Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • SPARTAKİADA

  i. id. games pl., sports festivals, sports and athletics meeting

  Tam oxu »
 • SPAZMA

  i. tib. spasm

  Tam oxu »
 • SPAZMATİK

  s. tib. spasmodic

  Tam oxu »
 • SPERMA

  i. biol. sperm

  Tam oxu »
 • SPESİFİK

  s. specific; ~ fərq specific distinction

  Tam oxu »
 • SPESİFİKA

  i. specificity, specific character

  Tam oxu »
 • SPESİFİKASİYA

  i. specification

  Tam oxu »
 • SPİD

  SPİD i. tib. AIDS (abbreviation of acquired immune deficiency syndrome)

  Tam oxu »
 • SPİDOMETR

  i. speedometer, speed counter

  Tam oxu »
 • SPİRAL

  i. spiral; ~ boyunca in a spiral

  Tam oxu »
 • SPİRALVARİ

  s. spiral; ~ pilləkən a spiral staircase

  Tam oxu »
 • SPİRT

  i. alcohol; spirit(s) (pl.); ağac ~i wood alcohol, methyl(ic) alcohol; naşatır ~i liquid ammonia

  Tam oxu »
 • SPİRTLİ

  s. alcoholic; ~ içkilər alcoholic drinks, tipple; Sənin çox sevdiyin spirtli içki hansıdır? What is your favourite tipple?

  Tam oxu »
 • SPİRTSİZ

  s. non-alcoholic; ~ içki non-alcoholic drink; d.d. soft drink

  Tam oxu »
 • SPORT

  i. bax idman I

  Tam oxu »
 • SRAĞAGÜN

  i. the day before yesterday

  Tam oxu »
 • SRAĞAGÜNKÜ

  s. the day before yesterday’s; ~ qəzet the day before yesterday’s newspaper

  Tam oxu »
 • SSENARİ

  i. scenario; (film çəkmək üçün) script; (ədəbi əsər üzrə) screen version / adaptation (of)

  Tam oxu »
 • SSENARİST

  i. scenario / script writer

  Tam oxu »
 • STABİL

  s. stable, standard; ~ dərslik standard text-book

  Tam oxu »
 • STABİLİZATOR

  i. tex. stabilizer

  Tam oxu »
 • STABİLLİK

  i. stability

  Tam oxu »
 • STADİON

  i. id. stadium

  Tam oxu »
 • STAJ

  i. length of service; partriya ~ı length of Party membership

  Tam oxu »
 • STAJOR

  i. probationer

  Tam oxu »
 • STANDART

  i. standard; ~ nümunə standard sample; ~ evlər standard houses; ~ layihə standard design; ~ tələffüz standard pronunciation; ~ ingilis dili standard E

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRILMAQ

  f. to be* standardized

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞDIRMAQ

  f. to standardize (d.)

  Tam oxu »
 • STANDARTLAŞMAQ

  f. to get* / to become* standardized

  Tam oxu »
 • STANDARTLIQ

  i. the state of being standard

  Tam oxu »
 • STANSİYA

  I. i. station; qovşaq ~sı d.y. (railway) junction; axırıncı ~ terminal (station); yük ~sı goods station; təcrübə ~sı k

  Tam oxu »
 • STARŞİNA

  i. hərb. sergeant-major; amer. dən. master sergeant

  Tam oxu »
 • START

  I. i. start; take-off; ~ vermək to to start, to give* the signal to start; ~ verən id. tex. starter; ~ götürmək to start, to start off; yaxşı ~ götürm

  Tam oxu »
 • STASİONAR

  s. hospital; ~ xəstə in-patient, hospital patient

  Tam oxu »
 • STATİK

  s. static(al); ~ qiymətlər static prices

  Tam oxu »
 • STATİKA

  i. statics

  Tam oxu »
 • STATİKLİK

  i. statical character

  Tam oxu »
 • STATİSTİK

  s. statistic(al); ~ məlumat statistic data

  Tam oxu »
 • STATİSTİKA

  I. i. statistics pl. II. s.: Mərkəzi ~ idarəsi Central Statistical Board

  Tam oxu »
 • STEND

  i. stand

  Tam oxu »
 • STENOQRAF

  i. stenographer

  Tam oxu »
 • STENOQRAFÇI

  i. stenographer, stenographist

  Tam oxu »
 • STENOQRAFİYA

  i. stenography, shorthand; ~dan istifadə etmək to use shorthand

  Tam oxu »
 • STENOQRAM

  i. shorthand record / report, verbatim report; ~ı oxumaq to read* shorthand back; ~ etmək to take* down (in) shorthand (d

  Tam oxu »
 • STEREOFİLM

  i. 3-D film, stereoscopic film

  Tam oxu »
 • STEREOKİNO

  i. 1. stereoscopic-cinema; 2. (bina) stereoscopic theatre

  Tam oxu »
 • STEREOTİP

  s. stereotype; ~ nəşr poliqr. stereotype edition; ~ baxış stereotype view

  Tam oxu »
 • STERİLİZASİYA

  i. bax sterilizə

  Tam oxu »
 • STERİLİZATOR

  i. sterilizer, sterilizing machine

  Tam oxu »
 • STERİLİZƏ

  i. sterilization; ~ etmək to sterilize (d.)

  Tam oxu »