Bitum

karbohidrogenlərdən və onların oksigenli, kükürdlü, azotlu törəmələrindən ibarət qatrana oxşar təbi və ya süni mürəkəb üzvü madələrin ümumi adı. İki növə bölünür – süni və təbi. Bərk və özlü neft bitumları yer qabığında qumdaşı və əhəngdaşı laylarına hoparaq həmçinin çatları dolduraraq yataqlar əmələ gətirir. Bitum yataqları neftli, qazlı sahələrlə əlaqədardır. Süni (texniki bitum) əsasən, tərkibində – asfalt – qatran madələri çox olan ağır neft qalıqlarını (mazut, qudron və s.) 300 – 3500 C-də yüksək vakumda distilə etməklə və neft emalı qalıqlarını (qudron və s.) 260 – 2800 C-də havanın oksigeni ilə oksidləşdirməklə alınır. B. adətən yol inşatında, plastik kütlə və s. hazırlanmasında işlədilir. Sənayedə işlədilən b.-un ümumi miqdarının 90%-i süni b. növlərinin payına düşür.
Benzol
Bonus

Digər lüğətlərdə