Bitum

karbohidrogenlərdən və onların oksigenli, kükürdlü, azotlu törəmələrindən ibarət qatrana oxşar təbi və ya süni mürəkəb üzvü madələrin ümumi adı. İki növə bölünür – süni və təbi. Bərk və özlü neft bitumları yer qabığında qumdaşı və əhəngdaşı laylarına hoparaq həmçinin çatları dolduraraq yataqlar əmələ gətirir. Bitum yataqları neftli, qazlı sahələrlə əlaqədardır. Süni (texniki bitum) əsasən, tərkibində – asfalt – qatran madələri çox olan ağır neft qalıqlarını (mazut, qudron və s.) 300 – 3500 C-də yüksək vakumda distilə etməklə və neft emalı qalıqlarını (qudron və s.) 260 – 2800 C-də havanın oksigeni ilə oksidləşdirməklə alınır. B. adətən yol inşatında, plastik kütlə və s. hazırlanmasında işlədilir. Sənayedə işlədilən b.-un ümumi miqdarının 90%-i süni b. növlərinin payına düşür.
Benzol
Bonus
OBASTAN VİKİ
Bitum
Bitum — karbohidrogenlərdən və onların oksigenli, kükürdlü, azotlu törəmələrindən ibarət qatrana oxşar təbii və ya süni mürəkkəb üzvü maddələrin ümumi adı. İki növə bölünür – süni və təbii. Bərk və özlü neft bitumları yer qabığında qumdaşı və əhəngdaşı laylarına hoparaq həmçinin çatları dolduraraq yataqlar əmələ gətirir. Bitum yataqları neftli, qazlı sahələrlə əlaqədardır. Süni (texniki bitum) əsasən, tərkibində asfalt–qatran maddələri çox olan ağır neft qalıqlarını (mazut, qudron və s.) 300 – 350 °C-də yüksək vakuumda distillə etməklə və neft emalı qalıqlarını (qudron və s.) 260 – 280 °C-də havanın oksigeni ilə oksidləşdirməklə alınır. Bitum adətən yol inşaatında, plastik kütlə və s. hazırlanmasında işlədilir. Sənayedə işlədilən bitumun ümumi miqdarının 90%-i süni bitum növlərinin payına düşür. == Bitum == Bu məvhum müxtəlif məna daşısa da çox hallarda neft və onun törəmə məhsullarının adlandırılmasında istifadə olunur. Qədim zamanlarda bitum deyildikdə meftin bərk və qatı xəmirəbənzər foması başa düşülürdü.
Aspalthium bituminosum
Qətranlı psoralea (lat. Psoralea bituminosa) - psoralea cinsinə aid bitki növü. == Yarımnövləri == Bituminaria bituminosa var. albomarginata Bituminaria bituminosa var. crassiuscula Bituminaria bituminosa var. bituminosa Bituminaria bituminosa var.
Bituminaria bituminosa
Qətranlı psoralea (lat. Psoralea bituminosa) - psoralea cinsinə aid bitki növü. == Yarımnövləri == Bituminaria bituminosa var. albomarginata Bituminaria bituminosa var. crassiuscula Bituminaria bituminosa var. bituminosa Bituminaria bituminosa var.
Mazutlu-bitumlu şlam
Mazutlu-bitumlu şlam - neftin neftayrıma zavodlarında ilkin emal zamanı, yəni xam neftin termiki fraksiyalaşdırılmamışdan əvvəl asılı mexaniki hissəciklərdən təmizlənməsi üçün gilli qranulometrik tərkibə malik absorbentlərdən istifadə edilir. Həmin absorbentlər neftin tərkibində olan xırda hissəciklərlə birləşərək böyük həcmdə tullantıya çevrilirlər ki, onlarda öz növbəsində neftlə hopmuş olurlar. Onlar tullantı halında şlamxanada toplanmaqlla netfli birləşmələrlə zənginləşmişlər. Tullantılar fiziki-kimyəvi və fotokimyəvi proseslər nəticəsində müəyyən dövr ərzində mazut, sonra isə bitum halına keçirlər. Bina misal olaraq Zığ yaşayış sahəsininn yaxınlığındalı mazutlu-bitumlu şlamxananı göstərmək olar.
Psoralea bituminosa
Qətranlı psoralea (lat. Psoralea bituminosa) - psoralea cinsinə aid bitki növü. == Yarımnövləri == Bituminaria bituminosa var. albomarginata Bituminaria bituminosa var. crassiuscula Bituminaria bituminosa var. bituminosa Bituminaria bituminosa var.
Schinus bituminosus
Yumşaq şinus (lat. Schinus molle) — bitkilər aləminin sabunağacıçiçəklilər dəstəsinin sumaqkimilər fəsiləsinin şinus cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == Schinus angustifolia Sessé & Moc. Schinus bituminosus Salisb. Schinus huigan Molina Schinus molle var. argentifolius Marchand Schinus molle var. huigan (Molina) Marchand Schinus molle var. huyngan (Molina) March. Schinus molle var. molle Schinus occidentalis Sessé & Moc.

Digər lüğətlərdə

прожа́ривание пропове́доваться разраба́тывание рассо́вывание стриго́льнический у́гольщица циркуля́р без околи́чностей газопрово́д забытьё отмора́живаться семафо́рить скопле́ние ставропигиа́льный шерстопряди́льный erective retorsion root cap sanctum sanctorum unaneled владение композиционный нетерпимость синекдоха электродинамика