Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SU

  I. i. 1. water; yağış ~yu rain-water; təzə ~ fresh water; şirin ~ sweet water; mineral ~ mineral water; dəniz ~yu sea-water; ağır ~ kim

  Tam oxu »
 • SU-ELEKTRİK

  su-elektrik (stansiyası) i. hydroelectric power station

  Tam oxu »
 • SUAL

  I. i. question; problem; issue; ~ vermək to ask / to put* a question; mübahisəli ~ vexed / moot question; ~ altında olmaq / qalmaq to remain undecided

  Tam oxu »
 • SUAL-CAVAB

  i. question and answer, interrogation

  Tam oxu »
 • SUALÇI

  i. inquirer, questioner

  Tam oxu »
 • SUALEDİCİ

  I. s. inquiring, questioning; (i.s.) of inquiry; ~ nəzər / baxış inquiring glance, questioning look II

  Tam oxu »
 • SUALTİ

  s. submarine; ~ kabel submarine cable; ~ qayıq submarine; ~ qaya reef rock ~ bitkilər submarine plants

  Tam oxu »
 • SUAYRICI

  i. watershed

  Tam oxu »
 • SUBASAN

  i. pump-house

  Tam oxu »
 • SUBASAR

  i. flood-lands pl.; water meadow

  Tam oxu »
 • SUBASIMI

  i. dən. displacement; ~ 5000 ton gəmi a ship of 5000 tons displacement

  Tam oxu »
 • SUBAY

  I. i. bachelor, (qoca) old bachelor; unmarried / single man* II. s. unmarried, single; ~ adam unmarried / single man*

  Tam oxu »
 • SUBAYLAŞMAQ

  f. to become* unmarried / single; to become* a bachelor

  Tam oxu »
 • SUBAYLIQ

  i. unmarriedness, singleness

  Tam oxu »
 • SUBOLÜŞDÜRÜCÜ

  s. water-distributing

  Tam oxu »
 • SUBÖLÜŞDÜRƏN

  i. water-distributor

  Tam oxu »
 • SUBSTANSİYA

  i. fəls. substance

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİV

  s. substantive

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* made substantivized

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞDİRMƏK

  f. to substantivize (d.)

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞMƏ

  fi. substantivization; sifətin ~si substantivization of the adjective

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞMƏK

  f. to become* / to get* substantivized

  Tam oxu »
 • SUBSTANTİVLƏŞMİŞ

  s. substantivized; ~ sifətlər substantivized adjectives

  Tam oxu »
 • SUBSTRAT

  i. fəls., biol. substratum (pl. -ta)

  Tam oxu »
 • SUBTRİPOK

  s. subtropical; ~ bölgə / zona subtropical zone

  Tam oxu »
 • SUBTROPİKA

  i. subtropics

  Tam oxu »
 • SUBURAXAN

  s. permeable to water

  Tam oxu »
 • SUBURAXMAZ

  s. not permeable to water, waterproof

  Tam oxu »
 • SUBYEKT

  i. 1. mətn., qram. subject; 2. (şəxs) fellow, person

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİV

  s. subjective; ~ idealizm fəls. subjective idealism, subjectivism

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVCƏSİNƏ

  z. subjectively

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVİST

  i. subjectivist

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVİZM

  i. fəls. subjectivism

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİVLİK

  i. subjectivity, subjectiveness

  Tam oxu »
 • SUÇ

  i. fault, guilt; ~unu boynuna almaq to admit / to acknowledge one’s guilt; ~unu boynuna almamaq to deny one’s guilt; ~u öz boynuna götürmək to take* t

  Tam oxu »
 • SUÇƏKƏN

  i. blotter, blotting paper

  Tam oxu »
 • SUÇİÇƏYİ

  i. tib. chicken-pox

  Tam oxu »
 • SUÇİLƏYƏN

  i. bax susəpən

  Tam oxu »
 • SUÇLU

  s. guilty, culpable; bir şeydə ~ olmaq to be* guilty of smth.; bir kəsin yanında / qarşısında ~ olmaq to be* guilty before smb

  Tam oxu »
 • SUÇLULUQ

  i. culpability, guiltness

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  I. s. guiltless, blameless; ~ adam a blameless / guiltless man* II. z. guiltlessly, blamelessly

  Tam oxu »
 • SUÇSUZLUQ

  i. blamelessness, guiltlessness, innocence, culpability

  Tam oxu »
 • SUÇU

  i. 1. water-carrier; 2. one who waters plantation

  Tam oxu »
 • SUÇULUQ

  i. 1. the job of a water-carrier; 2. the job of a man who waters plantation

  Tam oxu »
 • SUDAŞIYAN

  i. waterman*; waterboy; (qadın) waterwoman*

  Tam oxu »
 • SUDUR

  i. tib. bax suluq

  Tam oxu »
 • SUDURLAMAQ

  f. bax suluqlamaq

  Tam oxu »
 • SUF

  i. zool. pike-perch, zinder

  Tam oxu »
 • SUFİ

  i. mystic

  Tam oxu »
 • SUFİLİK

  i. mystification

  Tam oxu »