Benzol

S6H6 – üzvi birləşmə, ən sadə aromatik karbohidrogen. Rəngsiz, uçucu, spesifik iyli mayedir; 80,10 C – də qaynayır, 5,50C – də donur; sıxlığı 871,1 kq/M3, alışma temperaturu 10,70 C – dir. B. kimya sənayesində ən mühüm xamal növlərindən biridir. Neftin və neft məhsularının termik və katalitik emalı ilə alınır. B – dan müxtəlif boya, partlayıcı madə, yüksək keyfiyətli mühərik yanacaqları və s. istehsalında istifadə olunur.
Benzin
Bitum

Digər lüğətlərdə