depozitar müqaviləsi

Depozitarla deponent arasında bağlanan və onların depozitar fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlərini tənzimləyən müqavilə

depozitar fəaliyyəti
depozitar sistemi