOVUL

  I. i. rat; su ~u water-rat, water-vole II. s. rat’s; ~ yuvası / deşiyi rat’s hole; ~ quyruğu rat’s tail

  Tam oxu »
 • SİDİK

  I. i. urine, water II. s. urinary; uric; ~ kisəsi urinary bladder; ~ turşusu uric acid; ~ analizi uroscop; ~ kanalı anat

  Tam oxu »
 • SİDİKBURAXMA

  i. tib. urination

  Tam oxu »
 • SİDİKQOVUCU

  s. tib. diuretic; ~ vasitə diuretic

  Tam oxu »
 • SİDİKLİK

  i. anat. (urinary) bladder

  Tam oxu »
 • SİDR

  i. bot. cedar

  Tam oxu »
 • SİFARİŞ

  i. order; ~ vermək 1) to order (d.); kitab ~ vermək to order a book; 2) (bilet və s.) to book (d.)

  Tam oxu »
 • SİFARİŞÇİ

  i. customer, client

  Tam oxu »
 • SİFARİŞLİ

  s. 1. made to order; (paltar, ayaqqabı və s.) made to measure; 2. registered; ~ məktub registered letter

  Tam oxu »
 • SİFƏT

  i. 1. bax üz; 2. qram. adjective; əsli ~lər qualitative adjectives; nisbi ~lər relative adjectives

  Tam oxu »
 • SİFİLİS

  i. tib. syphilis

  Tam oxu »
 • SİFİLİSLİ

  s. tib. syphilitic

  Tam oxu »
 • SİFRAQ

  i. bax qusuntu; ~ etmək bax qusmaq

  Tam oxu »
 • SİFTƏ

  i. the first receipts pl. first sale of the day; ~ etmək to begin* / to start to sell (d.)

  Tam oxu »
 • SİĞƏ

  i. temporary wedlock / marriage; ~ etmək to marry temporarily; ~ olunmag to be* married temporarily

  Tam oxu »
 • SİKKƏ

  i. coin; ~ kəsmək to mint coins pl

  Tam oxu »
 • SİKKƏÇİ

  i. coiner

  Tam oxu »
 • SİKKƏÇİLİK

  i. coinage

  Tam oxu »
 • SİKKƏXANA

  i. mint

  Tam oxu »
 • SİKKƏKƏSMƏ

  i. coinage

  Tam oxu »
 • SİQAR

  i. cigar; ~ çəkmək to smoke a cigar

  Tam oxu »
 • SİQARABƏNZƏR

  s. cigar-shaped, cigarlike

  Tam oxu »
 • SİQARET

  I. i. cigarette; ~ çəkmək to smoke cigarette II. s. cigarette; ~ kötüyü cigarette end; ~ qutusu cigarette-case

  Tam oxu »
 • SİQNAL

  I. i. signal; işıq ~ı light signal; tüstü ~ı smoke signal; fəlakət ~ı signal of distress; distress signal, SOS call / signal; ~ vermək to give* the (a

  Tam oxu »
 • SİQNALÇI

  i. signaller, signalman*

  Tam oxu »
 • SİQNALİZASİYA

  i. tex. signalling; signal system

  Tam oxu »
 • SİL-SÜPÜR

  i. tidying up, putting in order, doing up; ~ etmək to tidy (d.); to put* in order (d.); otağı ~ etmək to do* / tidy up the room

  Tam oxu »
 • SİLAH

  I. i. arm; weapon; soyuq ~ cold steel; odlu ~ fire-arm(s); kütləvi qırğın ~ları weapons of mass annihilation / destruction / extermination; ~ qaldırma

  Tam oxu »
 • SİLAHDAŞ

  i. companion-in-arms, brother-inarms; (hər-hansı bir işdə yoldaş olmaq) associate; Onlar silahdaşdırlar They are associates

  Tam oxu »
 • SİLAHDAŞIYAN

  i. tar. armour-bearer; swordbearer; məc. henchman*

  Tam oxu »
 • SİLAHXANA

  i. bax cəbhəxana

  Tam oxu »
 • SİLAHQAYIRAN

  I. i. gunsmith, armourer II. s.: ~ zavod small arm(s) factory

  Tam oxu »
 • SİLAHLANDIRILMAQ

  f. to be* armed; to be* supplied with arms

  Tam oxu »
 • SİLAHLANDIRMAQ

  f. 1. to arm (d.with); 2. məc. to make* master (d.of); to put* in possession; biliklə ~ to arm / equip (d

  Tam oxu »
 • SİLAHLANMA

  fi. armament, arming

  Tam oxu »
 • SİLAHLANMAQ

  f. 1. to arm; 2. məc. to arm / to equip / to provide / to furnish oneself; biliklə ~ to arm / to equip oneself with knowledge; dişinə qədər ~ to be* a

  Tam oxu »
 • SİLAHLI

  s. armed; ~ üsyan armed revolt / rising; rising in arms; ~ qüvvələr armed forces; ~ münaqişə armed conflict; ~ hücum armed attack

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZ

  s. (i.s.) without arm / weapon, weaponless, armless

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLANDIRILMAQ

  f. bax silahsızlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLANDIRMAQ

  f. bax silahsızlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLAŞDIRILMAQ

  f. to be* disarmed

  Tam oxu »
 • SİLAHSIZLAŞDIRMAQ

  f. to disarm (d.); rəqibi ~ to disarm one’s opponent

  Tam oxu »